Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání


zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Š K O L O !

ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE,
KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE
1884

vypracoval pedagogický sbor Základní školy Tmaň

Tmaň 2018
3. verze

Dokument musel být pro jeho obsáhlost zkrácen. Plné znění ŠVP je k dispozici u ředitelky školy nebo na info místě u hlavního vchodu do ZŠ.

OBSAH
1. Identifikační údaje
2. Charakteristika školy
2.1. Úplnost a velikost školy
2.2. Charakteristika pedagogického sboru
2.3. Dlouhodobé projekty
3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
3.1. Zaměření školy
3.2. Výchovné a vzdělávací strategie
3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3.4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
3.5. Začlenění průřezových témat
4. Učební plán
4.1. Tabulace učebního plánu
4.2. Poznámky k učebnímu plánu
5. Učební osnovy
5.1. Český jazyk
5.2. Anglický jazyk
5.3. Matematika
5.4. Informatika
5.5. Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda
5.5.1. Prvouka – učební osnovy 1. – 3. ročník
5.5.2. Vlastivěda – učební osnovy 4. – 5. ročník
5.5.3. Přírodověda – učební osnovy 4. – 5. ročník
5.6. Hudební výchova
5.7. Výtvarná výchova
5.8. Pracovní činnosti
5.9. Tělesná výchova
6. Hodnocení žáků
7. Použité zkratky v dokumentu
8. Platnost dokumentu

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Č.j. 65/07
Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola

Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka školy
Kontakty 311 689 889, 774 373 810
zstman@quick.cz, zstman@seznam.cz, www.zs.tman.txt.cz

Zřizovatel Obec Tmaň,
Sídliště 50, 267 21 Tmaň
Kontakty 311 689 884, outman@quick.cz, www.obectman.cz

REDIZO, IČO 650 014 499, 750 30 683

Součásti Mateřská škola IZO 150 014 511
Základní škola IZO 150 014 503
Školní družina IZO 150 014 520
Školní jídelna IZO 150 014 538

Platnost 3. verze od 1. září 2018 ……………..…………………………
ředitelka školy
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. 1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

Jsme školou s 1. až 5. postupným ročníkem. Vzděláváme žáky ze Tmaně, Lounína, Slavíků, Havlíčkova Mlýna, Suchomast, Bykoše, Málkova, Vinařic, Želkovic. Základní vzdělávání poskytujeme také v případě zájmu rodičů dětem z dalších okolních obcí.
Přijímáme děti bez jakéhokoliv rozdílu do výše kapacity školy. Kapacita školy je 130 žáků.
Základní škola je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tmaň, okres Beroun.
Areál školy tvoří budova ZŠ, MŠ, ŠD, tělocvična, školní hřiště, školní zahrada, školní dvůr, kotelna. V budově ZŠ se nachází školní jídelna se školní kuchyní, šatna, v budově ŠD jsou 2 oddělení ŠD, školní knihovna, kabinet pomůcek, 2 služební byty. Prostorové zázemí je vyhovující.
Základní škola má k dispozici 5 kmenových tříd, učebnu IVT, knihovnu, tělocvičnu, vlastní školní jídelnu, šatnu, 3 oddělení školní družiny.
Pro pohybové aktivity dále slouží školní hřiště, které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a školní zahrada.
Hygienické zázemí školy splňuje všechny normy stanovené zákonem. V budově školy je šatna a WC s umývárnou; v budově školní družiny jsou WC s umývárnou a sprcha; v tělocvičně je šatna, WC a sprchy.
Školní kuchyně zajišťuje stravování základní a mateřské školy, pitný režim pro všechny žáky během provozu školy i školní družiny. Dále vaří obědy pro veřejnost, obědy jsou odebírány do jídlonosičů.
Vybavenost školy využívají další subjekty. Jedná se o pronájem tělocvičny a školního hřiště.
V budově školy není zajištěn bezbariérový pohyb, jeho realizace je naplánována zřizovatelem v rámci MAP Beroun v období 2018 – 2023.

2.2. PEDAGOGICKÝ SBOR

Pedagogický sbor základní školy tvoří – ředitelka školy, učitelky ZŠ, vychovatelky, asistentky pedagoga. Počet pedagogů je stanoven v návaznosti na počet žáků a tříd. Všichni pedagogové jsou schopni vytvořit podmínky pro zajímavé, zábavné, netradiční i standardní vyučování, které odpovídá metodám a strategiím daných školním vzdělávacím programem.
Zároveň se snaží o vytváření příznivého klimatu ve škole na základě otevřenosti, partnerství v komunikaci, úcty, tolerance, uznání, empatie a spolupráce ve vztahu k žákům, rodičům a ostatním pracovníkům školy, respektují vyjádření vlastního názoru druhých.
Vždy zachovávají v tajnosti důvěrné informace poskytnuté rodiči o jejich dětech.
Školní poradenské pracoviště pracuje ve složení – výchovný poradce, metodik prevence.
Pedagogičtí pracovníci se pravidelně a cíleně vzdělávají v rámci DVPP.

2.3. DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Škola je zapojena do celostátních dlouhodobých projektů zaměřených na zdravý životní styl, dopravní výchovu, výchovu ke zdraví:
 Mléko do škol (program Mléko pro evropské školy)
 Ovoce a zelenina do škol
 Zdravé zuby
 Spolupráce s Autoškolou Kvasnička v oblasti BESIP
 MAP rozvoje vzdělávání ORP Beroun
Dlouhodobá spolupráce je s Masarykovou základní školou a Mateřskou školou Suchomasty, kam ve většině případů přecházejí žáci naší školy do 6. ročníku.
Jedná se o společné projekty:
 Den pro zdraví – sportovní klání 5. a 6. ročníku
 Těšíme se do školy – návštěva dětí z MŠ v I. třídě
 Vystoupení žáků na zahájení Adventu v obci Tmaň
Další dlouhodobá spolupráce je se základními školami v regionu – ZŠ Hýskov, ZŠ Nižbor, ZŠ a MŠ Karlštejn, organizujeme soutěže v oblasti výtvarné, jazykové, EVVO, sportovní, vždy v dvouletém cyklu.
Spolupracujícími subjekty se školou jsou dále – zřizovatel školy, Myslivecký spolek Hora Tmaň, Sbor dobrovolných hasičů Tmaň, Tělovýchovná jednota VČS Tmaň, odborová organizace – ZO OS Stavba ČR akciových společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody Tmaň.
Projekty-akce, které naše škola realizuje, jsou uskutečňovány vždy během jednoho roku. Jsou zaměřeny především na realizaci průřezových témat.
Žáci často vyjíždějí za poznáním – divadelní a filmová představení, exkurze, výlety, školy v přírodě.
Na finančním zajištění akcí se podílejí žáci, škola, zřizovatel a místní organizace. Na organizačním zajištění se často podílí školská rada, která pracuje v šestičlenném složení.
Škola se zatím nezapojila do mezinárodních projektů.

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Základní vzdělávání je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních.
Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Naše škola se snaží, aby výuka byla založena na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka; včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných. Při vzdělávání se zaměřujeme na odpovídající metody, které motivují žáky k dalšímu učení, vedou je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.
Naší snahou je vytvořit podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání.
Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.

Zaměření školního vzdělávacího programu naší školy je na:
 jazykovou vybavenost žáků (nejen studium cizího jazyka, ale i jazyka mateřského)
 osvojení základů matematiky a informatiky, jejich aplikaci v běžném životě
 pohybovou a sportovní výchovu
 naplnění volného času žáků nabídkou zájmových útvarů
 integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Celému pedagogickému sboru jde o to, aby žáci pochopili, že
• je nutné se stále vzdělávat
• je nezbytné přijímat nové poznatky, které využijí při dalších činnostech
• se pokrok nedá zastavit, kdo nechce zůstat stát mimo dění a v životě chce něco dokázat, musí se celý život vzdělávat.

Věříme, že díky odpovědné a nikdy nekončící práci pedagogického sboru ve vzdělávání a výchově žáků, bude žít krédo naší školy z roku 1884, které je poplatné dnešku i budoucnosti: „ŠKOLO! Štěstí dítku tomu plyne, které práh tvůj nemine.“
Cílem školy je přispět všemi silami a prostředky k výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana, vybaveného základními vědomostmi a dovednostmi pro plnohodnotný život.

3.2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Škola vyhlašuje zápis dětí k povinné školní docházce v termínu daném zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 36, odst.4 v platném znění a vyhláškou č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky § 3a.
Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a motivační části zápisu.

3.3.VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované metody a formy práce a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. V rámci vzdělávacího procesu jsou uplatňovány všemi pedagogy školy.
Každý učitel má samozřejmě možnost se rozhodnout pro zařazení dalších efektivních metod a forem práce, které směřují ke kvalitní výuce.
Učitel přihlíží k návrhům i námětům žáků a rodičů, využívá je pro zpestření vlastní výuky.
Celý pedagogický sbor při výchovné a vzdělávací činnosti úzce spolupracuje.

UČITEL
• zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků
• klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací
• klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost
• zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
• zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům a řešením žáci sami
• vede žáky k toleranci jiných názorů
• zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů
• motivuje žáky zadáváním úloh z praktického života
• vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků, kooperaci a týmovou práci
• zadává úlohy, při kterých žáci spolupracují
• pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
• podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování
• společně s žáky formuluje cíl činnosti
• umožňuje žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle, sebehodnocení
• umožňuje práci podle individuálních možností žáků (speciální potřeby x nadání)
• umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svých řešení
• sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok
• ukazuje žákům, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost
• vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech
• důsledně vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel
• umožňuje žákům prezentovat výsledky své práce
• vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu
• vnímá a zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků
• žáky vybízí k aktivní spolupráci, vyžaduje kladení otázek „k věci“
• vede žáky k plánování úkolů a postupů
• vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení
• žákům umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory
• zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky „aby pochopili“
• důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení
• ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění
• zajistí studijní materiály a zdroje ve výuce v dostatečném počtu a dostupné všem žákům
• dbá o názornou výuku
• učí žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy k druhým i k sobě samému (Minimální preventivní program je samostatný dokument, který je součástí organizačního řádu školy. Prevence probíhá v rámci výuky jednotlivých předmětů i při realizaci průřezových témat.)

FORMY A METODY PRÁCE
 komunitní kruh
 skupinová práce (heterogenní i homogenní skupiny)
 práce ve dvojicích (samostatná práce dle návodu)
 samostatná práce (prezentace žáka)
 používání činnostních metod k dosažení aktivity žáků
 zařazování problémů, v nichž se odráží život obklopující žáky a jejich řešení
 srovnávání nových poznatků s již osvojenými vědomostmi
 tematická výuka
 projektové vyučování
 ekologická a environmentální výchova
 dramatická výchova, simulační hry
 myšlenková mapa
 Brainstorming
 hledání klíčových slov
 volné psaní na dané téma
 vedení diskuse a dialogu
 používání rozmanitých a moderních pomůcek
 práce s pravidly (spoluvytváření pravidel)
 exkurze, vycházky, výpravy
 zájmové útvary
 návštěva divadelních a filmových představení
 organizování školy v přírodě
 práce s PC, internetem
 práce s encyklopediemi, odbornými knihami (využívání školní knihovny)
 pozorování, experimentování, prožívání
 zařazování relaxačních cvičení, jóga pro děti
 snaha o jednotný výchovný postup školy a rodiny
 každodenní zpětná vazba mezi učiteli a žáky
 školní a okresní kola soutěží
 spolupráce s MŠ Tmaň
 komunikace s MZŠ a MŠ Suchomasty
 celostátní programy – KMČ, Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol, Zdravé zuby
 diferencované úlohy (podle individuálních možností žáků)
 integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 uplatňování mezipředmětových vztahů a pozitivní motivace
 charitativní akce, Advent v obci

3.4. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP (Plánu pedagogické podpory) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je ŠVP podkladem pro tvorbu IVP.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3. a 5. ročník, bude na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ. Odkaz: www.rvp.cz/pruvodce.

• Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP
Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsob vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem SVP žáka. Škola poskytování podpůrných opatření (PO) prvního stupně průběžně vyhodnocuje; nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO škola vyhodnotí, zda PO vedou k naplnění stanovených cílů. PLPP může být realizován několikrát během školního roku. S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. PLPP sestavuje třídní učitel a má písemnou podobu, dále třídní učitel stanoví termín kontrolní schůzky se zákonnými zástupci a závěrečné vyhodnocení PLPP.
• Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP
Individuální vzdělávací plán žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., sestavuje třídní učitel v souladu se školským poradenským zařízením (ŠPZ) dle přiznané podpory na základě vyšetření v SPC a PPP vždy na jeden školní rok. O jeho sestavení písemně žádá zákonný zástupce žáka. IVP žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení (na písemnou žádost rodičů). IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Třídní učitel zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Třídní učitel po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP řediteli školy, který je zaznamená do školní matriky.

3.5. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

Nadání je definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. U žáků do devíti let je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo o nerovnoměrný (zrychlený) vývoj, který se postupně může vyrovnávat s věkovou normou a ve výsledku se může pohybovat v pásmu lepšího průměru.
Žáci nadaní a mimořádně nadaní potřebují specifickou péči a pomoc ze strany školy i rodiny, především při stimulaci a vytváření vhodných podmínek. Při identifikaci a následné péči je nutné spolupracovat s odborníky v síti školských poradenských zařízení.
Vzdělávání nadaného a mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle PLPP nebo IVP, který vychází ze ŠVP, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka.
• Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu a má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení dosažitelných cílů podpory, metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Třídní učitel stanoví termín kontrolní schůzky se zákonnými zástupci a závěrečného hodnocení.
• Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP
Sestavení IVP se řídí §28, odst. 3 vyhlášky č. 26/2016 Sb. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ. Odkaz: www.rvp.cz/pruvodce.
IVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu a má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení dosažitelných cílů podpory, metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Třídní učitel stanoví termín kontrolní schůzky se zákonnými zástupci a závěrečného hodnocení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Třídní učitel zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka je IVP zaznamenán do školní matriky.

3.6. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Všechna témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. Povinností školy je nabídnout průřezová témata postupně v průběhu základního vzdělávání. Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků a zejména u žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze vzdělávání od 3. stupně podpůrných opatření.

Naše škola zařazuje průřezová témata podle témat okruhů:
a) zakomponováním do obsahu učiva vyučovacího předmětu dle aktuální potřeby žáků
b) samostatným třídním nebo školním projektem nebo soutěží
c) organizováním exkurzí, výletů

Průřezová témata

 Osobnostní a sociální výchova = OSOBNOST
Toto téma v sobě zahrnuje formativní prvky, je praktické a má každodenní využití v běžném životě, jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti, pomáhat hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.
Specifikou je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím i běžné situace každodenního života.
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova prolíná většinou vyučovacích předmětů. Všechny tematické okruhy se uskutečňují prakticky, formou her, cvičení, modelových situací a dialogů.
Výuka tohoto PT napomáhá primární prevenci rizikového chování a zkvalitnění mezilidské komunikace, především v případě žáků s lehkým mentálním postižením. Utváření znalostí a dovedností těchto žáků bude zohledňovat jejich individuální možnosti.

Cílové zaměření:
o vede k porozumění sobě samému a druhým
o napomáhá k zvládání vlastního chování
o přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
o rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace
o utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci
o umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení konfliktů
o formuje studijní dovednosti
o podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny
o pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě a druhým lidem
o vede k uvědomování si hodnot spolupráce a pomoci; různosti názorů a přístupů k řešení problémů
o přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování
o napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování

Tematické okruhy:
Osobnostní rozvoj
• Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium
• Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samému; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí
• Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
• Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací; hledání pomoci při potížích
• Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti „dotahovat“ nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích

Sociální rozvoj
• Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí
• Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy; empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc, lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše třída
• Komunikace – řeč těla, zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbálního i neverbálního; komunikační dovednosti (rétorika); komunikace v různých situacích (vedení dialogu, informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, žádost, atd); efektivní strategie; asertivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci
• Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu, dovednost odstoupit od svého vlastního nápadu), pozitivní myšlení; rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska mezilidských vztahů; zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
• Hodnoty, postoje, praktická etika – analýza vlastních i cizích postojů a hodnot, jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování atd.; prosociální chování (člověk nečeká protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

 Výchova demokratického člověka = DEMOKRACIE

Průřezové téma Výchova demokratického občana představuje soubor hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a porozumění demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.
Průřezové téma ke své realizaci využívá nejen tematické okruhy, ale i zkušenosti žáků a celkové klima školy. Toto průřezové téma má velmi blízko ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (lidská a občanská práva, demokratické řízení a rozhodování, vztah k domovu a vlasti.
Realizace PT bude v případě žáků s lehkým mentálním postižením rozvíjet především disciplinovanost a sebekritiku, schopnost zaujmout vlastní stanovisko v pluralitě názorů a dovednosti asertivního jednání i schopnosti kompromisu. Utváření znalostí a dovedností těchto žáků bude zohledňovat jejich individuální možnosti.

Cílové zaměření:
o vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
o vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů
o posiluje vlastní vědomí odpovědnosti za rozhodnutí třídy
o rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti
o prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
o vede ke kritickému myšlení, k otevřenému postoji v životě
o vychovává k úctě k zákonu
o rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku
o vede k utváření hodnot – spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance
o učí sebeúctě a sebedůvěře
o motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat slabším
o vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností
o učí schopnosti kompromisu

Tematické okruhy:
• Občanská společnost a škola – škola je model otevřeného partnerství a demokratického společenství; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
• Občan, občanská společnost a stát – základní principy a hodnoty demokratického státu; principy soužití s minoritami, respekt k odlišným identitám; Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občanů
• Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy, demokratické volby, obec jako základní jednotka samosprávy státu, společenské organizace
• Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka; význam Ústavy

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech = EVROPA V GLOBÁLU

Příležitost realizace tohoto průřezového tématu poskytuje hned několik vzdělávacích oblastí- Člověk a jeho svět (využívají se zkušenosti a poznatky žáků z běžného života i mimořádných událostí v rodině, v obci a nejbližším okolí); Jazyk a jazyková komunikace (nezastupitelný nástroj učení a zpracovávání informací a dorozumívání); Umění a kultura (porozumění evropským kulturám a jejich vztah k evropské a světové kultuře); Člověk a zdraví (orientuje žáky v globálních problémech souvisejících se zdravím, zájem žáků o sport – olympijská idea).
Znalosti a dovednosti, které jsou součástí realizace tohoto průřezového tématu pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků.

Cílové zaměření:
o rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy
o vliv kulturních, ideologických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich souvislostech
o pochopení struktury a funkce mezinárodních a nevládních organizací, kontrola dodržování lidských práv a svobod
o nacházet společné znaky a odlišnosti evropských kultur
o rozšiřuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí
o pochopení významu Evropské unie
o pomáhá překonávat stereotypy a předsudky
o možnost volby životních perspektiv v evropské a mezinárodní dimenzi
o utváří pozitivní postoj ke kulturní rozmanitosti, k tradičním evropským hodnotám
o osvojování principů chování evropského občana

Tematické okruhy:
• Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé, život dětí v jiných zemích; zvyky a tradice v Evropě
• Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa, evropské krajiny; státní a evropské symboly; styl života Evropanů, vzdělávání v Evropě
• Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace; instituce Evropské unie a jejich fungování; co Evropu spojuje a rozděluje; mezinárodní instituce

 Multikulturní výchova = ŽIJEME SPOLU

Průřezové téma Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování sociokulturních rozmanitostí. Multikulturní výchova se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního i kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků – příslušníků minorit.
Výběr tematických okruhů při zařazování do výuky vždy vychází z aktuální situace ve škole, reflektuje na dění v místě školy a současnou situaci ve společnosti.
Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace tohoto PT pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků, tak aby vhodně doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích postojů.

Cílové zaměření:
o poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
o rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých
o učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých
o učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazená jiné
o rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin
o rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie
o učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání
o poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.
o pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu
o napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou
o stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnosti jako zdroj obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu
o pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s principy života v demokratické společnosti
o vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu
o učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám

Tematické okruhy:
• Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; respektování zvláštností různých etnik žijících v místě školy; základní problémy sociokulturních rozdílů v ČR a v Evropě
• Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnosti; důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
• Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznání a důvody vzniku
• Multikulturalita – multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
• Princip sociálního smíru a solidarity – odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení se dle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní dokumenty

 Environmentální výchova = ZEMĚ NÁŠ DOMOV

Průřezové téma Environmentální výchova v základním vzdělávání vychází z komplexního pojímání vztahu člověka k životnímu prostředí, za něž je považováno vše – od nejbližšího okolí po biosféru planety. Propojuje hlediska přírodovědná, sociální, technicko-ekonomická i estetická. Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za své jednání i jednání společnosti.
Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských; hledisek časových i prostorových.
V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a podporuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince.
Zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí; postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získání obnovitelných zdrojů surovin a energie.
Školní plán EVVO je samostatný dokument, který je součástí Organizačního řádu školy.
Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace tohoto PT pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků, tak aby vhodně doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích postojů.

Cílové zaměření:
o rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí
o vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování
o přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa
o umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí
o poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
o napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí, seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti
o učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů
o učí komunikovat o problémech životního prostředí
o přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty
o vede k odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody
o přispívá k utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí

Tematické okruhy:
• Ekosystémy – les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, lidské sídlo, kulturní krajina
• Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie, přírodní zdroje
• Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a ŽP, ekologické zemědělství, doprava a ŽP, průmysl a ŽP, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině, programy zaměřené k růstu ekologického vědomí
• Vztah člověka k prostředí – obec (přírodní zdroje, příroda a kultura obce a její ochrana), životní styl, aktuální místní ekologické problémy, prostředí a zdraví, nerovnoměrnost života na Zemi, principy udržitelnosti rozvoje

 Mediální výchova = MÉDIA

Průřezové téma Mediální výchova nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Stávají se důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jednotlivce i společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec.
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti – schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost.
Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace tohoto PT pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků, tak aby vhodně doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích postojů.

Cílové zaměření:
o přispívá ke schopnosti úspěšně se zapojit do mediální komunikace
o rozvíjí schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům
o využívá potenciál médií jako zdroje informací i zábavy
o umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích
o vytváří představu o roli médií v každodenním životě
o rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejných vystoupeních
o přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci (redakční kolektiv)

Tematické okruhy:
Receptivní činnosti
• Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – kritický přístup ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavních prvků ve sděleních od informativních a společensky významných, chápání podstaty mediálního sdělení
• Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – různé typy sdělení, jejich funkce; hlavní rysy reprezentativnosti, identifikace společensky významných hodnot v textu, opakované užívání prostředků ve zpravodajství, reklamě i zábavě
• Stavba mediálních sdělení – pravidelnost v uspořádání mediovaných sdělení, pozitivní postupy při sdělování, srovnávání titulních stran různých deníků, skladba sdělení v časopisech pro děti
• Vnímání autora mediálních sdělení – identifikovatelnost postojů a názorů autora sdělení, výrazové prostředky, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a významu zprávy
• Fungování a vliv médií ve společnosti – organizace a postavení médií ve společnosti, jejich vliv na každodenní život, financování médií, současné a historické perspektivy, vliv médií na režim dne žáků, role médií v politickém životě, vliv na kulturu

Produktivní činnosti
• Tvorba mediálního sdělení – uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení, školní časopis; rozhlas a televize, internet
• Práce v realizačním týmu – utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin, spolupráce v týmu – redakci; stanovení si cíle, harmonogram práce, delegování úkolů a odpovědnosti; pravidelnost mediální produkce

SCHÉMA ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VÝUKY

PRŮŘEZOVÉ TÉMA 1.ROČNÍK 2.ROČNÍK 3.ROČNÍK 4.ROČNÍK 5.ROČNÍK
OSOBNOST
-rozvoj schopností poznávání M ČJ,M AJ AJ,VL
-sebepoznání a sebepojetí PRV,VV ČJ,PRV,VV PRV,VV VL PŘ
-seberegulace a sebeorganizace PČ,TV PČ,TV PČ,TV TV TV
-psychohygiena ČJ PŘ ČJ,PŘ
-kreativita M,VV,PČ M,VV,PČ ČJ,AJ,VV,PČ AJ,VV,TV AJ,VV,TV
-poznávání lidí PRV PRV,PČ PRV PŘ
-mezilidské vztahy ČJ ČJ VL,VV ČJ,PŘ,VV
-komunikace ČJ,HV ČJ,HV ČJ,AJ ČJ,AJ,TV ČJ,AJ,IN,TV
-kooperace a kompetice M,PČ PČ M,PČ M,VL,PČ,TV PČ,TV
-řešení problémů ČJ,M ČJ,M ČJ,M M M,IN
-hodnoty, postoje, etika ČJ ČJ AJ ČJ,AJ,VL,PŘ ČJ,AJ
DEMOKRACIE
-občanská společnost a škola PRV PRV PRV ČJ
-občan, společnost, stát PRV PRV PRV VL VL
-formy participace občanů IN,VL
-principy demokracie IN
EVROPA
-Evropa a svět nás zajímá ČJ ČJ ČJ,AJ AJ ČJ,AJ
-objevujeme Evropu a svět AJ VL IN,VL
-jsme Evropané PČ VL,PČ
ŽIJEME SPOLU
-kulturní diference HV HV HV VL,PČ VL,PČ
-lidské vztahy PRV,HV,VV PRV,HV,VV PRV,VV PŘ,HV ČJ,HV
-etnický původ ČJ IN,PŘ
-multikulturalita AJ AJ ČJ,AJ
-princip solidarity a smíru PRV PRV PRV PŘ
ZEMĚ NÁŠ DOMOV
-ekosystémy PRV PRV PRV PŘ PŘ
-základní podmínky života PRV PRV PRV PŘ
-problémy životního prostředí PRV PRV PRV PŘ,VV ČJ,IN,PŘ,VV
-lidské aktivity PRV,VV,PČ PRV,VV,PČ PRV,VV,PČ PŘ,VV,PČ,TV ČJ,PŘ,VV,PČ,TV
-vztah člověka k ŽP PRV PRV PRV VL IN,VL
MEDIA
-kritické čtení ČJ ČJ ČJ,M,IN
-vnímání mediálních sdělení ČJ IN,PŘ
-interpretace sdělení a reality ČJ ČJ ČJ
-stavba mediálních sdělení ČJ ČJ
-autor mediálních sdělení HV HV HV ČJ,HV ČJ,IN
-fungování a vliv médií PRV PRV PRV ČJ ČJ
-tvorba mediálního sdělení ČJ ČJ,IN
-práce v realizačním týmu ČJ IN

K realizaci průřezových témat během školního roku patří třídní a celoškolní projekty, stálá nabídka zájmových útvarů – výtvarný kroužek, míčové hry, počítačový kroužek, angličtina.
Dalším prostorem pro realizaci průřezových témat je organizování školních výletů na konci nebo začátku školního roku a uskutečňování exkurzí během školního roku.

4. UČEBNÍ PLÁN

4.1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU

4.2. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU

Český jazyk a literatura – v 1. ročníku má tento předmět zcela komplexní charakter všech složek; od 2. ročníku je zřetelné členění na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu, Literární výchovu.
Disponibilními hodinami byl posílen 1. ročník, 2. ročník, 4. a 5. ročník. Vzdělávání žáků-cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem se realizuje podle zvláštních ustanovení: (Rozsah, obsah a organizaci takového vzdělávání upravuje § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů).
Anglický jazyk – výuka anglického jazyka je povinná od 3. ročníku a je dotována 3 hodinami v každém ročníku. Vzdělávací obsah anglického jazyka je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně dle § 16 odst. 2 písm. b) jiným vzdělávacím obsahem v rámci IVP.
Matematika – disponibilní hodiny jsou zařazeny ve 2. ročníku (sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset), ve 3. ročníku (základy rýsování), ve 4. ročníku (základní numerace do milionu), v 5. ročníku (učivo geometrie – grafy, povrchy těles, zlomky). V každém ročníku se probírá učivo finanční gramotnosti
Informatika – tento předmět je zařazen v 5. ročníku; obsah učiva vychází z teze, že každý žák má základní znalosti a potřebné kompetence používání a ovládání PC z ostatních předmětů již od 1. ročníku.
Prvouka – předmět je dotován 2 hodinami týdně v 1. - 3. ročníku; obsah je členěn do pěti tematických okruhů. Prvouka je předmět vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Přírodověda – součástí tohoto předmětu je učivo vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a Etická výchova; připravuje základy pro vzdělávací oblast Člověk a společnost a Člověk a příroda (vzdělávací oblasti 2. stupně ZŠ)
Vlastivěda – předmět byl posílen disponibilními hodinami ve 4. i 5. ročníku z důvodů velkého množství nových poznatků týkajících se globálních problémů a možnosti zařazení většího počtu průřezových témat.
Hudební výchova – časová dotace předmětu je v každém ročníku 1 hodina týdně. Tento předmět lze spojit s vyučováním předmětu Výtvarná výchova jako výuka v bloku.
Výtvarná výchova a Pracovní činnosti – tyto předměty je možné spojit do jednoho bloku
Tělesná výchova – využití disponibilních hodin ve 2. a 3. ročníku je vzhledem k výuce plavání, v 1. ročníku je zařazena pro využití relaxačních činností.

5. UČEBNÍ OSNOVY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Pravidla hodnocení žáků
Cílem hodnocení je žáka pozitivně motivovat a poskytnout mu zpětnou vazbu – získávat informace o tom, jak danou problematiku zvládá, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogové se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.
Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a učitel tuto činnost vykonává průběžně po celý školní rok.
Smyslem hodnocení výkonu žáka je objektivně posoudit jednotlivé složky jeho školního výkonu. Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, mělo by se soustředit i na individuální pokrok každého jednotlivce.

Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP ZV, práce s informacemi, úrovně komunikace a tvořivosti žáka.
Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitel o použití slovního hodnocení na základě žádosti rodičů a doporučení poradenského zařízení.
Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření.

Způsob hodnocení žáků
U průběžného hodnocení používáme různé formy – klasifikace známkou, slovní hodnocení, sebehodnocení, ohodnocení přidělením obrázku, grafickými symboly.

Každému hodnocení musí předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a k nim náležejících kritérií hodnocení, jenž jsou uvedena v ŠŘ. Kritéria pomáhají žákovi srozumitelně sdělit, co se od něho očekává, umožní mu rozpoznat, v čem jeho výkon vyhovuje nebo nevyhovuje.

Hodnocení na základě předem stanovených kritérií umožňuje porovnání individuálního výkonu s obecnou představou kvalitní práce, zamezuje tzv. sociálnímu hodnocení.
Vyučující je při klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a pravidla hodnocení, která jsou součástí ŠŘ naší školy. Se ŠŘ jsou žáci seznámeni na začátku školního roku a jejich zákonní zástupci na první třídní schůzce. Do ŠŘ je možno nahlížet během školního roku, je vyvěšen u hlavního vchodu školy.

Kritéria pro hodnocení ve vyučovacích předmětech
• ucelenost a trvalost osvojení požadovaných cílových znalostí a dovedností vedoucích
k dosažení očekávaných výstupů a klíčových kompetencí
• úroveň komunikačních dovedností – přesnost, výstižnost, odborná a jazyková správnost
• osvojení dovednosti účinně spolupracovat
• kvalita myšlení – především samostatnost, tvořivost, originalita
• píle žáka, snaha a jeho přístup ke vzdělání
• osvojení účinných metod samostudia
• kvalita práce s informacemi – dovednost nalézat, třídit, prezentovat, užívat PC

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků
• soustavné diagnostické pozorování žáka
• různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)
• souhrnné písemné práce (v jeden den je možné zadat jen jednu práci; za koordinaci zodpovídá třídní učitel)
• zpracování referátu, práce k danému tématu
• zadání problémové úlohy
• samostatné aktivity, domácí úkoly (za nedonesený domácí úkol není přípustné hodnotit známkou 5)
• skupinové a projektové práce
• vědomostní a dovednostní testy Kalibro

Hodnotící škála ve vyučovacích předmětech
1 – prakticky bezchybný stav, výborný výkon
2 – převládající pozitivní zjištění, dílčí chyby, chvályhodný výkon
3 – pozitivní i negativní zjištění při hodnocení je v rovnováze, dobrý výkon
4 – převažují negativní zjištění, pouze dostatečný výkon
5 – zjištěny zásadní nedostatky, nedostatečný výkon

Chování
Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování školního řádu. Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích, při akcích organizovaných školou mimo školu, při reprezentaci školy. Hodnocení chování provádí třídní učitel po dohodě s ostatními vyučujícími, případně pedagogická rada.
Výchovná opatření
• udělení pochvaly - po projednání v pedagogické radě, za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci, za mimořádný projev lidskosti, za statečný či záslužný čin
• za porušování povinností stanovených ŠŘ lze uložit:
o napomenutí třídního učitele
o důtku třídního učitele
o ředitelskou důtku (po projednání v pedagogické radě)
Napomenutí třídního učitele (NTU)
Uděluje ho třídní učitel; udělení včetně konkrétního důvodu oznámí TU zákonnému zástupci prostřednictvím žákovské knížky. NTU je zaznamenáno v katalogovém listu žáka a v podkladu pro nejbližší pedagogickou radu. Na vysvědčení se neuvádí.
Kritéria pro udělení NTU
• časté zapomínání pomůcek, domácích úkolů, neplnění školních povinností
• narušování výuky hlasitým mluvením, vykřikováním, napovídáním apod.
• porušování BOZ a porušování školního řádu
Důtka třídního učitele (DTU)
Uděluje ji třídní učitel; udělení včetně konkrétních důvodů oznámí TU zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žákovské knížky a rovněž řediteli školy. DTU je zaznamenána v katalogovém listu žáka a v podkladu pro nejbližší pedagogickou radu. Na vysvědčení se neuvádí.
Kritéria pro udělení DTU
• časté zapomínání pomůcek, domácích úkolů, neplnění povinností, přestože bylo již uděleno NTU a žák nejeví snahu o zlepšení
• narušování vyučování mluvením, vykřikováním, napovídáním, přestože již bylo uděleno NTU a žák nejeví snahu o zlepšení
• drzé chování k zaměstnancům školy, vulgární vyjadřování (v případě, že přestupek je ojedinělý a malého rozsahu)
• ubližování spolužákům, vandalismus, krádeže, neoprávněné užívání cizí věci, podvody apod.(v případě, že je přestupek ojedinělý a malého rozsahu)
• neomluvená absence do 5 vyučovacích hodin
• opakované porušování BOZ a nařízení školního řádu
Důtka ředitele školy (DŘŠ)
Uděluje ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Udělení včetně konkrétních důvodů oznámí TU zákonnému zástupci žáka prostřednictvím předepsaného formuláře nebo žákovské knížky. DŘŠ je zaznamenána v katalogovém listu žáka a v podkladu pro pedagogickou radu. Na vysvědčení se neuvádí.
Kritéria pro udělení
• časté zapomínání pomůcek, domácích úkolů, neplnění povinností, přestože bylo již uděleno NTU a žák stále nejeví snahu o zlepšení
• narušování vyučování mluvením, vykřikováním, napovídáním, přestože již bylo uděleno NTU a žák stále nejeví snahu o zlepšení
• drzé chování k zaměstnancům školy, vulgární vyjadřování
• ubližování spolužákům, vandalismus, krádeže, neoprávněné užívání cizí věci, podvody apod.
• neomluvená absence do 20 vyučovacích hodin
• opakované porušování BOZ a nařízení školního řádu

Výchovné opatření je vždy zapsáno ve školní matrice a v žákovské knížce s podpisem třídního učitele a ředitele. Rodiče svým podpisem berou na vědomí oznámení o výchovném opatření.
Kritéria hodnocení chování a hodnotící škála chování

ŠKÁLA KRITÉRIA
1
velmi dobré - žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení ŠŘ
- méně závažných přestupků se dopouští ojediněle
- žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit
2
uspokojivé - chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními ŠŘ
- žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo ustanovením ŠŘ
- opakovaně se dopouští méně závažných přestupků; zpravidla přes důtku třídního učitele se dále dopouští přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost
- žák ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob
3 neuspokojivé - chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování
- dopouští se takových závažných přestupků proti ŠŘ nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob
- žák záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy
- zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků
Snížené známce z chování předchází „třístupňový model“ sledující prevenci a možnost nápravy přestupku
a)pohovor třídního učitele se žákem nad běžný rámec – rozbor přestupku, závěry-nastínění možností zlepšení
b)pohovor TU, případně dalších vyučujících, výchovného poradce, metodika prevence, s rodiči žáka; z jednání se vždy pořizuje záznam, který je podepsán všemi přítomnými
c)jednání výchovné komise, kterou organizačně zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s TU a zástupci dalších pověřených orgánů; z jednání se pořizuje záznam, který je podepsán všemi přítomnými

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se SVP jsou na naší škole vzděláváni formou integrace do běžné třídy. Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů školského poradenského zařízení. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok.
Hodnocení těchto žáků se provádí na základě plnění individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory.
Na žádost rodičů a doporučení poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovně.

Hodnocení žáků nadaných a mimořádně nadaných
Rozpoznat mimořádné nadání je v mladším školním věku náročné a při jeho identifikaci je třeba spolupracovat se školským poradenským zařízením. Na základě jejich doporučení pak škola vypracuje individuální vzdělávací plán, který umožní maximální rozvoj konkrétního nadání žáka v jeho vývojové etapě.
Žákům tolerujeme vlastní pracovní tempo, zadáváme samostatné úkoly (především problémové úlohy). Pěstujeme u nich toleranci a ochotu pomáhat při práci méně nadaným žákům, podporujeme prosociální a asertivní chování. Dbáme na to, aby nedocházelo k porušování dohodnutých pravidel.
Podporujeme jejich zapojení do vědomostních regionálních a celostátních aktivit (olympiády).
Při hodnocení zohledňujeme plnění IVP, PLPP a posuzujeme míru dosažených očekávaných výstupů.

Sebehodnocení žáka
Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků při každodenní práci, jeho prostřednictvím se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. Žák má prostor k tomu, aby provedl sebehodnocení dříve, než bude znát názor vyučujícího nebo spolužáka. Toto provede formou, která odpovídá jeho schopnostem. K rozvíjení této dovednosti dochází ve všech vzdělávacích oborech. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
• co se mu daří
• co mu ještě nejde
• jak bude pokračovat dál

Slovní hodnocení výsledků vzdělávání
• slovní hodnocení se používá v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
• o slovním hodnocení rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení odborného pracoviště
• v případě přestupu žáka na jinou školu převede třídní učitel slovní hodnocení do klasifikace
• slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon (zdravotní stav, zdravotní nebo sociální znevýhodnění, žák není občan ČR apod.), naznačení dalšího rozvoje žáka
• obsahuje zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat
Opravná zkouška
Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech.
Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31.srpna. Pokud se žák v tomto termínu nemůže z vážných důvodů k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník.
Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu nedostaví k opravné zkoušce a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.

Klasifikace na vysvědčení
Na vysvědčení je žák hodnocen z každého předmětu, který se vyučuje, stupněm 1 – 5.
V případě slovního hodnocení je nutný souhlas rodičů žáka, který má být slovně hodnocen.
Celkové hodnocení se vyjadřuje stupni:
• prospěl(a) s vyznamenáním
• prospěl(a)
• neprospěl
• nehodnocen

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se hodnotí stupni
• 1 – velmi dobré
• 2 – uspokojivé
• 3 – neuspokojivé

Postup do dalšího ročníku
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených RVP ZV, z nichž byl uvolněn.
Do vyššího ročníku postoupí i žák, který již ročník opakoval, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

Poskytování informací rodičům
• na první třídní schůzce v září seznámení rodičů s ŠŘ, jehož součástí jsou pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
• o studijních výsledcích a chování podrobné informace na třídních schůzkách (4 -5x ročně) a konzultacích (1den v týdnu)
• pravidelné informace prostřednictvím žákovských knížek, souborem motivačních prvků (smajlík, razítko, ocenění)
• čtvrtletní hodnocení (2x ročně)
• výpis vysvědčení, vysvědčení
• v případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje třídní učitel zákonného zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem
• informace e-mailovou poštou (po dohodě s třídním učitelem)

Komisionální zkoušky
• Komisionální zkouška se koná, má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
• Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
• Komise je tříčlenná a tvoří ji:
- předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
• Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
• O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.
• Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
• Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
• Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.


7. POUŽITÉ ZKRATKY V DOKUMENTU
AJ anglický jazyk
AIDS onemocnění vedoucí ke ztrátě imunity
BOZ bezpečnost a ochrana zdraví
EVVO environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
ČJ český jazyk
ČR Česká republika
ČŠI Česká školní inspekce
DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků
DŘŠ důtka ředitele školy
DTU důtka třídního učitele
HIV virus způsobující AIDS
HV hudební výchova
HW hardware
IN informatika
Info informace
IVT informační a výpočetní technika
IVP individuální vzdělávací plán
KMČ Klub mladých čtenářů
KÚ krajský úřad
LAN propojení počítačů do sítě
M matematika
MPP minimální preventivní program
MS Hora Myslivecké sdružení Hora
MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MZŠ Masarykova základní škola
NTU napomenutí třídního učitele
PC osobní počítač
PČ pracovní činnosti
PgR pedagogická rada
PLPP plán pedagogické podpory
PP pedagogický pracovník
PRV prvouka
PŘ přírodověda
RVP ZV rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
SDH Sbor dobrovolných hasičů
SPgŠ stření pedagogická škola
SVP speciální vzdělávací potřeby
SW software
ŠD školní družina
ŠJ školní jídelna
ŠŘ školní řád
TJ VČS Tělovýchovná jednota Vápenka Čertovy schody
TV tělesná výchova
VL vlastivěda
VV výtvarná výchova
VZ veřejné zasedání
ZO OS základní organizace odborového svazu
ZŠ a MŠ základní škola a mateřská škola
ZUŠ základní umělecká škola
ŽP životní prostředí

8. PLATNOST DOKUMENTU
I.
Pedagogická rada Základní školy Tmaň projednala a schválila na svém jednání dne 29. 8. 2018
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – č. j.: 65/07 3. verze
II.
Školská rada zřízená při Základní škole a Mateřské škole Tmaň, okres Beroun
projednala na svém jednání dne 6. 9. 2018
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – č.j.: 65/07 3. verze
IV.
Tento dokument je platný od 1. září 2018.

Mgr. Růžena Kybikásová
ředitelka školy
18.08.2019 14:23:00 | Autor: MK, IB


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se