Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Krizový plán školy


Obsahuje postupy, které přesně řeší některé krizové situace ve spojitosti s projevy rizikového chování žáků, které ve škole mohou nastat.
Určuje konkrétní odpovědnost jednotlivých zaměstnanců.
Definuje intervenční, komunikační a bezpečnostní postupy i následná preventivní opatření.

Zpracováno dle:
• Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28 a a její přílohy č.1 - 22 „Co dělat když…“
• Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT-21149/2016.

Pracovní tým:
- ředitelka školy (ŘŠ) a výchovný poradce (VP) – Mgr. Růžena Kybikásová
- školní metodik prevence (ŠMP) – Miroslava Kepková
- třídní učitelé (TU) a asistentky pedagoga (AP)
- vychovatelky ŠD (ŠD)

Obecné postupy

- třídní učitelé se zaměřují na identifikaci žáků, kteří spadají do rizikových skupin
- postupy řešení jsou přesně popsány v přílohách „Co dělat, když“ a rizikové chování a sankce ve Školním řádu
- přílohy č. 1 - 22 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28 „Co dělat když…“ jsou v tištěné podobě ve skříni ve sborovně, každý člen pracovního týmu o ní ví a má k ní přístup
Konkrétní postupy
• Při výskytu rizikového chování
- učitel informuje – TU – společně pak VP nebo ŠMP (popřípadě oba), pokud není problém velký, pracuje se v týmu: učitel + TU + ŠMP nebo VP, během řešení je informována ŘŠ, jako zapisovatel může být přizván jiný TU
- informace rodičům – TU (ŠMP) – telefonicky a pozvání na osobní jednání, kterého se zúčastní jmenovaný tým – TU (ŠMP) výsledek řešení probere se třídou

• Při výskytu závažnějšího problému
- učitel – TU – ŠMP – ŘŠ, popřípadě školní pedagog
- informace rodičům – TU (ŠMP) – telefonicky a následné osobní jednání – TU + ŠMP probere výsledek řešení se třídou

• Návyková látka ve škole, vandalismus, krádež
- učitel – TU – ŠMP + ŘŠ – informace rodičům – přizvání PČR, v případě potřeby Záchranná služba (volání z kanceláře školy) – zajistí ŠMP nebo ŘŠ
- návykovou látku odebere žákovi učitel a neprodleně jí odevzdá ve sborovně, kde bude vložena do obálky, zalepena a pokud hned nepřijede policie, bude uložena do trezoru školy

• Záškoláctví
- TU – VP nebo ŠMP – informace ŘŠ – telefonicky a potom následně ústně rodiče – OSPOD zajistí ŘŠ, TU probere situaci se třídou

• Úraz
- učitel (sepíše Záznam o úrazu a odevzdá ŘŠ, překontroluje pověř. prac. – Br)
- PP poskytuje přítomný učitel (všichni PP mají základní zdravotnický kurz), popřípadě Záchranná služba
- informace rodičům – TU – probere úraz se třídou

• Šikana, násilí
- učitel – TU – ŠMP + ŘŠ, speciální pedagog
- popřípadě PČR, Záchranná služba, OSPOD – zajistí ŘŠ nebo ŠMP
- práce s agresorem a obětí, práce se třídou – počáteční šikana ŠMP, jinak PPP Králův Dvůr nebo Mgr. Sixta – zajistí ŠMP

Vždy musí být:
- sepsán záznam o úrazu nebo o rizikovém chování se žákem, svědky (učitelem, který problém zachytil)
- informováno vedení školy, které v případě nutnosti informuje zřizovatele, Školskou radu, nadřízený orgán, případně média
- sepsán záznam z jednání s rodiči (VP nebo ŠMP nebo TU)
U postupů, jejichž povaha to vyžaduje, je třeba realizovat také praktický výcvik. (např. výcvik pracovníků školy v poskytnutí první pomoci, shromažďování, evakuace apod.)
• Přílohy MD
Příloha č. 1 Návykové látky
Příloha č. 2 Rizikové chování v dopravě
Příloha č. 3 Poruchy příjmu potravy
Příloha č. 4 Alkohol
Příloha č. 5 Syndrom CAN
Příloha č. 6 Školní šikanování
Příloha č. 7 Kyberšikana
Příloha č. 8 Homofobie
Příloha č. 9 Extremismus, rasismus, xenoffobie, antisemitismus
Příloha č. 10 Vandalismus
Příloha č. 11 Záškoáactví
Příloha č. 12 Krádeže
Příloha č. 13 Tabák
Příloha č. 14 Krizové situace spojené s násilím
Příloha č. 15 Netolismus
Příloha č. 16 Sebepoškozování
Příloha č. 17 Nová náboženská hnutí
Příloha č. 18 Rizikové sexuální chování
Příloha č. 19 Příslušnost k subkulturám
Příloha č. 20 Domácí násilí
Příloha č. 21 Hazardní hraní
Příloha č. 22 Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků
s PAS ve školách a školských zařízeních
Zdroj: www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Postup školy vyplývající ze Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek s platností zákona od 1. 6. 2017
• Zákon zakazuje:
- § 8, …kouřit ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru ve škole a školském zařízení. Zde se zakazuje používat i elektronické cigarety. Elektronickou cigaretou se zde rozumí výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů (nemusí tedy obsahovat nikotin).
- § 11, … prodávat nebo podávat alkoholické nápoje ve škole
- ¬§ 18, Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje vstupovat a zdržovat se … ve škole a školském zařízení. Zjistí-li vlastník prostoru školy a školského zařízení porušení tohoto zákazu, je povinen osobu, porušující zákaz vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
- § 19, Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
- § 20, Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se podrobit osoba, u které je důvodné podezření, že je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
- § 21 Vyzvat osobu k tomuto vyšetření může příslušník Policie ČR, strážník obecní policie, nebo zaměstnavatel.
- § 22, Orientační vyšetření může provést zaměstnavatel, odborné poskytovatel zdravotních služeb.
- Pokud se jedná o nezletilou osobu, bude ihned zavolána Záchranná služba, budou informováni zákonní zástupci, OSPOD a přivolána Policie ČR.
- § 35, Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nedodržuje základní ustanovení zákona
Tyto správní delikty projednává Česká školní inspekce.

Oblasti
I. Oblast prevence užívání návykových látek
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky - alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.
a) Tabákové výrobky
V prostorách školy, v době vyučování i na všech akcích školou pořádaných platí zákaz kouření. Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je tento zákaz vyznačen grafickou značkou.
1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci.
2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit.
3. TU nebo jiný pedagogický pracovník sepíše o události stručný záznam (datum, místo, čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvede tuto skutečnost do zápisu. Záznam založí školní metodik prevence (dále jen MP) do své agendy. Vyrozumí vedení školy.
4. Třídní učitel informuje zákonného zástupce.
5. Při opakování vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) obecního úřadu obce s rozšířenou působností. - SOMÚ Beroun, 311 630 261
6. Výchovná opatření: důtka TU – nález cigaret, první kouření
důtka ŘŠ – při opakovaném porušení zákazu kouření
2 z chování – následuje po NŘŠ – při dalším porušení zákazu kouření
b) Alkohol
V prostorách školy, v době vyučování i na všech akcích školou pořádaných platí zákaz konzumace alkoholu.
1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci.
2. Alkohol je třeba odebrat a zajistit.
3. Pedagogický pracovník posoudí, zda žáku nehrozí nějaké nebezpečí.
4. V případě, že je ohrožen na zdraví a životě volá lékařskou službu první pomoci (155), informuje okamžitě zákonného zástupce žáka a dohodne se na dalším postupu.
5. Jestliže nebezpečí nehrozí, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (datum, místo, čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvede tuto skutečnost do zápisu. Záznam založí školní MP do své agendy. Vyrozumí vedení školy.
6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve výuce, vyrozumí škola zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
7. V případě nedostupnosti zákonného zástupce, vyrozumí škola OSPOD a vyčká jeho pokynů. Může vyžadovat pomoc.
8. Zákonnému zástupci škola oznámí konzumaci alkoholu, i když je žák schopen výuky.
9. Při opakovaní, splní škola oznamovací povinnost k orgánu OSPOD.
10. Škola v zájmu dítěte informuje jeho zástupce o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace a doporučí rodičům, aby vyhledali odborníka.
11. Výchovná opatření: důtka TU – nález alkoholu, požití nepatrného množství,
nabádání k požití
důtka ŘŠ – opakované požití
2 z chování – požití, u kterého bylo nutné volat první pomoc
Nález alkoholu ve škole
1. Nález alkoholu v prostorách školy:
- nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury
- oznámit vedení školy
- uložit u vedení školy pro případ důkazu
- sepsat stručný záznam (TU, MP nebo další prac. školy), založit do agendy MP
2. Zadržení alkoholu u žáka:
- nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury
- oznámit vedení školy
- uložit u vedení školy pro případ důkazu
- za přítomnosti MP nebo dalšího pedagoga sepsat stručný záznam (datum, místo, čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvést toto do zápisu, založit do agendy MP
- vyrozumět zákonného zástupce, v případě opakování – oznámit OSPOD
- v případě, že alkohol obsahuje i jiné příměsi, předat tekutinu přivolanému lékaři
c) Omamné a psychotropní látky
V prostorách školy, v době vyučování i na všech akcích školou pořádaných je zakázána výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek. Je zakázáno i navádění k užívání těchto látek a vstup do školy pod vlivem OPL.
Konzumace OPL ve škole - konzumace = porušení školního řádu
- konzument je nebezpečný sám sobě, distributor všem
1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci.
2. Návykovou látku odebrat a zajistit ji, aby nedošlo k další konzumaci.
3. Pedagogický pracovník posoudí, zda žáku nehrozí nějaké nebezpečí.
4. V případě, že je ohrožen na zdraví a životě volá lékařskou službu první pomoci (155),
informuje okamžitě zákonného zástupce žáka a dohodne se na dalším postupu.
5. Jestliže nebezpečí nehrozí, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (datum, místo, čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvede tuto skutečnost do zápisu. Záznam založí školní MP do své agendy. Vyrozumí vedení školy.
6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve výuce, vyrozumí škola zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
7. V případě nedostupnosti zákonného zástupce, vyrozumí škola OSPOD, vyčká jeho pokynů a vyžádá si pomoc.
8. Zákonnému zástupci škola oznámí konzumaci OPL, i když je žák schopen výuky.
9. Současně splní škola oznamovací povinnost k orgánu OSPOD.
10. Škola v zájmu dítěte informuje zák. zástupce o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace, doporučí rodičům, aby vyhledali odborníka a informovali se o léčbě. Vysvětlí rodičům nutnost léčby a důležitost motivace.
11. Výchovná opatření: důtka TU – držení
důtka ŘŠ – užití
2 z chování – opakované držení či užití

Nález OPL ve škole
1. Nález látky v prostorách školy:
- nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury
- ihned oznámit vedení školy
- za přítomnosti dalšího pracovníka vložit do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu, přelepit, orazítkovat podepsat a uschovat do trezoru
- o nálezu vyrozumět Policii ČR - Králův Dvůr 974 872 740
2. Nález látky u žáka:
- nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury
- ihned oznámit vedení školy
- za přítomnosti ředitele školy (případně zástupce ŘŠ nebo MP) sepsat stručný záznam (datum, místo, čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvést tuto skutečnost do zápisu, založit do agendy MP
- v případě, že se látka našla u žáka, který se jí intoxikoval, předat zajištěnou látku přivolanému lékaři
3. Podezření, že žák má u sebe OPL:
- vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat postup
- informovat zákonného zástupce
- žáka izolovat a do příjezdu Policie ČR ho mít pod dohledem
- v žádném případě neprovádět osobní prohlídku ani prohlídku jeho věcí
4. Distribuce OPL ve škole:
distribuce a šíření = trestný čin
- vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat postup
- vyrozumět zákonného zástupce a OSPOD

II. Oblast prevence šikany
(Zpracováno dle Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28 a Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

Šikanování v ZŠ je jakékoliv agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které spočívá v cílených a většinou opakovaných útocích, je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a v případě šikany učitele také profesionálně. Je charakteristické nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese. Zahrnuje fyzické, psychické i slovní útoky realizované přímo nebo prostřednictvím elektronické komunikace (kyberšikana), poškozování věcí, nápadné přehlížení, ignorování.

Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno chovat se výše zmíněným způsobem. Všechny projevy šikanování jsou považovány za hrubé porušení ŠŘ. Každý má právo požádat o pomoc, všichni pracovníci školy jsou povinni tomu věnovat náležitou pozornost.

a) Řešení počáteční šikany
1. Pozorovat chování žáků a atmosféru ve třídě, odhadnout závažnost a formy šikany.
2. Oznámit své podezření vedení školy a ŠMP a domluvit se na jednotném postupu.
3. Zjistit informace od obětí i spolužáků, pořídit zápis.
4. Najít vhodné svědky.
5. Provést individuální rozhovory se svědky (ne oběti s agresorem).
6. Chránit oběti šikany.
7. Provést předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů rozhovoru:
a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření);
b) rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku); pořídit zápis.
8. Realizace vhodné metody:
a) metoda usmíření;
b) metoda vnějšího nátlaku (vých. pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči).
9. Informovat rodiče oběti i agresora.
11. Informovat pg. sbor, zřizovatele.
12. Rozebrat situaci se třídou:
a) efekt metody usmíření;
b) oznámení potrestání agresorů;
dále sledovat a pracovat se vztahy ve třídě.
13. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského zařízení.
14. Třídní schůzka.
15. Výchovná opatření pro agresory:
- pokárání, napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ;
- snížení známky z chování;
- doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a mládež nebo v obdobných organizacích.
V mimořádných případech:
- doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,
případně DÚ;
- podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ;
- vyrozumění Police ČR.

b) Řešení pokročilé šikany
(výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování)
1. Překonat šok, rychle odhadnout závažnost a formu šikany.
2. Bezprostředně zachránit oběť, zastavit násilí.
3. Zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy.
4. Zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi.
5. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (přivolat lékaře).
6. Oznámit situaci Policii ČR, navázat kontakt se specialistou na šikanování – Mgr. J. Sixta 607557296.
7. Informovat rodiče oběti i agresora.
8. Informovat zřizovatele.
9. Zahájit vlastní vyšetřování:
a) rozhovor s obětí a informátory;
b) nalezení nejslabších článků, nespolupracujících svědků;
c) individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky;
d) individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky.
10. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského zařízení.
11. Svolat výchovnou komisi. Řešit problém v pedagogické radě.
12. Práce se třídou - metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny.
13. Dále sledovat a pracovat se vztahy.
14. Výchovná opatření pro agresory:
- napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ
- snížení známky z chování
- doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a mládež nebo v obdobných organizacích
V mimořádných případech:
- doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,
případně DÚ
- podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ
- individuální výchovný plán pro agresora

Spolupráce školy s rodiči
1. Informovat rodiče o problematice šikany - web, informativní dopis, TS – ŠMP a třídní učitelé.
2. Prokazatelně seznámit rodiče s Metodickým pokynem prevence šikany (Krizovým plánem, MPP, Školním plánem proti šikanování) a se Školním řádem (ŽK, TS, nástěnky, web školy) – ŠMP, ŘŠ a třídní učitelé.
3. Doporučit rodičům, aby si všímali možných náznaků šikany a nabídnout jim pomoc - web, informativní dopis, TS – ŠMP, ŘŠ a třídní učitelé, školská rada.
4. Při podezření na šikanování jednat s rodiči oběti i agresora – třídní učitelé, ŠMP, ŘŠ.
5. Zachovat taktní přístup a důvěrnost informací – všichni PgP.
6. Doporučit rodičům možnost porady s psychologem.
7. Zpřístupnit informace pro rodiče o varovných příznacích šikanování a kontaktech při vyhledávání pomoci na webových stránkách školy a na informačním panelu ve vestibulu školy – ŠMP.

III. Oblast prevence osobního bezpečí
1. Poučit děti o zásadách osobního bezpečí a důležitých telef. číslech vždy na začátku školního roku.
2. Opětovně děti poučit minimálně 2x v každém pololetí, dále dle situace v okolí či ve společnosti.
3. Informovat rodiče o poučení jejich dětí o zásadách osobního bezpečí vždy na začátku školního roku (společná TS).
4. V případě oznámení výskytu nebezpečí ohrožování dětí škole informovat rodiče ihned – webové stránky školy, ŽK.
5. Spolupracovat s Policií ČR při každoročním pořádání preventivního programu zaměřeného na osobní bezpečí.
6. V případě oznámení výskytu nebezpečí ohrožování dětí úzce spolupracovat se zřizovatelem, Policií ČR, případně s dalšími zainteresovanými orgány a institucemi.

Zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou
(Zpracováno dle materiálů Policie ČR.)
1. Nikam nechoď s neznámými lidmi.
2. Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu.
3. Nenos klíče od bytu nebo mobil na viditelném místě (na šňůrce na krku), ale schovej je pod svrchním oděvem či jinde.
4. Nikdy nesedej k cizím lidem do auta.
5. Nejezdi autostopem.
6. Sám od sebe s cizími lidmi nenavazuj kontakt.
7. Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli).
8. Od neznámých lidí si neber žádné dárky, jídlo ani pití.
9. Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší!
10. Mimo domov se pohybuj společně s kamarády nebo spolužáky ve větších skupinkách!
11. Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého pobytu a další osobní údaje!
12. Všímej si neznámých a podezřelých lidí v domě, nevstupuj s nimi do chodby (výtahu), raději počkej na známou osobu, která se také vrací domů.
13. Každé podezřelé chování či kontakt s cizím člověkem oznam rodičům, učitelům nebo přímo Policii ČR.
14. Staneš-li se svědkem toho, že tvůj kamarád nastoupil do cizího vozidla nebo odešel s cizím člověkem, pokus se zapamatovat popis této osoby (oblečení, výška, věk) nebo vozidla (státní poznávací značka, barva, výrobce).
15. Pamatuj si důležitá telefonní čísla:
Tísňová linka: 112
Policie ČR: 158

IV. Oblast prevence sebepoškozování (příloha č.16; č.j.: MSMT-1999/2015)
- závislostní jednání (ps.úleva)
Projevy:
- nevysvětlitelné stopy na kůži – popáleniny, řezné rány, jizvy, do krve okousané nehty apod.,
- nepřiměřené oblečení (dlouhé rukávy v létě…),
- nárůst známek deprese,
- neuvěřitelné historky.
Řešení:
Není-li žák aktuálně ohrožen:
- ihned oznámit vedení školy, ŠMP,
- sepsat stručný záznam (TU, ŠMP nebo další prac. školy), založit do agendy ŠMP,
- vyrozumět zákonného zástupce předat kontakty na krizová centra, Linky důvěry,
- motivovat dítě i rodinu k vyhledání odborné pomoci (řešení vždy patří do rukou specialisty – krizové centrum, psycholog./psychatr. ambulance),
- ŠMP konzultace postupu s OMP.
V případě přímého rizika zranění nebo smrti (žiletka v ruce, mluví o sebevraždě atd.):
– ihned volat RZS - 155, Policii ČR, oznámit OSPOD
Prevence:
- posilovat schopnost dětí zvládat zátěž, naučit se obracet na druhé,
- navazovat vztahy, pociťovat sounáležitost,
- stanovit jasné hranice a pravidla,
- všímat si projevů naznačujících sebepoškozování,
- SP je tolerováno, ale vede ke konkrétním důsledkům (žák může kdykoli přijít za učitelem pociťuje-li nutkání se poškodit, v případě, že se poškodí, vždy bude informován zák.zástupce).
NE – sankce, ignorace, snaha okamžitě odstranit sebepoškozující chování.

V. Oblast prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS (příloha č.22; č.j.: MSMT-1999/2015)
- PAS = poruchy autistického spektra – vývojové poruchy chování – dětský autismus, atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom a jiné pervazivní (nespecifikované) vývojové poruchy. Chování a jednání žáků s PAS ovlivňuje především odlišné vnímání, porozumění a sociální komunikaci.
PAS zahrnuje různou míru narušení oblastech:
 sociální interakce a sociálního chování,
 verbální i neverbální komunikace,
 v oblasti představivosti a hry, omezených vzorců chování, zájmů nebo aktivit.

Specifika v chování žáků s PAS:
- různá míra rozvoje řeči,
- různé intelektové schopnosti,
- různý stupeň zájmu o sociální kontakt,
- stereotypní pohyby,
- zvláštní zájmy,
- přecitlivělost na různé podněty jako zvuky, světlo, barvy, pachy, doteky,
- omezená schopnost spontánně sdílet s ostatními dětmi radost a zájmy,
- rigidní a kompulzivní chování.
Četnost takového chování se zvyšuje při nadměrné stresové zátěži žáka.

Příčiny vzniku krizových situací a projevů rizikového chování:
- nepochopení současné potřeby žáka - nepohodlí, změna aktuálního zdravotního stavu, či jiných faktorů, které ovlivňují jeho aktuální naladění;
- řešení situace neadekvátním způsobem, neadekvátními verbálními projevy, vzdorovitým chováním, stereotypním chováním, agresí vůči ostatním spolužákům či dospělým, sebepoškozováním, výbušným chováním, vulgárním vyjadřováním apod.
Incidenty tohoto charakteru jsou projevem bezmoci, frustrace z nepochopení, přetížení atp.
NE –projevy nesmí být důvodem jakékoliv formy trestání

Postup školy pro prevenci vzniku problémových situací u žáků s PAS:
- ŘŠ určí PgP, který bude odpovídat za spolupráci se školským poradenským zařízením, v jehož péči daný žák s PAS je – Mgr. Ludmila Cikánková, školní speciální pedagog
Pověřený PgP
- seznámí s obecnými specifiky diagnózy PAS a zásadami pro předcházení rizikových projevů
- úzce spolupracuje s třídním učitelem žáka, asistentem pedagoga a ŠMP
- zajišťuje pravidelné supervize pedagogického týmu
Třídní učitel, případně jím pověřený asistent pedagoga
- úzce spolupracuje se zákonnými zástupci žáka
- pravidelně informuje zákonné zástupce žáka o průběhu vzdělávání
- neprodleně informuje zákonné zástupce žáka a pověřeného pracovníka školy o jakýchkoli změnách
- při práci s třídním kolektivem vždy zohledňuje věk žáků
- v případě potřeby a po dohodě se zákonným zástupcem, spolupracuje s lékařskými specialisty, v jejichž péči žák s PAS je

Pravidla předcházení rizikovému chování:
 pravidlo přesnosti, jasnosti instrukcí a zajištění předvídatelnosti,
 pravidlo jasné a konkrétní motivace,
 pravidlo vyšší míry tolerance,
 pravidlo důslednosti v přístupu,
 vyšší míra vizuální podpory,
 nadstandardní řešení obtíží s pozorností,
 vyšší míra vysvětlování sociálně komunikačních pravidel a situací,
 vyšší míra pomoci v některých situacích, které vyžadují praktický úsudek,
 možnost odpočinku, relaxace.

Prevence nežádoucího chování, stresu, či afektu:
- nabídnout pití, připomenout jídlo, pamatovat na toaletu, potřebu odpočinku,
- nelpět na zastavení projevů nejsou-li sebepoškozující nebo nepoškozují-li okolí (postupně odezní),
- respektovat přecitlivělosti žáka (zvuky, světlo, barvy, pachy, doteky…) a předvídat situace, kdy může s konkrétním podnětem přijít do styku,
- individuální přístup a přizpůsobení vzdělávacím potřebám jedince
- spolupracovat s odborníky z oblasti dětské psychiatrie a školskými poradenskými zařízeními, majícími zkušenosti s danou diagnózou
- zajištění odborné osvěty pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, žáky a rodiče - ŘŠ

Řešení:
Není-li žák aktuálně ohrožen:
- ihned oznámit vedení školy, spec. pedagogovi, ŠMP
- sepsat stručný záznam (TU, ŠMP nebo další prac. školy), založit do agendy ŠMP
- vyrozumět zákonného zástupce

V případě přímého rizika zranění nebo smrti:
– ihned volat RZS - 155, zákonného zástupce, Policii ČR, oznámit OSPOD


VI. Spolupráce s organizacemi:
- s oblastním metodikem: Mgr. Kateřina Dobrinič, PPP Hořovice,
ppphorovice@seznam.cz
- s krajským pracovníkem pro prevenci: Ing. Pavla Hemerková, 257280540, hemerkova@kr-s.cz
- se zřizovatelem - OÚ Tmaň
- s PPP Králův Dvůr
- s preventivními informačními skupinami Policie ČR Beroun, Wágnerovo nám. 1289, 266 01 Beroun
- s orgány sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- SOMÚ Beroun, 311 630 261
- s dalšími státními i nestátními institucemi (adresář pracovišť zabývajících se prevencí je vyvěšen na informačním panelu prevence, na webových stránkách školy a je k dispozici ve sborovně a ředitelně školy)

VII. Vybrané kontakty:
Anima (péče o rodiny závislých), tel.: 224 968 238
Anonymní linka DROGY, tel.: 974 861 717, mail.: drogam.stop@seznam.cz
Antidiskriminační linka – linka pro menšiny (Romové, cizinci…) a oběti diskriminace, tel.: 257 329 667
Azylový dům Berounka – Komunitní centrum Beroun, tel.: 311 611 724, e-mail: cckberoun@o2active.cz
Bezplatná linka AIDS pomoci nejen pro nemocné, tel.: 800 800 980, nonstop
Bezplatné linky důvěry pro seniory, tel.: 800 200 007, 800 157 157, nonstop
Bílý kruh bezpečí – poradna pro oběti trestných činů, Duškova 20, Praha 5, tel.: 257 317 110
Centrum krizové intervence: tel.: 284 016 666, non stop
Centrum prevence drogové prevence, Kročehlavská 49, Kladno, tel.: 312 682 177
Denní centrum pro osoby bez přístřeší, Seydlovo nám. 24/5, Beroun, tel.: 724 953 862
Detox Nemocnice pod Petřínem, tel.: 257 197 148
Dětské krizové centrum, V Zápolí 1250, Praha 4, tel.: 241 481 149, nonstop
Drop in linka pro ohrožené drogou, tel.: 222 221 431, nonstop
HELP LINE AIDS, tel.: 800 144 444, 234 118 584
Internetová poradna – Šikana: www.minimalizacesikany.cz, www.protisikane.cz
Krizové centrum pro studenty: tel.: 283 880 816
Krizová linka bezpečí pro děti i dospělé, tel.: 241 484 149
Kurátor pro mládež Beroun, tel.: 311 630 262
La strada(týrané ženy), tel.: 222 707 171
Linka AGUA VITAE (ženy v tísni), tel.: 800 108 000
Linka bezpečí, tel.: 116 111, www.linkabezpeci.cz, nonstop pomoc dětem v tísni - BEZPLATNĚ
další služby: Rodičovská linka, tel.: 840 111 234
Linka vzkaz domů, tel.: 116 111 (děti na útěku)
E-mailová poradna - pomoc@lin¬kabezpeci.cz
Chat Linky bezpečí - chat.lin¬kabezpeci.cz
Linka bezpečí ONLINE - www.pomoc-online.cz (možnost ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu)
Linka DONA (domácího násilí), tel.: 251 511 313, www.donalinka.cz, nonstop
Linka důvěry Centra krizové intervence PL Bohnice, tel.: 284 016 666
Linka důvěry Dětského krizového centra, tel.: 241 484 149, problém@ditekrize.cz
Linka důvěry a psychologické pomoci, tel.: 377 462 312, nonstop
Linka důvěry RIAPS, tel.: 222 580 697, nonstop, linka@mcssp.cz
Linka pomoci SAP (Společnost AIDS pomoc), tel.: 224 814 284
Linka pomoci, nádorová onemocnění, tel.: 800 180 880
Linka proti bolesti, středa 16,00-19,00 hod., tel.: 266 199 571
Nadace Naše dítě, www.nasedite.cz/cs/home
Národní linka prevence AIDS: tel.: 800 144 444
Poradenská linka K-CENTRUM: tel.: 283 872 186, www.sananim.cz
Poradenská linka PREV-CENTRUM: tel.: 233 355 459
Poradenská linka Společnosti pro studium sekt a nových nábož. směrů: tel.: 257 314 646, 777 143 001
Pomoc a podpora osobám s poruchou příjmu potravy - Anabell Praha, tel.: 848 200 21
Probační a mediační služba ČR Beroun, tel.: 311 621 858
Poradna pro dětské oběti násilí RŮŽOVKA, Ruská 87, Praha 10, tel.: 272 736 263
Poradna pro osoby bez přístřeší, Karolíny Světlé 7, Praha 1, tel.: 224 239 449
Poradna při finanční tísni, tel.: 800 722 722, www.financnitisen.cz
ROSA – informační a poradenské centrum pro ohrožené děti, Římská 2846, Kladno, tel: 312 267 917
SOS centrum Diakonie, tel.: 222 521 912, 777 734 173
Sponte (rodin. poradna) Králův Dvůr,tel.: 311 636 282, 737 342 609,e-mail:rodina.poradna@tiscali.cz
Středisko pro mládež a rodinnou terapii, tel.: 224 911 364 (klienti od 6 let)
Střep – Komunitní centrum Beroun, tel.: 311 611 551
Tísňová krizová intervence KC Spondea, tel.: 541 235 511, 608 118 088,chat www.chat.spondea.cz
Tísňová linka pro neslyšící, tel.: 603 111 158 (SMS)
TYRKYS - Centrum prevence drog. závislostí Beroun, tel.: 724 066 489, e-mail: abraka@abraka.cz

Národní ústav pro autismus, z.ú., http://www.praha.apla.cz/
Občanské sdružení poskytující podporu osobám s PAS,
http://www.zasklem.com/
RAIN-MAN, sdružení rodičů a přátel dětí s autismem (spolek), Ostrava,
http://www.rain-man.cz/
Rett Community, Spolek rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem,
http://www.rett-cz.com/
Křesadlo HK, Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú.,
https://www.kresadlohk.cz/
Centrum Terapie Autismu, http://www.cta.cz/o-nas/
Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s." ve zkratce JAN - Olomouc o.s. ,
http://www.jan-olomouc.cz/
AUT – Spolek rodičů dětí s PAS, http://autistickaskola.cz/cs/podporujinas/
organizace/aut-spolek-rodicu-deti-s-pas/
Občanské sdružení ProCit, z.s., http://www.autismusprocit.cz/

Vybrané webové stránky:
www.bezpecnyinternet.cz/
www.seznamsebezpecne.cz
www.bezpecne-online.cz/
www.bezpecne-online.cz/internetova-poradna/
www.i-bezpecne.cz/
www.pomoc-online.cz/
www.horkalinka.cz/
www.linkabezpeci.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.sikana.cz
www.sikana.org
www.internetporadna.cz
www.napisnam.cz
www.e-bezpeci.cz
www.prevence-info.cz
www.ochrance.cz
www.amnesty.cz
www.e-nebezpeci.cz
www.ncbi.cz

Krizový plán školy vypracovala: Mgr. Miroslava Kepková, školní metodik prevence

Krizový plán byl aktualizován a projednán a schválen na pedagogické radě dne 27.8.2019

24.08.2019 22:26:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se