Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Informace k zápisu dítěte k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (PŠD) PRO ROK 2020/2021 SE NEUSKUTEČNÍ S OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ DÍTĚTE!
Rovněž upřednostňujeme podání žádosti zákonným zástupcem bez jeho osobní přítomnosti. Doporučujeme využít datovou schránku, nebo odeslat žádost s přílohami poštou.

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce přijímá ZŠ a MŠ Tmaň v období od 1.4. 2020 do 25.4. 2020, a to následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - dc5mihu,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – zstman@seznam.cz,
3.poštou – ZŠ a MŠ Tmaň, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem telefonicky domluvit přesný čas příchodu rodiče do školy – tel.: 774 373 810.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak je žádost neplatná.

Formulář žádosti o přijetí k PŠD i žádosti o odklad PŠD je na webových stránkách školy.
Přílohou žádosti o přijetí k PŠD musí být kopie rodného listu dítěte. Přílohou žádosti o odklad PŠD musí být: 1. Doporučení PPP nebo SPC, 2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Další informace k organizaci zápisu k PŠD:
1. Přidělení registračního čísla žádosti o přijetí k PŠD i žádosti o odklad PŠD bude oznámeno zákonnému zástupci SMS zprávou na jeho uvedené tel. číslo v žádosti, nebo na jeho adresu pro doručování. Rodiče červeně vyznačí v žádosti, kterým způsobem chtějí RgČ zaslat.

2. V souladu s § 36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k PŠD.
Tuto možnost mají rodiče dne: 27. 4. 2020 v ředitelně školy, přesný čas je nutné domluvit telefonicky na tel. 774 373 810.

3. Zveřejnění seznamu přijatých dětí k PŠD bude na webových stránkách školy pod registračním číslem žádosti dne 5. 5. 2020. Rozhodnutí o odkladu PŠD bude zasláno poštou na adresu pro doručování na jméno zákonného zástupce.

Stanovená kritéria:
1. Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu Tmaň, Lounín, Havlíčkův Mlýn, Slavíky.
2. Jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v obcích Suchomasty, Málkov, Bykoš, Vinařice, Želkovice.
3. Jsou přijímány děti, které nemají trvalé bydliště v bodě č. 1 a 2, pokud počet dětí nepřekročí kapacitu základní školy a pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by nebyl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme 30 dětí k PŠD. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitelka školy začátek PŠD o jeden rok.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením:
1. příslušného poradenského zařízení a
2. odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Obsah formální části zápisu
Při podání žádosti o přijetí k PŠD uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou: - jméno a příjmení žadatele (dítěte), - datum narození, - místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola). S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat: - jméno a příjmení tohoto zástupce, - místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie dokumentu bude přílohou žádosti).

Vyučovacím jazykem na naší škole je český jazyk.

Mgr. Růžena Kybikásová ředitelka školy

25.03.2020 11:20:00 | Autor: MK, RK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se