Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Školní program proti šikanování


• je zpracován dle Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28 a Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
• je součástí MPP (příloha č. 1) a Krizového plánu školy (viz II. Oblast prevence šikany)
• je umístěn u hlavního vchodu, v ředitelně a na webových stránkách školy
Základem prevence šikanování a násilí v naší škole je:
• odmítání násilí a zneužití moci
• podpora pozitivních vztahů mezi žáky vzájemně i mezi žáky a učiteli
• podpora solidarity, tolerance, sounáležitosti a rozvíjení vzájemného respektu
• posilování a vytváření podmínek pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy
• posilování a vytváření podmínek pro zapojení rodičů žáků do aktivit tříd a školy
• uplatňování spolupráce mezi dětmi, žáky, učiteli a rodiči
• seznamování rodičů s prevencí, výskytem a řešením šikany ve škole
• pravidelný monitoring varovných signálů výskytu šikany
• školní řád, dohledy učitelů

Co je šikana:
• agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli
• spočívá v cílených a většinou opakovaných útocích
• je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také profesionálně
• je charakteristické nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese
• zahrnuje fyzické, psychické i slovní útoky realizované přímo nebo prostřednictvím elektronické komunikace (kyberšikana), poškozování věcí, nápadné přehlížení, ignorování

Práva a povinnosti zakotvená ve ŠŘ:
• všem osobám je v prostorách školy zakázáno chovat se výše zmíněným způsobem
• všechny projevy šikanování jsou považovány za hrubé porušení ŠŘ
• všichni pracovníci školy jsou povinni věnovat takovému chování náležitou pozornost
• nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat
• každý má právo požádat o pomoc

Postup v případě ohlášení šikany nebo při podezření na šikanu:
• Řešení počáteční šikany
1. Pozorovat chování žáků a atmosféru ve třídě, odhadnout závažnost a formy šikany.
2. Oznámit své podezření vedení školy a ŠMP a domluvit se na jednotném postupu.
3. Zjistit informace od obětí i spolužáků, pořídit zápis.
4. Najít vhodné svědky.
5. Provést individuální rozhovory se svědky (ne oběti s agresorem).
6. Chránit oběti šikany.
7. Provést předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů rozhovoru:
a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření);
b) rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku); pořídit zápis.
8. Realizace vhodné metody:
a) metoda usmíření;
b) metoda vnějšího nátlaku (vých. pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči).
9. Informovat rodiče oběti i agresora.
11. Informovat pg. sbor, zřizovatele.
12. Rozebrat situaci se třídou:
a) efekt metody usmíření;
b) oznámení potrestání agresorů;
dále sledovat a pracovat se vztahy ve třídě.
13. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského zařízení.
14. Třídní schůzka.
15. Výchovná opatření pro agresory:
- pokárání, napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ;
- snížení známky z chování;
- doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a mládež nebo v obdobných organizacích.
V mimořádných případech:
- doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,
případně DÚ;
- podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ;
- vyrozumění Police ČR.

• Řešení pokročilé šikany
(výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování)
1. Překonat šok, rychle odhadnout závažnost a formu šikany.
2. Bezprostředně zachránit oběť, zastavit násilí.
3. Zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy.
4. Zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi.
5. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (přivolat lékaře).
6. Oznámit situaci Policii ČR, navázat kontakt se specialistou na šikanování – Mgr. J. Sixta 607557296.
7. Informovat rodiče oběti i agresora.
8. Informovat zřizovatele.
9. Zahájit vlastní vyšetřování:
a) rozhovor s obětí a informátory;
b) nalezení nejslabších článků, nespolupracujících svědků;
c) individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky;
d) individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky.
10. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského zařízení.
11. Svolat výchovnou komisi. Řešit problém v pedagogické radě.
12. Práce se třídou - metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny.
13. Dále sledovat a pracovat se vztahy.
14. Výchovná opatření pro agresory:
- napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ
- snížení známky z chování
- doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a mládež nebo v obdobných organizacích
V mimořádných případech:
- doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,
případně DÚ
- podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ
- individuální výchovný plán pro agresora

Spolupráce školy s rodiči
1. Informovat rodiče o problematice šikany - web, informativní dopis, TS – ŠMP a třídní učitelé.
2. Prokazatelně seznámit rodiče s Metodickým pokynem prevence šikany (Krizovým plánem, MPP, Školním plánem proti šikanování) a se Školním řádem (ŽK, TS, nástěnky, web školy) – ŠMP, ŘŠ a třídní učitelé.
3. Doporučit rodičům, aby si všímali možných náznaků šikany a nabídnout jim pomoc - web, informativní dopis, TS – ŠMP, ŘŠ a třídní učitelé, školská rada.
4. Při podezření na šikanování jednat s rodiči oběti i agresora – třídní učitelé, ŠMP, ŘŠ.
5. Zachovat taktní přístup a důvěrnost informací – všichni PgP.
6. Doporučit rodičům možnost porady s psychologem.
7. Zpřístupnit informace pro rodiče o varovných příznacích šikanování a kontaktech při vyhledávání pomoci na webových stránkách školy a na informačním panelu ve vestibulu školy – ŠMP.

Spolupráce s organizacemi:
• oblastní MP: Mgr. Kateřina Dobrinič, PPP Hořovice, ppphorovice@seznam.cz
• krajský pracovník pro prevenci: Ing. Miroslava Řezníková, 257 280 540, reznikova@kr-s.cz
• specialista na šikanování – Mgr. J. Sixta 607557296
• PPP, Králův Dvůr, tel.: 311 637 119
• Sociální odbor MÚ Beroun, tel.: 311 630 261
• preventivní informační skupiny Policie ČR Beroun, tel.: 974 872 207
• Policie ČR - Králův Dvůr, tel.: 974 872 740
• Sponte (rodinná poradna) Králův Dvůr, tel.: 311 636 282

Vybrané kontakty:
• Dětské krizové centrum, V Zápolí 1250, Praha 4, tel.: 241 481 149, nonstop
• Krizová linka bezpečí pro děti i dospělé, tel.: 241 484 149
• Kurátor pro mládež Beroun, tel.: 311 630 262
• Linka bezpečí, tel.: 116 111, www.linkabezpeci.cz, bezpl., nonstop pomoc dětem v tísni
• Linka důvěry a psychologické pomoci, tel.: 377 462 312, nonstop
• Linka pomoci pro metodiky prevence a ped. pracovníky, tel.: 116 000, bezpl., nonstop
• Probační a mediační služba ČR Beroun, tel.: 311 621 858
• Poradna pro dětské oběti násilí RŮŽOVKA, Ruská 87, Praha 10, tel.: 272 736 263
• Středisko pro mládež a rodinnou terapii, tel.: 224 911 364 (klienti od 6 let)
• Střep – Komunitní centrum Beroun, tel.: 311 611 551

Vybrané webové stránky:
• Web Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz
• Společenství proti šikaně, www.sikana.org
• Internet poradna, www.internetporadna.cz
• Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz
• Online poradny Linky bezpečí, www.sikana.cz, www.pomoc-online.cz/
• Portál E-Bezpečí, www.e-bezpeci.cz
• Online poradna projektu E-Bezpečí, www.napisnam.cz
• Bezpečný internet, www.bezpecne-online.cz/internetova-poradna/
• Prevence rizikového chování www.prevence-info.cz
• Veřejný ochránce práv, www.ochrance.cz
• Amnesty International ČR, www.amnesty.cz
• E-Nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz
• Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz
• Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu, www.Horka-linka.cz
• Vyhledávací aplikace certifikovaných primárně preventivních programů také v oblasti šikany: http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele


Školní program proti šikanování byl aktualizován k 2. 9. 2019
vypracovala: Mgr. Miroslava Kepková, školní metodik prevence
24.08.2019 22:22:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se