Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Plán činností ZŠ na školní rok 2019/2020


ZÁŘÍ
· slavnostní zahájení školního roku 2. 9.
· jednání PgR 2.9.
· jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Tmaň 14,30 h + třídní schůzky 15,30 h 4. 9.
· turistická výprava; 135let vybudování školní budovy
· Bezpečně do školy a ze školy - dopravní výchova I., II.tř.

ŘÍJEN
· jednání metodického sdružení
· Bezpečně na komunikacích - dopravní výchova III.-V.tř. (spolupráce s Autoškolou Kvasnička)
· celostátní projekt Zdravé zuby
· divadelní představení
· podzimní prázdniny 29., 30.10.

LISTOPAD
· jednání pedagogické rady
· třídní schůzky (prospěch a chování žáků za I. čtvrtletí školního roku)
· návštěva učitelky MŠ v I. třídě
· 30let „Sametové revoluce“
· výtvarná soutěž – školní kolo: Člověk a vesmír
· Advent – rozsvícení vánočního stromu v obci a vystoupení žáků 30.11.

PROSINEC
· filmové představení 5.12. x 20.12. (dle nabídky kina v Berouně)
· regionální výtvarná soutěž: Člověk a vesmír
· beseda s myslivci – Umíme se chovat v lese? I.-V.třída
· vánoční besídka MŠ
· vánoční prázdniny 23.12.-3.1.2020

LEDEN
· třídní schůzky (prospěch a chování žáků za I.pololetí)
· jednání metodického sdružení
· jednání pedagogické rady 24.1.
· školní kolo recitační soutěže
· vydání výpisu vysvědčení 30.1.
· pololetní prázdniny 31.1.

ÚNOR
· jarní prázdniny 10.2.-16.2.
· Matematický klokan 2.-5.ročník
· školní kolo pěvecké soutěže – Tmaňský slavík
· Kalibro – testy pro 5.ročník
· zahájení plaveckého výcviku

BŘEZEN
· okresní pěvecká soutěž Králodvorská koruna
· XVIII. Dobročinný ples (spolupráce s OÚ Tmaň a dalšími subjekty v obci)
· Dětský karneval (ve spolupráci s OÚ Tmaň)
· kulturní vystoupení pro MS Hora Tmaň
· okresní kolo ve vybíjené
· jednání metodického sdružení
· okresní kolo soutěže ČČK

DUBEN
· jednání pedagogické rady 16.4.
· kulturní vystoupení pro Odborový svaz VáČS Tmaň
· dopravní hřiště IV.,V.tř.
· zápis do I. třídy 27.4.
· dopravní výchova IV.-V.tř. (Autoškola Kvasnička)
· třídní schůzky (prospěch a chování žáků za III.čtvrtletí)
· Kalibro – testy pro 3.ročník

KVĚTEN
· společné foto jednotlivých tříd
· Den Země ve spolupráci s VáČS Tmaň
· škola v přírodě
· školní kolo sportovní soutěže – Pentatlon
· okresní kolo v atletické všestrannosti
· vybíjená málotřídních škol

ČERVEN
· Den dětí – sportovní dopoledne
· sportovní den v ZŠ Suchomasty – V.třída
· návštěva dětí z MŠ Tmaň a MŠ Suchomasty v I.třídě
· jednání pedagogické rady
· slavnostní rozloučení V. třídy s tmaňskou školou

Zařazení plaveckého kurzu se řídí rozpisem Plavecké školy Hořovice, předpokládaný termín zahájení je únor 2020.

Oblast výchovy ke zdraví je zaměřena na zdravý životní styl, rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybové dovedností a tělesnou zdatnost žáků, na prevenci rizikového chování.

V oblasti inkluze je nutné se zaměřit na žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, spolupracovat s poradenskými zařízeními. Kontrolovat třídními učiteli, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti.

Třídní i celoškolní projekty jsou zaměřeny na realizaci průřezových témat a činnosti zaměřené na výchovu ke zdraví, environmentální výchovu, prevenci rizikového chování, etickou výchovu a sociální gramotnost, čtenářskou a jazykovou, digitální a finanční gramotnost, ochranu člověka za mimořádných situací, dopravní výchovu.

V oblasti mimoškolních činností nabízí škola zájmové útvary: výtvarný kroužek pro 2., 3.ročník, angličtina pro 2.ročník, míčové hry pro 3.-5.ročník, počítačový kroužek pro 3.,4.ročník. Všechny mimoškolní činnosti nabízené školou jsou pro naše žáky bezplatné. Ve spolupráci se ZUŠ Z.Tauberové umožňujeme výuku hry na nástroj. Škola umožňuje dostatečnou kapacitu pronájmu tělocvičny pro mládežnické a dětské oddíly TJ Tmaň.

Jednání pedagogických rad, metodických sdružení a třídních schůzek jsou zařazena podle stanovených termínů na zahajovací pedagogické radě.

Škola v přírodě se uskuteční podle termínu dohodnutého s provozovatelem. Rodiče budou včas o přesném termínu informováni.

Priority DVPP – získávání a prohlubování kvalifikace, inkluzivní vzdělávání; prevence rizikového chování; digitální, čtenářská, finanční a matematická gramotnost; školská legislativa; etická výchova; úpravy ŠVP ZV.


Projednáno a schváleno na jednání pedagogické rady dne 2. 9. 2019


22.08.2019 23:53:43 | Autor: MK, RK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se