Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Zápis dítěte k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 - Informace

Zápis k povinné školní docházce se řídí Vyhláškou č.48/2005 Sb., § 3a, v platném znění.

1. Přidělení registračního čísla zákonnému zástupci v den konání zápisu.

2. V souladu s § 36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k povinné školní docházce.
Tuto možnost mají rodiče dne: 27. 4. 2020 v čase od 7:00 h od 10:00 h v ředitelně školy.

3. Zveřejnění seznamu přijatých dětí k povinné školní docházce ve vývěsce školy a na webových stránkách školy pod registračním číslem dne 4. 5. 2020.

Stanovená kritéria:
1. Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu Tmaň, Lounín, Havlíčkův Mlýn, Slavíky.
2. Jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v obcích Suchomasty, Málkov, Bykoš, Vinařice, Želkovice.
3. Jsou přijímány děti, které nemají trvalé bydliště v bodě č. 1 a 2, pokud počet dětí nepřekročí kapacitu základní školy a pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by nebyl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme 30dětí k povinné školní docházce. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče u zápisu předloží:
- vyplněnou žádost o přijetí k PŠD podepsanou oběma zákonnými zástupci – zápisní list,
- rodný list dítěte a jeho kartu pojištěnce ZP,
- platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Obsah formální části zápisu
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou: - jméno a příjmení žadatele (dítěte), - datum narození, - místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), - označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).
S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat: - jméno a příjmení tohoto zástupce, - místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Školní zralost dítěte je posuzována pedagogem školy při motivačním rozhovoru, ke kterému dá zákonný zástupce dítěte souhlas v den konání zápisu. Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí RVP pro PV; škola nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech, ale volí ty schopnosti a dovednosti, které lze při zápisu orientačně posoudit. Vyučovacím jazykem na naší škole je český jazyk.

Mgr. Růžena Kybikásová
ředitelka školy
18.02.2020 12:55:00 | Autor: MK, RK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se