Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Vnitřní řád školní jídelny


I. Údaje o zařízení
Školské zařízení Školní jídelna při ZŠ a MŠ Tmaň, příspěvková organizace
Adresa: K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
IČ: 75030683
Vedoucí školní jídelny: Ing. Petra Pišvejcová
Telefon: 721 128 478, 724 863 467
E-mail: petra.pisvejcova@seznam.cz
Web: http://www.zs.tman.txt.cz

II. Úvodní ustanovení
1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy, školní jídelny a ostatních strávníků
2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případěě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce
3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami
- zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
- vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování,
- vyhláškou č. 602/2006Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných,
- vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úpravě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC
4. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
- vlastní zaměstnance – obědy
- děti mateřské školy – přesnídávky, obědy, svačiny
- žáky základní školy – přesnídávky, obědy
- cizí strávníky – obědy
Školní stravování se řídí výživovými normami, rozpětím finančních limitů na nákup potravin a plněním spotřebního koše.

III. Provoz školní jídelny
Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení
Provozní doba: 6,00 – 14,30
Pracovní doba vedoucí ŠJ Po 10,30 – 14,30
Út 6,15 – 10,15
St 10,30 – 14,30
Čt 6,15 – 10,15
Pá 6,15 – 10,15
Výdej stravy
Výdejní doba pro přesnídávku MŠ - 8,40 – 9,05 1. a 2. třída
9,05 – 9,20 3. třída
ZŠ - 8,50 - 9,10 I., II. třída
9,55 - 10,10 III. – V. třída
Výdejní doba pro oběd MŠ - 11,30 – 12,00 1. a 2. třída
12,00 – 12,30 3. třída
ZŠ - 11,40 - 13,10 dle rozvrhu
Výdejní doba pro svačinu MŠ - 14,15 - 14,30 1. a 2. třída
14,30 - 14,45 3. třída
Výdej do jídlonosičů (cizí strávníci) 10,45 - 11,30
Výdej obědů pro cizí strávníky je organizován pouze postranním vchodem školní jídelny. Do jídlonosičů je oběd nandán o teplotě minimálně 63°C. Oběd je určen k přímé spotřebě. Musí být spotřebován nejpozději do čtyř hodin od vyhotovení.

IV. Úplata za školní stravování
1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1.9. – 31.8., ve kterém dosahují určeného věku

Ceny stravného od 1. 9. 2019
a) mateřská škola
3 – 6 let dopol. svačina 8,- Kč
oběd 17,- Kč
odpol. svačina 9,- Kč
7 let dopol. svačina 8,- Kč
oběd 18,- Kč
odpol. svačina 9,- Kč
b) základní škola
7 – 10 let svačina 11,- Kč
oběd 23,- Kč
11 – 14 let svačina 11,- Kč
oběd 24,- Kč
c) cizí strávníci 55,- Kč
Obědy ve školní jídelně se skládají z polévky, hlavního chodu, nápoje, případně doplňku (ovoce, salát, dezert). Nápoj je také součástí svačiny. Žáci ZŠ a děti MŠ mají v době pobytu ve škole nárok na dotovaný oběd – hradí pouze cenu potravin k přípravě pokrmu. Pro všechny děti ZŠ i MŠ je zajištěn pitný režim během celého dopoledne. Vždy je k dispozici čistá pramenitá voda.

V. Způsob úhrady stravného
Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu, vždy do 25. dne předcházejícího měsíce.
1) Bezhotovostně prostřednictvím spořitelny nebo jiného peněžního ústavu. Zákonný zástupce si zařídí osobně nebo prostřednictvím internetového bankovnictví souhlas s inkasem.
Číslo bankovního účtu školy 51-4866520267/0100
(Pokud si budete zadávat max. finanční limit pro srážku, zadejte si alespoň 2000,-Kč, počítejte, že se v září strhávají dvě zálohy září + říjen).
2) Hotově – rodiče obdrží informace o dni výběru a částce, kterou mají uhradit v kanceláři ŠJ (většinou je to čtvrtek kolem 20. dne v měsíci).
Každý nový strávník obdrží tiskopis k zavedení souhlasu s inkasem a informace o výpočtu stravného (výpočet přes počítačový program).
Přeplatek z konce června se převádí do měsíce září. O výši přeplatku budou rodiče informováni. Strávníkovi, který ukončuje školní docházku, je přeplatek vrácen v měsíci ukončení docházky.
Pokud nebude stravné uhrazeno nejpozději do 15-tého následujícího měsíce, stravování bude pozastaveno. Dítě pak nemůže docházet do MŠ.

VI. Přihlašování a odhlašování stravného
Strávník se každý rok přihlašuje na základě vyplněné přihlášky.
Odhlásit stravné je možné telefonicky na tel. č. 721 128 478 do 7,30 h. téhož dne. Nepřítomnost dětí v MŠ stačí nahlásit p. učitelce.
V době prázdnin, ředitelského volna, třídních výletů je strávník automaticky odhlášen.
Neodhlášená strava je strávníkovi účtována.

VII. Stravování v době nemoci
Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou dotované obědy pro žáky určeny podle § 2 odst. 7 této vyhlášky ke konzumaci ve školní jídelně, tj. pro žáky, kteří jsou ve škole. Výjimku tvoří podle § 4 odst. 9 první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, kdy si může oběd odebrat do jídlonosiče. Proto je nutné v době nepřítomnosti žáka ve škole OBĚD ODHLÁSIT VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ!!

VIII. Závodní stravování
Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z par. 2,3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Finanční limit je snížen o příspěvek z FKSP. Příspěvek z FKSP zaměstnancům nenáleží v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti.

IX. Doplňková činnost
V rámci DČ jsou připravovány dopolední svačiny pro žáky ZŠ a prodávány obědy cizím strávníkům (důchodcům a jiným osobám).
Sazba stravného vychází ze směrnice o doplňkové činnosti a kalkulace nákladů na 1 oběd, ve kterém jsou zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady, režijní náklady (tj. náklady na elektrický proud, vodné, stočné, topení, amortizaci) a přiměřený zisk.

X. Dietní stravování u dětí (diabetická, bezlepková, nemoci jater a ledvin)
- dietu, kterou nemůže ŠJ připravovat, dodává rodič do ŠJ ve svém obalu
- pokrm je označen a skladován v samostatném oddělení lednice
- před výdejem se pokrm ohřeje v mikrovlnné troubě a je expedován
- rodič musí doložit lékařské potvrzení, je sepsána smlouva a podepsáno čestné prohlášení o nezávadnosti dodávaného pokrmu

XI. Desatero školní kuchyně
1. Používáme jen základní suroviny
2. Upřednostňujeme lokální a sezónní potraviny
3. Minimalizujeme používání polotovarů a instantních potravin
4. Omezujeme konzumaci bílé pšeničné mouky
5. Minimalizujeme konzumaci soli
6. Snižujeme spotřebu cukru
7. Používáme kvalitní tuky
8. Hlavní jídlo podáváme s dostatkem zeleniny
9 . Dbáme na vyváženost mezi masitými a nemasitými jídly
10. Respektujeme potřeby dítěte a čas k jídlu

XII. Organizace stolování
- do jídelny vstupují žáci za doprovodu dozorujícího učitele
- každý strávník si vezme podnos, příbor, nápoj a pokračuje k příslušnému okénku pro jídlo
- strávníci jsou povinni chovat se ukázněně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly
- po konzumaci si strávník odnese použité nádobí k příslušnému okénku
- případné znečištění nahlásí pracovnicím v kuchyni, které nečistoty odstraní

XIII. Alergeny v pokrmu
Školní jídelna má povinnost v jídelním lístku uvádět alergeny, které se použijí při přípravě pokrmu. Alergeny jsou očíslovány a spolu s jídelním lístkem vyvěšeny.
Alergické reakce se vyskytují do 1 hodiny po požití alergenu – kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nevolnost, křeče.

XIV. Doba prázdnin
Školní jídelna v době školních prázdnin vaří pouze pro MŠ, zaměstnance školy a cizí strávníky. Doba uzavření je zveřejněna na nástěnce u vchodu do ŠJ a je informován zřizovatel.

XV. Jídelní lístek
Jídelní lístek sestavuje vedoucí ŠJ ve spolupráci s vedoucí kuchařkou a zástupcem z MŠ. Při sestavování jídelníčku jsou akceptována pravidla zdravé výživy. Je sestavován na týden dopředu a vyvěšen na chodbě školy i školky, případně na webových stránkách http://www.zs.tman.txt.cz

XVI. Závěrečná ustanovení
Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických zásad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce před školní jídelnou, na chodbě v MŠ a na webových stránkách školy.
Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto ,,Vnitřním řádu školní jídelny“.
Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost od 1. 9. 2019.

Mgr. Růžena Kybikásová
ředitelka školy

Ing. Petra Pišvejcová
vedoucí školní jídelny
25.08.2019 21:18:18 | Autor: MK, RK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se