Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Výroční zpráva o činnosti základní školy - školní rok 2018/2019


1. Základní údaje

Název Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
Adresa K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
Zřizovatel Obec Tmaň, Sídliště 50, 267 21 Tmaň, telefon 311 689 884
REDIZO, IČO 650 014 499, 750 30 683
Charakteristika základní škola s 1. – 5. ročníkem
Právní forma příspěvková organizace
Telefon 311 689 889, 774 373 810 (ZŠ), 728 955 017 (ŠD)
E-mail zstman@seznam.cz , zstman@quick.cz
Webové stránky www.zs.tman.txt.cz
Součásti Mateřská škola IZO: 150 014 511 kapacita: 55
Základní škola IZO: 150 014 503 kapacita: 130
Školní družina IZO: 150 014 520 kapacita: 50
Školní jídelna IZO: 150 014 538 kapacita: 200
Ředitelka Mgr. Růžena Kybikásová
Doplňková činnost
1. Vaření obědů pro veřejnost
2. Pronájem tělocvičny a školního hřiště

2. Vzdělávací program základního vzdělávání
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je vytvořený v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a je novelizován podle odpovídajících revizí RVP ZV. Cíle a úkoly výchovy a vzdělávání dané ŠVP ZV v platné 3. verzi byly splněny.
Fond učebnic a učebních textů tvoří učebnice nakladatelství Prodos a dalších nakladatelství, všechny používané učebnice mají udělenou doložku MŠMT. Fond učebnic a učebních textů je během roku doplňován. Základní řadu učebnic plně hradí škola. Na zahajovací třídní schůzce rodiče dohodli dobrovolný finanční příspěvek na vybrané učební texty a některé pracovní sešity. Žáci 1. ročníku mají všechny učebnice a učební texty zdarma a na konci školního roku je neodevzdávají. Do fondu učebnic zařazujeme rovněž počítačové programy, které při všech činnostech vzdělávání i výchovy využíváme, mají platnou licenci. Zakoupené programy jsou zejména z nabídky firmy Terasoft, Silcom-Multimedia, Taktik. Při práci s internetem se žáci i učitelé řídí pravidly pro bezpečné užívání internetových stránek. Také při výuce v rámci pedagogické intervence využíváme výukové programy, které splňují požadavky jednotlivých žáků se SVP a technické a bezpečnostní požadavky PC.
Školní knihovna disponuje dostatečným množstvím titulů pro společnou četbu v jednotlivých ročnících. Nabídka knih a DVD je z různých oborů a oblastí života. Texty jsou srozumitelné a odpovídají věku našich žáků. Žáci si mohou knížky zapůjčit i domů. Využívání knižních titulů při naplňování cílů a úkolů daných ŠVP ZV v oblasti čtenářské gramotnosti se osvědčilo. Rovněž přímá výuka probíhající ve školní knihovně je jedna z forem práce uplatňovaných k prohlubování čtenářství a čtenářské gramotnosti a získávání odpovídajících klíčových kompetencí.
Škola nabízí žákům možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti také v rámci mimoškolní činnosti v zájmových útvarech, které škola organizuje - angličtina pro nejmenší, sportovní hry, počítačový kroužek, výtvarný kroužek. Účast našich žáků v těchto ZÚ není za úplatu, provoz je plně hrazen školou.
Učební plán školy
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Min. dotace 1. 2. 3. 4. 5. Cel. dotace Dispon.
hodiny
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Čj
Aj 33
9 6+3
8+1 8
3 5+2
3 6+1
3 40
9 7
0
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace M 20 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4
Infor. a kom. technologie Informační a komunikační technologie In 1 1 1 0
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Prv
Vl

12 2 2 2
1+1
2
1+1
2
14
2
Umění a kultura Hudební výchova
Výtvarná výchova Hv
Vv
12 1
1 1
1 1
1 1
2 1
2
12
0
Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pč
5
1
1
1
1
1
5
0
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv
10
2+1
2+1
2+1
2
2
13
3
Disponibilní hodiny
16
Celkem hodinové dotace
102
21
22
24
25
26
118
16

3. Pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci
pracovní zařazení třídnictví práce mimo přímou výchovně vzdělávací činnost
ředitelka školy
učitelka - výchovný poradce, člen školního poradenského zařízení
- koordinátor ŠVP ZV
- koordinátor EVVO
učitelka I. třída - vedení učebny IVT
- vedení webových stránek školy
- školní metodik prevence, člen ŠPP
- odpovědnost za fond učebnic
- zápisy z pedagogických rad
- člen školské rady
- vedení počítačového kroužku v ZŠ
učitelka II. třída - zajišťování výtvarných soutěží
- vedení výtvarného kroužku
- zajišťování programu Ovoce a zelenina do škol
- objednávky školních pomůcek a potřeb - vedení fotodokumentace školy - výzdoba chodeb a schodiště
učitelka III. třída - vedení skladu učebních pomůcek
- metodik výuky AJ na škole
- vedení sportovního kroužku
- zajišťování programu Školní mléko
- zastupování ředitelky školy
- pokladní školy
učitelka IV. třída - vedení skladu sportovních pomůcek
- vedení pedagogické intervence žáků se SVP
- diagnostika žáků se SVP, člen ŠPP - příprava žáků na hudební soutěže a vystoupení
učitelka V. třída - vedení metodického sdružení
- vedení školní knihovny a KMČ
- záznamy do školní kroniky
- vedení kroužku angličtiny pro nejmenší
- člen školské rady – odpovědnost za kulturní vystupování žáků na veřejnosti
asistent pedagoga IV. třída - sdílený AP pro 3 žáky
vedoucí vychovatelka ŠD
částečný úvazek
- vedení dokumentace ŠD
- vedení praxe studentek SPgŠ v ŠD
- zajišťování dopravní výchovy a výchovy ke zdraví v ZŠ - zajišťování soutěží ve vybíjené, BESIP, ČČK
vychovatelka ŠD
částečný úvazek - zastupování vedoucí vychovatelky
¬- zajišťování aktualizace vývěsky školy - odpovědnost za realizace školních projektů
vychovatelka ŠD
částečný úvazek - odpovědnost za výzdobu ŠD
¬ - vedení kabinetu ŠD
Nepedagogičtí pracovníci
pracovní zařazení úvazek
účetní dohoda o provedení práce
uklízečka ZŠ – prostory jídelny a šatny, chodba u hlavního vchodu 0,25
uklízečka ZŠ – prostory ZŠ i ŠD 1,00
školník / topič 1,00/0,25
uklízečka – prostory tělocvičny 0,625

4. Přijímací řízení
a) Zápis dětí k povinné školní docházce se uskutečnil dne 24. dubna 2019 v budově školy. Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ podle stavu k 31. 5. 2019:
zapisovaní na škole zapsaní převedení na jinou školu žádost o odklad zápis 5 letých
29 24 1 4 0
Při zápise byly podány 4 žádosti o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádostem bylo vyhověno, splňovaly všechny náležitosti podle § 37 dst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
b) Přijímacího řízení na gymnázium se účastnili 2 žáci, ke studiu na gymnáziu nebyli přijati.

5. Výsledky vzdělávání
Školní rok byl zahájen 1. září 2018 se 107 žáky a byl ukončen 28. června 2019 se 109 žáky.
Statistické údaje jednotlivých tříd jsou použity z údajů školní matriky platných za 2. pololetí školního roku 2018/19:
třída ž. Ø prospěch V z toho Ø1 P chování 1 zameškané hodiny Ø zameš. hodin neomluvené hodiny
I. 16 1,04 15 15 1 0 16 607 37,94 0
II. 28 1,02 27 25 0 1 28 583 21,59 0
III. 25 1,28 20 9 5 0 25 770 30,80 0
IV. 20 1,22 17 7 3 0 20 1225 61,25 0
V. 20 1,72 9 1 11 0 20 1316 65,80 0
Každoročně se žáci 3. a 5. ročníku účastní testování Kalibro, celostátní srovnávací vědomostní testy, které mají porovnat úroveň vědomostí a znalostí žáků jednotlivých ročníků přihlášených škol z celé ČR v různých oblastech. Účast v tomto testování není pro školy povinné. Naši žáci se tradičně zapojili v těchto oblastech:
3. ročník: ČJ – 60,9%, AJ- 72,9%, M – 46,7% 5. ročník: ČJ – 54,8%; AJ – 59,5%; M – 48,1%
O výsledcích v testech Kalibro byli žáci i jejich rodiče informováni zápisem v žákovských knížkách a rodiče mají možnost si prohlédnout testy svých dětí.
Další možnost srovnání úrovně znalostí a schopností žáků nabízí celostátní soutěž Matematický klokan a cvrček. Žáci 2. až 5. ročníku se soutěže zúčastnili, bohužel žádný náš žák nedosáhl na umístění do 10. místa. Matematické olympiády se v tomto školním roce neúčastnil žádný žák V. třídy. Další možností srovnání úrovně znalostí a dovedností jsou regionální a okresní soutěže. Naši žáci se účastnili těchto regionálních soutěží: - výtvarné soutěže (okresní, krajské, oblastní) - soutěž EVVO – Les (ZŠ Nižbor) - sportovní soutěž Pentatlon (ZŠ a MŠ Tmaň) - okresní kolo dopravní soutěž Besip (Beroun) - okresní kolo ČČK (Hořovice) - hudební soutěž Králodvorská koruna - okresní kolo ve vybíjené (Beroun)
Před některými okresními soutěžemi se uskutečnila školní kola: - Naše vlast - výtvarná soutěž - ¬Tmaňský slavík – pěvecká soutěž - Básničky o dětech pro děti – recitační soutěž - Pentatlon – atletická všestrannost
6. Hodnocení prevence rizikového chování
Minimální preventivní program je průběžně plněn podle stanoveného plánu v rámci výuky, při různých školních akcích, při naplňování třídních projektů i při spolupráci s dalšími subjekty. Důraz je kladen na bezpečné klima ve škole, upevňování dobrých vztahů ve třídních kolektivech i vztahů v rámci celé školy, na předcházení a včasné odhalování projevů nepřátelství či šikany, začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, předcházení školní neúspěšnosti, na osobní bezpečí, bezpečí na internetu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, etickou výchovu a na solidaritu s potřebnými.
Škola, jako školní poradenské pracoviště, se zaměřila na poskytování poradenských služeb podle vyhlášky č.72/2005 Sb. a poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (zajištění asistenta pedagoga, pedagogická intervence, PLPP, IVP, spolupráci s rodiči, s poradenskými zařízeními).
Aktivity pro žáky:
- všichni žáci mohli využívat ranní i odpolední ŠD, 5 zájmových kroužků, ZUŠ – hru na nástroj (flétna), hudební a taneční kroužek - jednorázové akce probíhaly dle plánu - velký úspěch měly např. programy Jak řešit konflikty a lépe si porozumět, KPBI – kraje pro bezpečný internet, Seznam se bezpečně, Asistenční psi a Policie mezi námi, které byly zaměřeny na vzájemnou komunikaci, bezpečí žáků na internetu, spolupráci s Policií ČR a dalšími organizacemi - osvědčily i akce pořádané ve spolupráci s Autoškolou Kvasnička, ČČK, nebo se studiem Karavana, které byly zaměřeny na dopravní výchovu, pomoc ostatním v různých situacích, multikulturu, osobní bezpečí, nástrahy kolem nás a jejich řešení apod. - v dubnu a červnu proběhly školy v přírodě na Orlíku a Špičáku, které byly zaměřeny na posílení pozitivního školního klimatu, upevnění třídních kolektivů, sounáležitost mezi třídami a zážitkovou pedagogiku
Další aktivity:
- žáci byli zapojeni do charitativních akcí - o.s. Život dětem, Sbírej toner - všichni žáci byli v průběhu roku několikrát upozorňováni na zásady osobního bezpečí i bezpečí na internetu, chování při styku s cizí osobou i na zásady zdravého životního stylu - byly aktualizovány a rozšířeny webové stránky školy o další rady a informace v oblasti prevence šikany a bezpečného chování - byl aktualizován Krizový plán školy
Aktivity pro rodiče a veřejnost:
- na začátku školního roku byli rodiče na společné TS seznámeni s výskytem rizikového chování v naší škole, s MPP a jeho hodnocením, s Krizovým plánem školy, s plánovanými akcemi, s odkazy týkajícími se prevence na školních webových stránkách a s možností zapůjčit si ve škole odbornou literaturu - rodiče byli seznámeni s programem KPBI – Kraje pro bezpečný internet a „Minimalizace šikany“, byli požádáni o spolupráce v případě podezření na výskyt neadekvátního chování v naší škole - v prosinci proběhlo zahájení adventu ve Tmani společně s vystoupením Živý betlém - v březnu se uskutečnil XVII. Dobročinný ples, na kterém vystoupili naši žáci - průběžně byli rodiče informováni na třídních schůzkách o dění a akcích ve škole - byla pořízena a nabídnuta k zapůjčení nová literatura: Odemykání dětského potenciálu, Všichni spolu, Pavučina
Vzdělávání:
- rozšiřující studium speciální pedagogiky na VŠ – L. Cikánková - semináře - Dokumentace školního metodika prevence - ŠMP M. Kepková - Strategie vyšetřování šikany I. – ŠMP M. Kepková - pravidelné porady metodiků prevence v PPP Králův Dvůr - ŠMP M. Kepková - pravidelné porady výchovných poradců v PPP Králův Dvůr – R. Kybikásová - porada odpovědných PP za inkluzi v PPP Králův Dvůr – L. Cikánková - všechny učitelky byly seznámeny s aktualizovaným krizovým plánem a s přílohami k MD k primární prevenci rizikového chování „Co dělat když“ o části Návykové látky, Alkohol, Tabák
Spolupráce:
- se zřizovatelem Obec Tmaň - s preventivními informačními skupinami Policie ČR Beroun - s oblastním metodikem: Mgr. Kateřinou Dobrinič - s PPP Králův Dvůr, Hořovice; se SPC Beroun - VISK; - s J. Sixtou - s Autoškolou Kvasnička
Řešeno:
- jeden případ podezření na šikanu – nepotvrdilo se - nevhodného chování žáka ke spolužákům - zhoršený prospěch - porušení ŠŘ (neplnění školních povinností)
Vše bylo projednáno se zákonnými zástupci žáků. Dokumentace je řádně vedena.
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán DVPP byl odsouhlasen na jednání metodického sdružení. Každý pedagog si sestavil osobní plán dalšího vzdělávání podle dané struktury a priorit školy. Priority školy v oblasti dalšího vzdělávání PP: dokončení kurzu - koordinátor ŠVP ZV; získání kvalifikace; prohlubování kvalifikace; vzdělávání žáků se SVP a poskytování podpůrných opatření; čtenářská, digitální, matematická, sociální a finanční gramotnost; prevence rizikového chování; školská legislativa, úpravy ŠVP ZV.
Struktura osobního plánu DVPP: plnění kvalifikačních předpokladů; priority školy; vlastní profesní zájem
Semináře a kurzy byly finančně zajištěny ze státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele, některé semináře jsou pro školy zdarma, zejména semináře nabízené MAP ORP Beroun. Škola je zapojena do projektu MAP ORP Beroun a splnila i jednou z podmínek ustanovení koordinátora MAP. V letošním roce se uskutečnil jeden seminář pro pedagogický sbor nabízený ČŠI a zabývající se problematikou digitální gramotnosti (přístup k testům). Jeden seminář byl pro nízký počet zájemců zrušen. Rozšiřující studium na VŠ v oblasti speciální pedagogiky zahájila 1 PP a 1PP zahájila studium na VŠ, obor speciální pedagogika a vychovatelství. Proškolení pedagogického sboru v oblasti BOZP provedla vedoucí učitelka MŠ, která zodpovídá za oblast BOZP. Proškolení pedagogického sboru v oblasti GDPR vedla ředitelka školy, PP následně zpracovali ověřovací test.
Pedagogičtí pracovníci vyčerpali během školního roku všech 12 dnů určených pro samostudium.
8. Školní akce a prezentace školy na veřejnosti
Září -společné třídní schůzky rodičů, jednání školské rady -zahájení celostátních projektů: Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko -výprava do Lipek: Společně s novými prvňáčky (spolupráce s SDH Tmaň + OÚ Tmaň) -zahájení sběru plodů pro Myslivecký spolek Hora Tmaň -návštěva Pražského hradu v doprovodu vojenských kaplanů (II.-V. třída, školní projekt Naše vlast) -divadelní představení Oskárek v pohádkové knize (I. třída+MŠ) -Vítání občánků (kulturní vystoupení žáků, spolupráce s SPOZ Obec Tmaň) -Tonda obal na cestách (EVVO – třídění odpadů) -projekt CSÚ - Minisčítání (V. třída)
Říjen -studio Karavana: 100let ČSR (I.-V. třída, představení, které je součástí školního projektu Naše vlast) -komunální a senátní volby 5., 6.10. -Den otevřených dveří (akce v rámci obecních oslav 100let ČSR) 27.10. -slavnostní vysazení lípy, odhalení pamětní desky v Lipkách, 28. 10. účast na pietním aktu na hřbitově -podzimní prázdniny -sběr kaštanů a žaludů (MS Hora Tmaň) -nabídkové fotografování jednotlivců -Halloween v MŠ (průvod masek školními třídami) -zapojení do projektu MAP II ORP Beroun (podpora vzdělávání v regionu)
Listopad -čtvrtletní pedagogická rada -třídní schůzky k chování a prospěchu za I. čtvrtletí školního roku -VV soutěž Naše vlast (školní kolo) -nabídkové foto jednotlivců -Svatomartinský lampiónový průvod obcí (SDH Tmaň) -dopravní výchova IV. třída (Autoškola Kvasnička) -Vánoční výstava v KD Tmaň (Klub důchodců) -generální zkouška na adventní vystoupení
Prosinec -zahájení Adventu v obci Tmaň: vystoupení žáků při slavnostním rozsvícení vánočního stromu -Vánoční jarmark (spolupráce s OÚ Tmaň) -Mikuláš ve škole (spolupráce s p. Šmídovou) Mikulášská nadílka v KD Tmaň (společná akce se zřizovatelem) -Vánoční zpívání (koncert dětí z naší školy: kroužek p. Kopačkové) -regionální VV soutěž: Naše vlast -Vánoční besídka MŠ -výlet na Zimní stadion Beroun I., IV. třída – lední revue (krasobruslení - naše 2 žákyně)
Leden -třídní schůzky (projednání prospěchu a chování za 1. pololetí) -jednání pedagogické rady -výuka TV na sněhu -návštěva předškoláků z MŠ Tmaň v I. třídě -školní kolo recitační soutěže - Básničky o dětech pro děti -filmové představení – kino v Berouně -vydání výpisu vysvědčení
Únor -jednodenní pololetní prázdniny a navazující jarní prázdniny -zahájení výuky plavání II., III. třídy v plavecké škole v Hořovicích -školní kolo pěvecké soutěže Tmaňský slavík -Králodvorská koruna (regionální hudební soutěž: 3x1.místo, ) -testy Kalibro 5. ročník (ČJ, M, AJ) -V. třída: interaktivní preventivní program - řešení konfliktů -V. třída – dopravní výchova (Autoškola Kvasnička) -Zdravá pětka: interaktivní program pro všechny ročníky (Nadace Albert) Březen
-XVII. Dobročinný ples - I. třída: interaktivní program Veselé zoubky -testy Kalibro 3. ročník (ČJ, AJ, M) -Matematický cvrček a klokan (II. - V. třída) -okresní soutěž ve vybíjené (žáci 4., 5. ročník) -divadelní představení pro I. třídu a MŠ (hygienické návyky) -projekt ŠD –Voda 2019 Duben -kulturní vystoupení pro MS Hora Tmaň a pro Odborový svaz Stavba VáČS Tmaň -jednání pedagogické rady -třídní schůzky (prospěch a chování za 3. čtvrtletí, info ke konání školy v přírodě) -Dětský karneval v KD Tmaň -škola v přírodě: IV. třída + MŠ – Orlík nad Vltavou -vystoupení dětí z hudebního kroužku p. Kopačkové -zápis do I. třídy 24. 4. 2019 -okresní soutěž ČČK (5. místo); regionální soutěž EVVO - Les II.-V. třída (2.-3. místo v družstvech) -návštěva předškoláků z MŠ Suchomasty v I. třídě -ukončení plaveckého výcviku (všichni žáci získali skvělé Mokré vysvědčení) -mobilní planetárium (výukové programy pro jednotlivé ročníky)
Květen -dopravní výchova (dopravní hřiště IV., V. třída) -Den Země (spolupráce s VáČS Tmaň, úklid v obci) -okresní dopravní soutěž Besip (11. místo naší hlídky) -charitativní akce: Život dětem (výtěžek sbírky 4600Kč) -divadelní představení Oskárek na cestách (Divadélko Gábiny a Katky) –filmové představení Psí domov (kino Beroun) -atletická všestrannost (soutěž málotřídních škol) I. - V. třída -Policie mezi námi (ukázky práce policie – akce pro ZŠ i MŠ) -vítání občánků (kulturní vystoupení žáků, spolupráce s Obcí Tmaň)
červen –MDD 1. 6. – fotbalové hřiště (spolupráce se subjekty v obci) -škola v přírodě: Špičák Železná Ruda - 1., 2., 3., 5. ročník -pedagogická rada: prospěch a chování za 2. pololetí -ukázka výcviku asistenčních psů (I., IV. třída) -atletické závody Lokomotiva Beroun -společný projekt ŠD a MŠ: Hravé odpoledne -společné dopoledne žáků z I. třídy a předškoláků naší MŠ -exkurze III. třídy do Umělecké sklárny WAGA Málkov -slavnostní rozloučení s V. třídou Zapojení do celostátních projektů
- Školní mléko (odebírání dotovaného krabičkového mléka a jogurtových výrobků) - Klub mladých čtenářů (nabídka finančně zvýhodněných dětských knih) - Zdravé zuby; Veselé zoubky (ucelený program v péči o dětský chrup) - Ovoce a zelenina do škol (odebírání dotovaného ovoce a zeleniny) - Nadační fond Albert (zdravá strava)
Účast v charitativních akcích
- Život dětem (nákup invalidních vozíčků a chodítek pro handicapované děti)
- Sbírej toner (podpora lidí s handicapem)
9. Inspekční a kontrolní činnost
Česká školní inspekce v tomto školním roce kontrolní a inspekční činnost v naší škole neprovedla.
Zřizovatel plánované kontroly uskutečnil ve dnech: 3. 10. 2018, 29. 5. 2019. Předmětem kontroly ze strany zřizovatele byly údaje o hospodaření příspěvkové organizace, finanční operace, náklady a výnosy, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů k rozpočtu obce, stav pohledávek a závazků. Pověření pracovníci neshledali žádné pochybení ani závady. Čerpání finančních prostředků je v souladu s rozpočtovými pravidly a závaznými ukazateli.

10. Základní údaje o hospodaření ZŠ a MŠ
Finanční prostředky státního rozpočtu poskytuje krajský úřad, a to podle krajských normativů pro jednotlivé součásti organizace (ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ). Během roku dochází k úpravám rozpočtu, jsou prováděny jen na hlavní paragraf, tedy základní školu, ale podle potřeby se přesouvají na další součásti organizace. Je vždy nutné dodržet při přesunu financí dělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.
Další finanční prostředky jsou přiděleny zřizovatelem. Tyto prostředky se využívají především na provozní výdaje. Z rozpočtu zřizovatele jsou také dofinancovány mzdové náklady pedagogických i nepedagogických pracovníků, které nepokryje státní rozpočet a jejichž pracovní úkoly souvisí s doplňkovou činností školy. Z rozpočtu zřizovatele jsou hrazeny všechny dohody o provedení práce.
Údaje o rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tmaň jsou za kalendářní rok 2018. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu i z územně správního celku v roce 2018 je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy a u zřizovatele školy.
Celkové výdaje (SR+ÚSC) 11 588 999 Kč
Státní rozpočet
- mzdové výdaje (platy)
- odvody
- FKSP
- ONIV (učebnice, pomůcky, školení atd.)
- celkem
7 192 637 Kč
2 445 496 Kč
143 852 Kč
207 014 Kč
9 988 999 Kč
Územně správní celek
- mzdové výdaje (platy, dohody, odvody)
- provozní výdaje
- celkem
484 600 Kč
1 115 400 Kč
1 600 000 Kč
Provozní náklady na hospodářskou činnost v roce 2018 činily 210 242 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2018 činil 733 Kč, hospodářský výsledek v doplňkové činnosti činil 81 Kč. Hospodářský výsledek byl převeden do rezervního fondu. Škola v roce 2018 získala finanční účelové dary ve výši 87 678 Kč (výtěžek XVI. Dobročinného plesu - 47 820 Kč, finanční dar MS Hora Tmaň - 5 000 Kč, finanční dar Mubea - 24 858 Kč, finanční dar Firma H.G.W. – 6 000 Kč, finanční dar Obec Málkov – 4 000 Kč).

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola je zapojena do projektu MAP ORP Beroun. O dotaci na některý z našich investičních záměrů, které jsou zaneseny ve strategickém rámci MAP ORP Beroun, jsme nežádali. Účastnili jsme se aktivit vzdělávacích programů, které MAP ORP Beroun nabízelo, a to jak pedagogové z MŠ tak ze ZŠ.
Ve školním roce 2018/2019 škola podala žádost o dotaci z rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2019 – IV. etapa. Dotace byla poskytnuta ve výši 29 600 Kč. Úhrada dopravy na plavání činila 33 000 Kč. Chybějící finanční částka na úhradu faktury byla poskytnuta z USC rozpočtu školy, proto i v letošním školním roce rodiče na dopravu nepřispívali. Dotace byla poskytnuta úpravou SR.
V rámci rozvojového programu čj. MŠMT 5227-2/2019 byla škole poskytnuta dotace „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“, a to prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje. Dále škola obdržela dotaci MŠMT č.j.27-2/2019-25 „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“. V případě Středočeského kraje je dotace určena pouze pro mateřské školy a střední školy.
Do dalšího rozvojového ani mezinárodního programu škola nebyla v tomto školním roce zapojena.

12. Celoživotní učení
Jeden pedagog zahájil rozšiřující studium v oblasti speciální pedagogiky, které nabízí vysoká škola v Brně. Další pedagogové se neúčastní žádného dlouhodobě systematického akreditovaného programu, který nabízí NIDV nebo vysoké školy v rámci svých oborů v oblasti celoživotního učení.

13. Projekty financované z cizích zdrojů
Byl přijat finanční příspěvek od firmy Mubea spol. s r.o. ve výši 24 858 Kč. Tento příspěvek byl plně využit na částečnou úhradu mzdy asistenta pedagoga pro žáka III. třídy.

14. Spolupráce s jinými subjekty a organizacemi
Naše škola se snaží spolupracovat se subjekty a organizacemi v obci, v regionu i s krajskými či státními organizacemi. Ceníme si každé životaschopné spolupráce. Samozřejmě nejvíce spoléháme na zřizovatele školy - Obec Tmaň, který škole poskytuje pro všechny její součásti dostatek finančních prostředků k tomu, abychom měli kvalitní podmínky pro poskytování vzdělávání a výchovy našim dětem. Z rozpočtu USC se v tomto školním roce pořídil PC do nové učebny školní družiny; zakoupili jsme nové žákovské židle a lavice do ZŠ. Pro podporu čtenářské gramotnosti jsme rozšířili nabídku knih ve školní knihovně a koupili jsme nové nástěnné výukové obrazy. Velké poděkování patří zřizovateli za rychlé řešení stavebních úprav ve školní jídelně, a to odvlhčení zdiva v kuchyni a za stavební úpravy ve školní družině. Díky této rekonstrukci budou moci být všechna tři oddělení na jednom pracovišti. Dosud využívalo III. oddělení běžnou třídu ZŠ. Vedle poskytování financí nad rámec schváleného státního rozpočtu, je pro náš provoz i neméně důležitá pomoc zřizovatele formou poskytnutí pracovníků obce pro úklid v areálu školy nebo pro práce, které nezvládne sám pan školník. Za tuto vstřícnost opravdu velký dík. Rovněž spolupráce při zahájení adventního času v obci, jehož součástí je dramatizace hry o narození Ježíška, konání Dobročinného plesu a některé další akce, by bez pomoci zřizovatele nebylo možné zorganizovat.
Spolupráce s MZŠ a MŠ Suchomasty, kam odchází většina našich páťáků do 6. ročníku, probíhá v těchto oblastech: -návaznost vzdělávacích programů po úpravách RVP ZV, -předávání pedagogické dokumentace, konzultace ŘŠ o žácích s IVP v V. třídě, -prohlídka školy pro budoucí šesťáky, zápas ve vybíjené mezi V. a VI. třídou, -návštěva předškoláků z MŠ Suchomasty v budoucí I. třídě.
Tradiční spolupráce je i s dalšími základními školami v regionu, které mají pouze 1. až 5. ročník – Hýskov, Nižbor, Karlštejn, a to v oblasti sportovních, znalostních a výtvarných soutěží.
Tradiční spolupráce je s Vápenkou Čertovy schody Tmaň a její odborovou organizací Stavba VáČS a VlČS Tmaň a.s. Společně připravujeme Den Země, zástupci Vápenky se účastní slavnostního zahájení školního roku. Naši žáci jako poděkování mají připravené kulturní vystoupení pro odborový svaz, který se podílí finančně na zakoupení výtvarných potřeb, školních pomůcek a dalšího vybavení ve školní družině.
Pokračujeme ve spolupráci s SDH Tmaň při konání Dětského dne v obci, můžeme využívat jejich venkovní areál pro pohybovou výchovu. Hasiči nám pomáhají organizačně při podzimní a jarní turistické výpravě do Lipek. Během zimního období využívají mladí hasiči školní tělocvičnu.
Velmi si pochvalujeme spolupráci s MS Hora Tmaň. Děti pro MS sbírají kaštany a žaludy. Zato nám věnují myslivci každoročně finanční dar, který je škole předán při kulturním vystoupení žáků na jejich výroční schůzi. Děti z naší školy navštěvují myslivecký kroužek – Koloušci, který vede jedna naše zaměstnankyně.
Stále máme rezervy v navazování spolupráce s Tělovýchovnou jednotou VČS Tmaň. Škola využívá jejich areál při pořádání regionální atletické soutěže Pentatlon. Sportovcům vycházíme plně vstříc při pronájmu tělocvičny jejich oddílům.
Dalšími spolupracujícími subjekty jsou - Soukromá hudební škola Schola musica Stella Maris Dr. Zory Tauberové v Králově Dvoře, Policie ČR v Berouně, Autoškola Kvasnička Beroun, SPC Beroun, PPP Králův Dvůr a Hořovice, Domeček Hořovice, Husitský sbor Tmaň, Taneční kroužek p. P. Kellerové.
Poděkování za spolupráci patří rodičům našich dětí, daří se nám vždy najít rozumné a přijatelné řešení jakéhokoliv problému. Máme stejný cíl a přání, kterým je vychovat z našich dětí odpovědného člověka, který si je vědom svých schopností a má nastavené životní hodnoty tak, aby prožil plnohodnotný život a dokázal se celoživotně vzdělávat.
Pedagogům i nepedagogickým pracovníkům všech čtyř součástí naší školy patří poděkování za odvedenou práci na vysoké úrovni během celého školního roku. Rovněž jim děkuji za vstřícné jednání a rychlé operativní řešení problémových situací, kterých je během školního roku dost a dost.
Poslední poděkování směřuji na zřizovatele, který opět dokázal, že je pro něho škola prioritou. Vychází nám vstříc a akceptuje naše požadavky ke zkvalitňování poskytování vzdělání a výchovy našich dětí. Děkujeme.

Výroční zprávu projednala a schválila pedagogická rada dne 27. 8. 2019

Mgr. Růžena Kybikásová
ředitelka školy

04.09.2019 12:29:00 | Autor: RK, MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se