Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Minimální preventivní program - školní rok 2019/2020


Obsah programu:
1. Úvod
2. Charakteristika školy
3. Analýza současného stavu
4. Cíle prevence
5. Prevence ve vyučování
6. Časový harmonogram akcí
7. Metody realizace prevence
8. Podklady v legislativě
9. Evaluace MPP
10. Školní řád
11. Krizový plán
12. Program proti šikanování
13. Spolupráce s dalšími subjekty
14. Seznam literatury

MPP vypracovala: Mgr. Miroslava Kepková
školní metodik prevence

Garant programu: Mgr. Růžena Kybikásová
ředitelka školy

Ve Tmani 2. 9. 2019

1. Úvod
Nárůst různých forem rizikového chování ve společnosti se týká celé populace. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině. Z toho důvodu i naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence rizikového chování, který je neoddělitelnou součástí výuky i života celé školy.
Při jeho naplňování se snažíme, aby každodenní život školy poskytoval žákům příjemné a bezpečné školní klima, potřebné informace přiměřené jejich věku, vedl k osvojení si pozitivního sociálního chování, k rozvoji osobnosti, k odmítání forem sebedestrukce a porušování zákona a umožňoval osvojování si kompetencí zdravého životního stylu.

2. Charakteristika školy
Jsme školou neúplnou, pouze s 1. až 5. postupným ročníkem. Vzděláváme žáky ze Tmaně a z dalších obcí v jejím okolí. Od roku 2007 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zpracovaného podle RVP ZV; od 1. 9. 2018 dle jeho 3. verze. V letošním roce máme 113 žáků. Nižší počet žáků ve třídách je předností při uplatňování individuálního přístupu k žákům. Ve škole je důsledně pracováno s integrovanými žáky podle doporučení PPP, SPC a odborných pracovišť. S žáky školy pracuje 6 pedagogů, 2 asistenti pedagoga a 3 vychovatelky ŠD.
Součástí naší školy je i MŠ, kterou navštěvuje 55 dětí. Má samostatný MPP, který je součástí organizačního řádu školy.

3. Analýza současného stavu
Ke zjištění aktuálního stavu SPJ ve škole jsou využívány dotazníkové metody (vlastní dotazníky), práce třídních učitelů, připomínky dětí a rozbor výskytu RCH z minulých školních let (dle evidence ŠMP). Zjišťování je průběžné a výsledky konzultuje metodik prevence s další členkou školního poradenského pracoviště - výchovným poradcem ŘŠ MgR. Růženou Kybikásovou, případně s dalšími členy PgS.
V případě potřeby bude dle závažnosti přizván pracovník PPP, okresní MP nebo specialista na šikanu či jiný druh rizikového chování.
Ve zprávě ČŠI, která působila ve škole v květnu 2012, bylo konstatováno: „Preventivní systém potlačující rizikové chování žáků a dětí je účinný“, v dubnu 2018 bylo konstatováno, že je účinný.

4. Cíle prevence
Cílem našeho programu je realizovat dlouhodobý, komplexní program primární prevence zvyšující odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům, který bude vlídným, nenásilným a zábavným způsobem působit na žáky v době vyučování i mimo něj tak, aby se děti naučily co nejlépe se orientovat v okolním světě, naplňovat svůj volný čas hodnotným způsobem podle vlastního výběru a zájmu.
V letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole vytváření bezpečného klima, prevence šikanování, projevů agresivity a násilí, úrazů, vandalismu, záškoláctví, zanedbávání, týrání a zneužívání dětí, rasismu, xenofobie, intolerance, prekriminálního a kriminálního chování. Zaměřujeme se na osvojování základních kompetencí v oblasti osobní bezpečí, zdravého životního stylu, chování v dopravě a rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech druhů rizikového chování - alkoholismu, kouření, drogových závislostí, netolismu, poruch příjmu potravy, sebepoškozování.

Důraz klademe na tyto zásady – všichni pracovníci
• vytvářet příjemné, klidné, pozitivní a bezpečné klima ve škole
• vytvářet důvěryhodný vztah mezi žáky a učiteli (vychovateli)
• chránit děti před šikanou, všímat si varovných signálů šikanování
• včas odhalovat RCH
• včas odhalovat SPU a CH
• soustavně sledovat vývojové a individuální potřeby žáků
• poskytovat podpůrná opatření a služby ŠPP
• spolupracovat se školními poradenskými pracovišti
• začleňovat žáky se specifickými potřebami do tříd (inkluze)
• reagovat na aktuální stav RCH ve škole
• podporovat a nabízet různé aktivity pro zkvalitnění vztahů ve třídních kolektivech
• začleňovat méně průbojné žáky do kolektivu
• posilovat u žáků sebedůvěru, sebevědomí, rozvoj osobnosti
• posilovat komunikační dovednosti a schopnosti řešit problémy, konflikty
• naučit žáky využívat volný čas a začlenit je do volnočasových aktivit
• posilovat u žáků správné návyky při využívání médií
• posilovat u žáků správné stravovací návyky
• přiměřeně věku předat žákům dostatek informací o druzích a účincích návykových látek na zdraví člověka
• předcházet problémům s návykovými látkami
• naučit žáky dovednostem odmítání, říci NE
• učit žáky nést odpovědnost za své chování
• pěstovat právní vědomí a mravní i morální hodnoty
• podněcovat hrdost žáků i pedagogů na příslušnost k naší škole
• spolupracovat se všemi kolegyněmi a pravidelně se vzájemně informovat o všech problémech, které se ve škole vyskytnou
• motivovat učitele ke spolupráci na programu
• pravidelně informovat všechny pedagogy o novinkách v oblasti primární prevence RCH a zajistit jejich odborné vzdělávání
• důsledně dodržovat Školní řád, Krizový plán školy a Školní program proti šikanování
• motivovat rodiče ke spolupráci v rámci programu
• informovat rodiče i veřejnost na webových stránkách
5. Prevence ve vyučování
1. – 3. ročník:
• včasné odhalování specifických poruch učení, rizikového chování, zanedbávání, týrání a zneužívání dětí či jiných potíží
• aktivity s dopravní tématikou ve spolupráci s Autoškolou Kvasnička Beroun
• aktivity na téma osobní bezpečí ve spolupráci s TU, ŠMP, Policií ČR
• aktivity na téma osobní bezpečí při využívání médií
• spolupráce s rodiči, společné aktivity
• bezpečná a krizová místa v našem okolí
• mezilidské vztahy – rodina, přátelství, spolupráce, smysl pro humor, tolerance…
• multikulturní prvky – přijímání odlišností, každý můžeme být jiný…
• řešení problémů, zvládání agresivity
• osobní bezpečí a bezpečné chování (styk s cizí osobou, bezpečná cesta do/ze školy…)
• bezpečí na internetu
• krizové situace
• důležitá telefonní čísla
• vést ke zdravému životnímu stylu
• finanční gramotnost
• přiměřeně věku se věnovat tématu návykové látky a zdraví (kouření, alkohol) agresivita, vandalismus, šikana, kyberšikana, zanedbávání, týrání a zneužívání dětí

4. – 5. ročník:
• stálé odhalování specifických poruch učení, rizikového chování, zanedbávání, týrání a zneužívání dětí či jiných potíží
• důležitá telefonní čísla – nástěnka u hl. vchodu, web školy (orientace, nácvik telef. hovoru)
• spolupráce s PČR – osobní bezpečí, prevence patolog. jevů (drogy, týrání, zneužívání, šikana, obrana, agresivita, vandalismus, nebezpečí internetu)
• dopravní výchova – teoretická + praktická část – Autoškola Kvasnička
• první pomoc - praktický nácvik - obvazová technika, umělé dýchání, masáže srdce
• spolupráce se spádovou školou pro II. stupeň ZŠ Suchomasty – prohlídka budoucí školy, poznávání učitelů a budoucích spolužáků, společný sportovní den
• mezilidské vztahy – rodina, přátelství, spolupráce, smysl pro humor, tolerance…
• multikulturní prvky – přijímání odlišností, každý můžeme být jiný…
• finanční gramotnost
• výchova ke zdravému životnímu stylu – využívání volného času, správné stravovací návyky (tvorba jídelníčku, výstavky, výroba plakátu, režim dne, spot, reklama…)
• správnému využívání PC (čas strávený u PC, virtuální realita, netiketa, netolismus, )
• vyhledávání informací a práce s nimi (reklama, autorská práva, …)
• nástrahy internetu a jeho bezpečné užívání (nevhodné stránky, zabezpečení,…)
• bezpečnost na internetu, kyberšikana a zneužití ICT
• agresivita, šikana, vandalismus (chování ve škole i mimo školu, autobus. zastávka…)
• vliv reklamy
• jak řešit problém, komu se svěřit (modelové situace)
• krizové situace, obrana vlasti (POKOS)
• přiměřeně věku se věnovat tématu návykové látky a zdraví: léky, vitamíny, návykové látky – alkohol, tabák, drogy a jejich odmítnutí (VZP – Řekni drogám ne!), agresivita, vandalismus, šikana, kyberšikana, nebezpečí internetu, sexuální zneužívání, rasismu, xenofobie, intolerance, zanedbávání, týrání a zneužívání dětí, sebepoškozování…

V obou skupinách se zaměřujeme na:
- získávání klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, občanských, k řešení problémů
- zařazování napříč vzdělávacími oblastmi průřezových témat a doplňujících vzdělávacích oborů - Osobnostní a sociální výchova, Etická výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Dopravní výchova, Dramatická výchova, Finanční gramotnost, Výchova ke zdraví, Ochrana člověka za mimořádných událostí a Mediální výchova, které přispívají k pozitivnímu rozvoji osobnosti žáka
- tato témata jsou začleňována zejména v hodinách PRV, PŘ, ČJ, TV, IN, VV, PČ

Program ŠD se v oblasti prevence zaměřuje na vytváření příjemného, klidného a bezpečného klima, na dobré vztahy ve skupině, vzájemnou toleranci a pochopení, vhodné využívání volného času, zájmové aktivity, sportovní akce, vycházky do přírody, spolupráce s rodiči apod.

6. Časový harmonogram akcí
Jednorázové akce, ŠD, zájmové útvary, volnočasové aktivity
• ŠD - využití činnosti ranní i odpolední ŠD pro všechny žáky ZŠ, možnost i občasné a nepravidelné docházky pro nepřihlášené žáky – celoroční průběh – I. Brabcová
• možnost využívat prostory školy, tělocvičny a školního hřiště pro volnočasové aktivity žáků,
TJ i dalších subjektů v obci
• zájmové útvary – celoroční průběh:
zájmové útvary vyučující den hodina místo
Míčové hry T. Dvořáková úterý 13,00 – 14,30 tělocvična, hřiště
Počítačový M. Kepková pondělí 13,00 – 14,30 uč. IN
Výtvarný E. Jílková čtvrtek 13,00 – 14,30 uč. II. tř.
Angličtina M. Závorová úterý 12,15 – 13,00 uč. V. tř., IN
Pg. intervence L. Kepková Po - Čt 7,15 – 7,45 uč. IN
Hudební nástroj, nauka (ZUŠ)p. Veslý středa 12,00 – 18,00 šk. knihovna
Hudebně dramatický p. Kopačková pondělí 13,30 – 16,15 šk.knihovna, klubovna
Tumbao-taneční kr. p. Kellerová středa 15,00 – 18,00 tělocvična

• primární prevence specifická:
a) prevence RCH ve třídách – TU, zdarma, zapsáno v TK
b) září - společná zahajovací TS – informace rodičům – nebezpečí styku s cizí osobou, zásady osobního bezpečí, akce školy, MPP, výskyt a prevence RCH v naší škole (Krizový plán školy, Školní program proti šikanování, nebezpečí internetu, šikana, kyberšikana, kouření, návykové látky, informace na školních webových stránkách, kontakty na podpůrné organizace…) – MP, zdarma
- DoV – bezpečně do školy a ze školy – 1. - 3. roč., TU, zdarma
- Všichni spolu – společná akce všech tříd – hasičský areál – 1. - 5. roč., TU, zdarma
- zabezpečení internetu ve škole – www.i-bezpecne.cz – M. Kepková, zdarma
říjen - osobní bezpečí – 1. - 5. roč., TU, zdarma¨
- vztahy v kolektivu – ŠMP - spolupráce s Mgr. Sixtou, předpokl. cena 2000Kč – platí škola
- Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti – základy bezpečí na internetu –
3. - 5. roč., KPBI, ŠMP, zdarma
říjen/prosinec - Zdravý životní styl – 1. - 5. roč., TU, zdarma
- společná příprava adventu ve Tmani – spolupráce všech ročníků i pedagogů
listopad - DoV - 4. - 5. roč., - teorie - Autoškola Kvasnička + TU, zdarma
- Zdravá pětka – zdravé stravování – 1. - 5. roč., Albert, TU, zdarma
- PČR ve škole – 3. - 5. roč. – nebezpečí kolem nás, DoV, nprap. Pučelíková, zdarma
prosinec - Betlém – společná akce s rodiči – 1. - 5. roč., TU, ŠD, finanční zajištění OÚ Tmaň
- Seznam se bezpečně – bezpečný internet, KPBI – 5. roč., ŠMP, zdarma
leden/duben - Světový den zdraví - Zdravé zuby – v rámci zdravého životního stylu – 1. - 5. roč., uč. Prv, Př, zdarma
- VkZ – Kurz plavání – spolupráce Bazénem Hořovice, 2., 3. roč., TU, kurzovné z rozpočtu, žádost o dotaci na dopravu
- Sám sebou – TU, zdarma
únor - Záchranný kruh bezpečí – OČMU, 1. - 5. roč., TU, zdarma
- Desatero bezpečného internetu, 1. - 5. roč., TU, zdarma
březen - prevence kouření – 3. - 5. roč., ŠMP + TU, zdarma
- Cestujeme po světě – multikulturní prvky, přijímání odlišností - Studio Karavana, Ke, vstupné
- Pomáhat a chránit - práce policie – návštěva OO PČR Beroun – 5. roč., nprap. Pučelíková, zdarma
duben - prevence šikany – 4. - 5. roč., ŠMP + spolupráce s Mgr. Sixtou, předpokl. cena 2000Kč – platí škola
- DoV – 4. - 5. roč. – dopr. hřiště – Autoškola Kvasnička + TU, zdarma
květen - nebezpečí internetu – 3. - 5. roč., ŠMP, zdarma
- škola v přírodě – 1. - 5. roč., bezpečné klima, upevnění třídních kolektivů, sounáležitosti mezi třídami, sociální interakce, řešení konfliktních situací, komunikace mezi dětmi, zážitková pg…, TU, cena bude stanovena v průběhu listopadu
červen - Den pro zdraví – zdravá výživa, zdravý životní styl – 1. - 5. roč., TU, zdarma
- MDD - spolupráce všech tříd, rodičů, OÚ, 1. - 5. roč., TU, zdarma

průběžně - osobní bezpečí – 1. - 5. roč., TU, zdarma
- bezpečí na internetu – 1. - 5. roč., TU, zdarma
- rizikové situace, první pomoc – 1. - 5. roč., TU, zdarma
- prevence RCH ve třídách– 1. - 5. roč., TU, zdarma
- Multipolis – 4. - 5. roč., ŠMP + TU, zdarma
- KPBI – Kraje pro bezp. internet – e-learning. kurzy na PC ¬¬– 5. roč., ŠMP, zdarma
- nocování ve škole – TU, zdarma
- zapsáno v TK)


• primární prevence nespecifická:
- Den otevřených dveří, oslavy 100. výročí vzniku Československa
- dny pro zdraví
- plavecký kurz – Kapka Hořovice
- zapojení do charitativních akcí (Dobrý anděl, Chrpa, Sidus, toner,…)
- filmová a divadelní představení, koncerty, exkurze
- společné akce se ŠD, s MŠ Tmaň, OÚ Tmaň, MŠ Suchomasty, MZŠ Suchomasty
- vystoupení žáků pro místní organizace, rodiče, ples, vítání občánků apod.
- sběr žaludů a kaštanů pro lesní zvěř
- Mikulášská nadílka
- dětský karneval
- Dobročinný ples – pro rodiče
- Den Země
- Den dětí
- Tonda Obal na cestách
- společné akce s MŠ
- slavnostní rozloučení s V. třídou
- soutěže: výtvarné, přírodovědné, recitační, pěvecké, sportovní - zaměřené na lidskou
solidaritu, etiku, EVVO, VkZ, DoV, fair play apod.
- exkurze, výlety: archiv Beroun, ČT, galerie apod.
školní výlety (po třídách)
Další programy budou zařazeny průběžně dle aktuální nabídky a příležitostí.
Vícedenní akce
Škola v přírodě I. - V. tř. společně Šlovice – duben/květen (T. Dvořáková)
Jedná se o účinný prvek primární prevence rizikového chování k posílení pozitivního školního klimatu. Je zde plněno průřezové téma osobnostní a sociální výchova. ŠvP není pouze jednorázovou aktivitou, ale předchází jí a navazují na ni akce primární prevence, etická výchova a další život tříd a školy.
ŠvP bude formou různých aktivit zaměřena na:
• upevnění třídních kolektivů i sounáležitosti mezi třídami
• sociální interakce
• řešení konfliktních situací
• komunikace mezi dětmi
• spoluvytváření pravidel
• aktivní podílení se na životu skupiny a spolupráci
• větší zapojení neprůbojných žáků
• přijímání rolí ve skupině
• možnost zažít úspěch
• zdravý životní styl
• EVVO

Vzdělávání pedagogů
• vzdělávání v oblasti prevence RCH, digitální gramotnosti, GDPR
• vzdělávání dle aktuální nabídky
• školská legislativa
• samostudium
• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) – MP
• Vyhláška č. 72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, platná vyhláška č.197/2016Sb.
• Přehled změn ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
• Bezpečné klima na českých školách
• Školský zákon

Rodiče a veřejnost
• seznámení rodičů se Školním řádem, MPP, Krizovým plánem, Školním programem proti šikanování, Metodickým pokynem MŠMT ČR č.j. MSMT-21149/2016 k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních a postupem školy v případě řešení problémů žáků s RCH - (TS, nástěnka ve vestibulu, web školy)
• seznámení rodičů s prací školního poradenského pracoviště a jeho členy – výchovným poradcem Mgr. Růženou Kybikásovou, ŘŠ a školním metodičkou prevence Mgr. Miroslavou Kepkovou
• seznámení rodičů s nebezpečím různých druhů RCH (TS, nástěnka ve vestibulu, web školy)
• pravidelné konzultační hodiny TU (zapsané v ŽK)
• nabídka konzultačních hodin po předběžné domluvě se ŠMP
• nabídka propagačních materiálů o drogách, šikaně aj.
• možnost zapůjčení literatury
• nabídka seznamu a kontaktů podpůrných organizací (nástěnky, web školy)
• zveřejňování dokumentů, kontaktů a různých aktivit na webových stránkách školy
• zapojování rodičů a veřejnosti do akcí školy – Dobročinný ples, Advent, charitativní akce, zajišťování ŠvP apod.

7. Metody realizace prevence
V rámci výuky budou i nadále využívány metody, které se nám osvědčily. Výchova bude probíhat mezipředmětově.
• tradiční metody – výklad, předávání informací
• vlastní prožitek – dramatizace, hry, modelové situace, komunitní kruhy
• prezentace, výtvarné, slohové a jiné vlastní a skupinové práce
• nástěnky, výstavy dětských prací
• besedy, diskuze, exkurze, interaktivní pořady
• práce s odbornou literaturou, časopisy, CD, DVD, internetem
• zážitková pedagogika – ŠvP, první pomoc, dopravní hřiště, akce EVVO
• podchycování zájmů žáků – kroužky, soutěže apod.
• kooperativní vyučování
• projekty ve výuce
• osvětové materiály a letáky
• stálá nástěnka s tématikou prevence SPJ
• projekty tříd – mají celoroční průběh, zaštiťují je TU, jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj,
spolupráci, prohlubování klíčových kompetencí a evaluaci
• dlouhodobé projekty Sám sebou, Kočičí zahrada, DoV, Multipolis, Zdravé zuby, Mléko do škol, Ovoce do škol
• všechny třídy naší ZŠ se celoročně zaměřují na prevenci RCH – zapsáno v TK, za realizaci zodpovídají TU

Metodická, koordinační, informační a poradenská činnost ŠMP
• soustavné vzdělávání se v oblasti prevence RCH – předávání poznatků pg. sboru
• sestavení, realizace a evaluace MPP
• sledování a vyhodnocování aktuální situaci ve škole
• inovace strategie přístupu k prevenci RCH
• koordinace aktivit spojených s prevencí RCH
• odborné vedení a metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
• spolupráce v rámci ŠPP – vých. poradce = ŘŠ, sp. pedagog
• koordinace poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy ve škole
• spolupráce s vedením školy, TU a ostatními pracovníky školy
• spolupráce s okresním MP a dalšími institucemi a organizacemi, které působí v oblasti prevence
• pravidelná účast na poradách ŠMP v PPP v KD, informování vedení školy a PgP
• při výskytu RCH ve škole informování ŘŠ, zřizovatele, rodičů, oblastní MP, PČR či jiného odpovědného pracovníka (dle závažnosti)
• informování dětí i rodičů o možnostech pomoci v krizových situacích
• poskytování konzultační a poradenské pomoc rodičům ve spolupráci s dalšími odborníky
• vedení agendy RCH
• aktualizace Krizového plánu a Školního program proti šikanování
• pomoc při vytváření nabídky volno časových aktivit školy
• podílení se na akcích pořádaných školou
• doplňování školní knihovny v oblasti prevence RCH
• aktualizace nástěnky ve vestibulu školy i ve sborovně
• osvěta rodičů - informace na třídních schůzkách
- předání osvětových materiálů – šikana, kyberšikana, nebezpečí internetu, kouření,
drogy, aj.
- nástěnka ve vestibulu školy
- webové stránky školy

8. Podklady v legislativě
Program vychází z těchto základních dokumentů:
• Národní strategie protidrogové politiky
• Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT
• Strategie prevence kriminality
• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT č.j.: 21291/2010-28
• Školský zákon
• Vyhláška č. 72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
• Vyhláška č. 197/2016Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005Sb.
a dalších - viz: http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-pokyny

9. Evaluace MPP
Na realizaci programu se budou podílet všichni vyučující. Jednotlivé části projektu budou kontrolovány realizátorem programu a pravidelně vyhodnocovány. S výsledky budou seznámeni pedagogové na pedagogických radách, ŠR a rodiče (TS, nástěnky, web školy).
Metody hodnocení efektivity programů a činností
• dotazníky – zjišťování názorů žáků na jednotlivé akce, klima ve škole či třídě, vnímání závislostí aj
• smajlíky – hodnocení úspěšnosti akcí mladšími žáky
• pracovní listy či prezentace
• rozhovor, komunitní kruh
• průběžné sledování podmínek, situace a klima ve škole
• spolupráce ŠMP s třídními učiteli a dalšími pedagogy
• průběžné hodnocení účinnosti MPP během školního roku na pedagogických radách, komplexní jednou ročně

10. Školní řád
• specifikuje práva a povinnosti žáků
• obsahuje body týkající se ochrany žáka i pracovníků školy před projevy šikany a výskytu či zneužívání návykových látek
• je umístěn u hlavního vchodu, v ředitelně a na webových stránkách školy
• žáci s ním byli seznámeni 2. 9. 2019, rodiče na webových stránkách školy a nástěnce u vestibulu od 2. 9. 2019 a na společné třídní schůzce 4. 9. 2019
11. Krizový plán
• Krizový plán školy je přílohou Školního řádu
• je umístěn u hlavního vchodu, v ředitelně, ve sborovně a na webových stránkách školy
V případě, že má škola podezření na jakoukoli patologii ve třídě, nebo dostane-li takový podnět od rodičů, provede PPP nebo jiný odborník sociometrické šetření postižené třídy.
Pokud tak bude odhalena patologie třídy, pracuje se třídou školní metodik prevence ve spolupráci s TU a ŘŠ.
Trvá-li problém, bude co nejrychleji požádána o spolupráci oblastní metodička prevence, PPP, případně další organizace, které se problematikou SPJ zabývají.

12. Školní program proti šikanování
• je součástí MPP (příloha č. 1) a Krizového plánu školy (viz II. Oblast prevence šikany)
• je umístěn u hlavního vchodu, v ředitelně a na webových stránkách školy
• rady rodičům v této oblasti jsou umístěny na nástěnce u hlavního vchodu, a na webových stránkách školy
• zásady řešení šikany jsou umístěny ve sborovně
V případě ohlášení šikany nebo při podezření na šikanu budeme postupovat podle tohoto programu, jeho přílohy č.1 a Krizového plánu školy, které vycházejí z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28 a Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
13. Spolupráce s dalšími subjekty
• školní poradenské pracoviště – nabídka konzultačních hodin dle potřeby
• vychovatelky, učitelé a metodik prevence
• učitelé a rodiče - společná zahajovací schůzka v klubovně ZŠ (4. 9. 2019)
- individuální informace na TS
- pravidelné konzultační hodiny TU (zapsané v ŽK)
- nabídka konzultačních hodin po předběžné domluvě se ŠMP
- informace a důležité dokumenty na nástěnce u hlavního vchodu a na webových
stránkách školy
- předávání informačních letáků
- půjčování odborné literatury (viz seznam níže)
• školská rada - řešení připomínek a návrhů rodičů
- spolupráce s OÚ Tmaň
• OÚ Tmaň - poskytování finančních příspěvků na kroužky, ŠvP, vybrané akce
- podíl na řešení případných problémů se žáky či rodiči, zajištění součinnosti
s dalšími subjekty státní správy
• oblastní MP: Mgr. Kateřina Dobrinič, PPP Hořovice, ppphorovice@seznam.cz
• krajský pracovník pro prevenci: Ing. Pavla Hemerková, tel.: 257280314, hemerkova@kr-s.cz
• PPP, Králův Dvůr, tel.: 311 637 119
• specialista na šikanování – Mgr. J. Sixta, tel.: 607557296
• Sociální odbor MÚ Beroun, tel.: 311 630 261
• preventivní informační skupiny Policie ČR Beroun, tel.: 974 872 207
• Policie ČR - Králův Dvůr, tel.: 974 872 740
• Kurátor pro mládež Beroun, tel.: 311 630 262
• Probační a mediační služba ČR Beroun, tel.: 311 621 858
• obvodní dětští lékaři
• ZŠ Suchomasty
• VáČS
• MS a SDH, Tmaň
• TJ Tmaň
• ZUŠ dr. Tauberové Králův Dvůr
• ZŠ Nižbor, Hýskov, Karlštejn, Chyňava
• a s dalšími státními i nestátními institucemi (adresář pracovišť zabývajících se prevencí je vyvěšen na informačním panelu prevence, na webových stránkách školy a je k dispozici ve sborovně a ředitelně školy

14. Seznam literatury
• Úmluva o právech dítěte
• Ústava ČR
• Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Tmaň
• Zákon o rodině, V. Plecitý
• Co dělat když…, přílohy k MP ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
• Nová cesta k léčbě šikany, M. Kolář
• Bolest šikanování, M. Kolář
• Školní metodik prevence, Jiří Tyšer
• časopis Prevence
• Alkohol, drogy a vaše děti, K. Nešpor
• Drogy a drogové závislosti, K. Kalina a kol.
• Prevence užívání drog mezi mladými lidmi, Y. McGrath a kol.
• Ochrana člověka, V. Danielovská
• Romové v ČR včera a dnes, C. Nečas
• Menšiny a migranti v ČR, J. Šišková
• OČMS – Osobní bezpečí – rozprac. dle ročníků
• Třída plná pohody, Ch.A. Smith
• Zvládni svůj stres, J. Melgosa
• Asertivita v rodině a ve škole, A. Vališová
• Ajax, Chodec, Cyklista
• Základy mediální výchovy, M. Mičienka, J. Jirák a kol.
• Ovladač je můj aneb jak na média, K. Smolíková
• Sborník psychosociálních her, R. Kybikásová - součást závěrečné práce studia
k výkonu specializovaných činností – prevence SPJ
• Vliv médií na trávení volného času žáků, M. Kepková, závěrečná práce studia
k výkonu specializovaných činností – prevence SPJ
• Učíme se společně – PL pro skupinové a kooperativní učení, J. Pašková
• Projekt Sám sebou, Z. Kašparová, T. Houška, K. Kašpar
• Kočičí zahrada, M. Exnerová, T. Kaufová, L. Skácelová
• Dětská práva, Nadace Naše dítě
• Etická výchova, J. Havlík
• Velká kniha etikety, L. Špaček
• Základy slušného chování pro děti
• Slabikář slušného chování, J. Dvořák
• Zdravý člověk, I. Bukovský
• Dopravní výchova, BESIP
• Jaké známe povolání, P. Hollová
• O penězích a hospodaření, E. Skořepová
• Peníze za všechny prachy, A. Hall
• Multikulturní výchova, R. Bláhová
• Mediální výchova, R. Bláhová
• Osobnostní a sociální výchova, R. Bláhová
• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, R. Bláhová
• Environmentální výchova, R. Bláhová
• Sexuální výchova, E. Fenwicková, R. Walker
• První pomoc do kapsy, Z. Kučerová
• První pomoc, J. Bydžovský
• První pomoc u dětí, P. Srnský
• Hry pro zvládání agresivity a neklidu, Z. Šimanovský
• Jsme lidé jedné Země, B. Tollarová a kol.
• Dětské otravy, TIS
• Hustej internet, L. Echertová
• Prevence rizikového chování ve školství, M. Miovský a kol.
• Všichni spolu, kol. autorek Centra volnočas. a vzděl. Aktivit, Šuplík, Brno
• Pavučina, kol. autorek Dětského centra srdíčko, Šuplík, Brno
• Odemykání dětského potenciálu, J. Mühlfeit, K. Novotná
• Výkladový slovník základních pojmů školské prevence RCH, M. Miovský a kol.
• Programy a intervence školské prevence RCH v praxi, M. Miovský a kol.
• Kvalita s efektivita v prevenci RCH, M. Miovský a kol.
• Záchranný kruh bezpečí – sada DVD a PC – Mimořádné události, Osobní bezpečí, DoV – rizika silniční dopravy, Požáry, Běžná rizika, Příručka první pomoci
• Řekni drogám ne! – VHS, CD
• PC program - OS Volání naděje - Balíček 9 (agrese, kouření, alkohol)
• e-learning. kurzy KPBI – Kraje pro bezp. internet
• Interaktivní učebnice, CD - Osobní bezpečí, Běžná rizika, Dopravní výchova, Požáry Mimořádné události
• CD – Nebezpečí internetu – Seznam.cz

Internetové odkazy
• www.alik.cz
• www.bezcigaret.cz
• www.bezpecne-online.cz/
• www.bezpecne-online.cz/internetova-poradna/
• www.bezpecnyinternet.cz/
• www.capld.cz/linky.php (adresář linek důvěry v celé ČR)
• http://clovekvtisni.cz/
• www.detskaprava.cz
• www.drogy.net
• www.drogy-info.cz
• www.drom.cz
• www.e-nebezpeci.cz
• www.horkalinka.cz/
• www.ibesip.cz
• www.i-bezpecne.cz
• www.internethotline.cz
• www.internetporadna.cz
• www.kapezet.cz – kyberšikana
• www.linkabezpeci.cz
• www.minimalizacesikany.cz
• www.modernijenekourit.cz/index.php?cat=16
• www.napisnam.cz
• www.nekuratka.cz
• www.odrogach.cz
• www.pomoc-online.cz/
• www.prevcentrum.cz
• www.prevence-info.cz
• www.reknidrogamne.cz
• www.sananim.cz
• www.seznamsebezpecne.cz
• www.sikana.cz
• www.sikana.org
• www.uamk-cr.cz
• www.varianty.cz
• www.prevence-info.cz

Školní program proti šikanování a Krizový plán školy jsou uveřejněny jako samostatné články v rubrice PREVENCE.
03.09.2019 12:42:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se