Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Poskytování informací a přijímání písemných žádostí...


Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun

K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, IČO 75030683

Poskytování informací a přijímání písemných žádostí, oznámení a podnětů podává:

ředitelka školy – Mgr. Růžena Kybikásová vedoucí mateřské školy – Jarmila Rysová vedoucí školní jídelny – Ing. Petra Pišvejcová

Telefon: 311 689 889, 774 373 810(ZŠ), 728 955 017 (MŠ), 721 128 478 (ŠJ) e-mail: zstman@quick.cz, zstman@seznam.cz, mstman@seznam.cz, web školy: www.zs.tman.txt.cz Odkaz pro podání pověřenci(GDPR): http://hendrichgroup.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju

Zákon č.561/2004 Sb., § 164

(1) Ředitel školy a školského zařízení
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak
b) odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v §3
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti ČŠI a přijímá následná opatření
e) vytváří podmínky pro DVPP a pro práci školské rady
f) zajišťuje, aby zákonní zástupci žáka byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole

(2)Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Zákon č. 561/2004 Sb., § 165 odst.2

Ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
a) zamítnutí žádosti o povolení IVP podle §18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle §17 odst.3
b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle §34 a ukončení předškolního vzdělávání podle §35, zařazení dítěte do přípravného stupně ZŠ speciální podle §48a, zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ podle §47
c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle §37
d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku ZŠ podle §39 odst.2
e) přijetí k základnímu vzdělávání podle §46, přestupu žáka podle §49 odst.1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle §49 odst.2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst.2
f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59
g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělávání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle §66 a 97
h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst.1
i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy podle §31 odst.2 a 4
j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle §70 a 100
k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle §41 a ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle 34b.


Mgr. Růžena Kybikásová ředitelka školy
19.08.2019 17:51:00 | Autor: MK, RK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se