Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Výroční zpráva o činnosti základní školy - školní rok 2018/2019

dát novou v září
1. Základní údaje
Název Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
Adresa K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
Zřizovatel Obec Tmaň, Sídliště 50, 267 21 Tmaň, telefon 311 689 884
REDIZO, IČO 650 014 499, 750 30 683
Charakteristika základní škola s 1. – 5. ročníkem
Právní forma příspěvková organizace
Telefon 311 689 889, 774 373 810 (ZŠ), 728 955 017 (ŠD)
E-mail zstman@seznam.cz , zstman@quick.cz
Webové stránky www.zs.tman.txt.cz
Součásti Mateřská škola IZO: 150 014 511 kapacita: 55
Základní škola IZO: 150 014 503 kapacita: 130
Školní družina IZO: 150 014 520 kapacita: 50
Školní jídelna IZO: 150 014 538 kapacita: 200
Ředitelka Mgr. Růžena Kybikásová
Doplňková činnost 1. Vaření obědů pro veřejnost
2. Pronájem tělocvičny a školního hřiště

2. Vzdělávací program základního vzdělávání
Cíle a úkoly výchovy a vzdělávání jsou dané vzdělávacím programem – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který je v souladu s RVP ZV a byly splněny.
Základ fondu učebnic a učebních textů tvoří učebnice nakladatelství Prodos. Všechny využívané učebnice mají udělenou doložku MŠMT. Fond učebnic a učebních textů je během roku doplňován. Základní řadu učebnic plně hradí škola. Na zahajovací třídní schůzce rodiče dohodli dobrovolný finanční příspěvek na vybrané učební texty a některé pracovní sešity. Do fondu učebnic zařazujeme rovněž počítačové programy, které při všech činnostech vzdělávání i výchovy využíváme, mají platnou licenci. Zakoupené programy jsou zejména z nabídky firmy Terasoft, Silcom-Multimedia. Při práci s internetem se žáci i učitelé řídí pravidly pro bezpečné užívání internetových stránek. Také při výuce v rámci pedagogické intervence využíváme výukové programy, které splňují požadavky jednotlivých žáků se SVP a technické a bezpečnostní požadavky PC.
Školní knihovna disponuje dostatečným množstvím titulů pro společnou četbu v jednotlivých ročnících. Nabídka knih a DVD je z různých oborů a oblastí života. Texty jsou srozumitelné a odpovídají věku našich žáků. Žáci si mohou knížky zapůjčit i domů. Využívání knižních titulů při naplňování cílů a úkolů daných ŠVP ZV v oblasti čtenářské gramotnosti se osvědčilo. Rovněž přímá výuka probíhající ve školní knihovně je jedna z forem práce uplatňovaných k prohlubování čtenářství a čtenářské gramotnosti a získávání odpovídajících klíčových kompetencí.
Škola nabízí žákům možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti také v rámci mimoškolní činnosti v zájmových útvarech, které škola organizuje - angličtina pro nejmenší, sportovní hry, počítačový kroužek, výtvarný kroužek. Díky pochopení zřizovatele, není účast v těchto ZÚ pro naše žáky za úplatu.
Učební plán školy
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Min. dotace 1. 2. 3. 4. 5. Cel. dotace Dispon.
hodiny
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura
Cizí jazyk Čj
Aj 33
9 6+3
8+1 8
3 5+2
3 6+1
3 40
9 7
0
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace M 20 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4
Infor. a kom. technologie Informační a komunikační technologie In 1 1 1 0
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Prv
Vl

12 2 2 2
1+1
2
1+1
2
14
2
Umění a kultura Hudební výchova
Výtvarná výchova Hv
Vv
12 1
1 1
1 1
1 1
2 1
2
12
0
Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pč
5
1
1
1
1
1
5
0
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv
10
2+1
2+1
2+1
2
2
13
3
Disponibilní hodiny
16
Celkem hodinové dotace
102
21
22
24
25
26
118
16

3. Pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci
pracovní zařazení třídnictví práce mimo přímou výchovně vzdělávací činnost
ředitelka školy
učitelka - výchovný poradce
- koordinátor ŠVP ZV
- koordinátor EVVO
učitelka
I. třída - zajišťování výtvarných soutěží
- vedení výtvarného kroužku
- zajišťování programu Ovoce do škol
- objednávky školních pomůcek a potřeb - vedení fotodokumentace školy
- výzdoba prostor ŠD
učitelka II. třída - vedení skladu učebních pomůcek
- metodik výuky AJ na škole
- vedení sportovního kroužku
- zajišťování programu Školní mléko
- zastupování ředitelky školy
- pokladní školy
učitelka III. třída - vedení skladu sportovních pomůcek
- vedení pedagogické intervence žáků se SVP
- diagnostika žáků se SVP - příprava žáků na hudební soutěže a vystoupení
učitelka IV. třída - vedení metodického sdružení
- vedení školní knihovny a KMČ
- záznamy do školní kroniky
- vedení kroužku angličtiny pro nejmenší
- člen školské rady – odpovědnost za kulturní vystupování žáků na veřejnosti
učitelka V. třída - vedení učebny IVT
- vedení webových stránek školy
- školní metodik prevence
- odpovědnost za fond učebnic
- zápisy z pedagogických rad
- člen školské rady
- vedení počítačového kroužku v ZŠ
asistent pedagoga
asistent pedagoga III. třída
V. třída - sdílený AP pro 3 žáky - AP pro 1 žáka
vedoucí vychovatelka ŠD
- vedení dokumentace ŠD
- vedení praxe studentek SPgŠ v ŠD
- zajišťování dopravní výchovy a výchovy ke zdraví v ZŠ - zajišťování soutěží ve vybíjené, BESIP, ČČK
vychovatelka ŠD
částečný úvazek - zastupování vedoucí vychovatelky
¬- zajišťování aktualizace vývěsky školy
vychovatelka ŠD
částečný úvazek - odpovědnost za výzdobu ŠD
¬ - vedení kabinetu ŠD
Nepedagogičtí pracovníci
pracovní zařazení úvazek
účetní dohoda o provedení práce
uklízečka ZŠ – prostory jídelny a šatny, chodba u hlavního vchodu 0,25
uklízečka ZŠ – prostory ZŠ i ŠD 1,00
školník / topič 1,00/0,25
uklízečka – prostory tělocvičny 0,625

4. Přijímací řízení
a) Zápis dětí k povinné školní docházce se uskutečnil dne 19. dubna 2018 v budově školy a při zápisu byla v letošním roce přítomna také inspektorka ČŠI. Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ podle stavu k 31. 5. 2018:
zapisovaní na škole zapsaní převedení na jinou školu žádost o odklad zápis 5 letých
23 16 1 6 0
Při zápise bylo podáno 5 žádostí o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádostem bylo vyhověno, protože splňovaly všechny náležitosti podle § 37 dst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Během června podal dodatečně žádost o odklad PŠD jeden zákonný zástupce (rodiče neměli včas doporučení z PPP, dlouhé čekací doby na vyšetření dětí) a jeden zákonný zástupce požádal o převedení na školu do Prahy z osobních důvodů.
b) Přijímacího řízení na gymnázium se účastnili 3 žáci, ke studiu na gymnáziu nebyl nikdo přijat.

5. Výsledky vzdělávání
Školní rok byl zahájen 4. září 2017 s 113 žáky a byl ukončen 29. června 2018 s 114 žáky.
Statistické údaje jednotlivých tříd jsou použity z údajů školní matriky platných za 2. pololetí školního roku 2017/18:
třída ž. Ø prospěch V z toho Ø1 P chování 1 zameškané hodiny Ø zameš. hodin neomluvené hodiny
I. 27 1,032 27 24 0 27 1925 71,29 0
II. 25 1,08 25 15 0 25 1227 49,08 0
III. 20 1,219 19 8 1 20 1286 64,3 0
IV. 20 1,478 13 2 7 20 1104 55,2 0
V. 22 1,464 15 6 7 22 1339 60,864 0
Letos se opět žáci 3. a 5. ročníku zúčastnili testování Kalibro, celostátní srovnávací vědomostní testy, které mají porovnat úroveň vědomostí a znalostí žáků jednotlivých ročníků přihlášených škol z celé ČR v různých oblastech. Účast v tomto testování není pro školy povinné. Naši žáci se tradičně zapojili v těchto oblastech:
3. ročník: ČJ - 57,8%, AJ- 57,6,5%, M - 32%
5. ročník: ČJ - 63,7%; AJ - 68,5%; M - 45%
O úspěšnosti žáků v testech Kalibro byli žáci i jejich rodiče informováni zápisem v žákovských knížkách a rodiče měli také možnost si prohlédnout testy svých dětí.
Další možnost srovnání úrovně znalostí a schopností žáků nabízí celostátní soutěž Matematický klokan a cvrček. Žáci 2. až 5. ročníku se soutěže zúčastnili, bohužel nedosáhli na umístění do 10. místa. Matematické olympiády se účastnili 4 žáci V. třídy a byli letos úspěšní – 2 žáci byli úspěšnými řešiteli – umístili se na 4. a 10. místě ze 71 účastníků. V letošním roce pokračovala spolupráce s Jazykovou školou PaedDr. Henrietty Mottlové v Berouně - spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek. Do výuky se letos zapojilo 10 žáků z IV. a V. třídy. Další možností srovnání úrovně znalostí a dovedností jsou regionální a okresní soutěže.
Regionální soutěže:
- výtvarná soutěž: TOP památka naší vlasti (1. - 5. ročník)
- soutěž v AJ (pro 5. ročník)
- okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna Lochovice (2. místo a postup do krajského kola)
- okresní dopravní soutěž Besip: (2. místo družstev, 1. místo jednotlivci)
- okresní kolo ČČK (4. místo hlídky)
- vybíjená (3. místo)
-okresní kolo letního biatlonu (1. místo jednotlivci) -Atletická všestrannost Beroun
Školní soutěže: - TOP památka naší vlasti - výtvarná soutěž - ¬Tmaňský slavík – pěvecká soutěž - Básničky o dětech – recitační soutěž

6. Prevence rizikového chování žáků (zpráva školního preventisty)
MPP je průběžně plněn dle stanoveného plánu v rámci výuky, při naplňování třídních projektů, při různých akcích i při spolupráci s dalšími subjekty. Důraz je kladen na utužování vztahů ve třídních kolektivech, vztahů v rámci školy, na předcházení a včasné odhalování projevů nepřátelství či šikany, na začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů, kolektivu ŠD i celé školy, na osobní bezpečí, bezpečí na internetu, na výchovu ke zdravému životnímu stylu, etickou výchovu a na solidaritu s potřebnými.
Škola, jako školní poradenské pracoviště, se zaměřila na poskytování poradenských služeb podle vyhlášky č.72/2005 Sb., poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zavedení PLPP, vytváření IVP a spolupráci s rodiči a PPP.
Aktivity pro žáky:
- všichni žáci mohli využívat ranní i odpolední ŠD, 5 zájmových kroužků, ZUŠ – hru na nástroj (flétna), hudební a taneční kroužek
- jednorázové akce probíhaly dle plánu
- velký úspěch měly programy Jak řešit konflikty a lépe si porozumět, Holky, kluci, pozor na kyberprostor, Seznam se bezpečně a Policie nám pomáhá, které byly zaměřeny na vzájemnou komunikaci, bezpečí žáků na internetu a spolupráci s PČR
- osvědčily i akce pořádané ve spolupráci s Autoškolou Kvasnička, nebo se studiem Karavana, které byly zaměřeny na dopravní výchovu, multikulturu, osobní bezpečí, nástrahy kolem nás a jejich řešení apod.
- v květnu a červnu proběhly 2 ŠvP na Orlíku a Špičáku, které byly zaměřeny na zážitkovou pg., vztahy v třídních kolektivech i mezi nimi
Další aktivity:
- žáci byli zapojeni do čtyř charitativních akcí - Víčka pro spolužáka Tomáška, Adventní jarmark, o.s. Život dětem, Sbírej toner
- všichni žáci byli v průběhu roku několikrát upozorňováni na zásady osobního bezpečí i bezpečí na internetu, chování při styku s cizí osobou i na zásady zdravého životního stylu
- byly aktualizovány a rozšířeny webové stránky školy o další rady a informace v oblasti prevence šikany a bezpečného chování
Aktivity pro rodiče a veřejnost:
- na začátku školního roku byli rodiče na společné TS seznámeni s výskytem rizikového chování v naší škole, s MPP a jeho hodnocením, s plánovanými akcemi, s odkazy týkajícími se prevence na školních webových stránkách a s možností zapůjčit si ve škole odbornou literaturu - v září byl rodičům nabídnut program o bezpečném chování na internetu, ale nesetkal se s jejich zájmem, proto byly webové stránky školy rozšířeny o tuto tématiku - v prosinci proběhlo zahájení adventu ve Tmani společně s vystoupením Živý betlém a dobročinným jarmarkem - v březnu se uskutečnil XVI. Dobročinný ples, na kterém vystoupili naši žáci - průběžně byli rodiče informováni na třídních schůzkách o dění či akcích ve škole
Vzdělávání: - kurzy - Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - semináře - Aktuální info a efektivní působení na školách, Společné vzdělávání – legislativa - pravidelné porady metodiků prevence v PPP Králův Dvůr - porada odpovědných PP za inkluzi v PPP Králův Dvůr - všechny učitelky byly seznámeny s aktualizovaným krizovým plánem a s přílohami k MD k primární prevenci rizikového chování „Co dělat když“ o části: Kyberšikana, Vandalismus a záškoláctví
Spolupráce: - se zřizovatelem - OÚ Tmaň, s preventivními informačními skupinami Policie ČR Beroun, s oblastním metodikem, s PPP Králův Dvůr a Hořovice, VISK a NIDV vzdělávací střediska, s Autoškolou Kvasnička
Řešeno: - tři případy nevhodného chování žáků ke spolužákům - jeden případ šikany - jedno jednání – telefonická žádost bývalého rodiče na řešení kyberšikany - tři jednání – zhoršený prospěch - dvě jednání – porušení ŠŘ (podvody v ŽK)
Vše bylo projednáno se zákonnými zástupci žáků. Dokumentace je řádně vedena.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán DVPP byl odsouhlasen během září na jednání metodického sdružení. Každý PP si sestavil osobní plán dalšího vzdělávání podle dané struktury a priorit školy.
Priority školy - prohlubování kvalifikace, zejména AJ a koordinátor ŠVP ZV; získání kvalifikace; společné vzdělávání; čtenářská, matematická a sociální gramotnost; úpravy ŠVP ZV; prevence rizikového chování; školská legislativa.
Struktura osobního plánu DVPP - plnění kvalifikačních předpokladů; priority školy; vlastní profesní zájem.
Uskutečněné semináře a kurzy - studium pro koordinátory ŠVP ZV, roční kurz studia AJ, studium pedagogiky pro asistenty pedagoga, seminář školních metodiků, společné vzdělávání.
Pedagogičtí pracovníci vyčerpali během školního roku všech 12 dnů určených pro samostudium, a to během školních prázdnin, aby nebyl narušen hladký provoz školy. Semináře a kurzy byly finančně zajištěny ze státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele, některé semináře jsou pro školy zdarma, jeden kurz si uhradil PP sám. V letošním roce se neuskutečnil žádný akreditovaný seminář pro celý pedagogický sbor. Jeden seminář, na který byl PP přihlášen, byl pro nízký počet zájemců zrušen. Proškolení pedagogického sboru v oblasti BOZP a v oblasti GDPR bylo provedeno vedoucí učitelkou MŠ, která zodpovídá za oblast BOZP a ředitelkou školy, která absolvovala akreditované semináře z oblasti GDPR.

8. Školní akce a prezentace školy na veřejnosti
Září -společné třídní schůzky rodičů, jednání školské rady -sběr plastových víček pro žáka III. třídy (charitativní akce ve spolupráci s Policií ČR v Berouně, s MUBEA) -zahájení celostátních projektů: Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko -zahájení sběru plodů pro Myslivecký spolek Hora Tmaň –výprava do Lipek: Společně s novými prvňáčky (spolupráce s SDH Tmaň + OÚ Tmaň) -exkurze do Státního archivu v Berouně; návštěva Galerie v Holandském domě v Berouně - V. třída –zahájení kroužku AJ - příprava k Cambridge zkouškám, naše škola je partnerská škola Evropského centra jazykových zkoušek -studio Karavana: Cesta po Evropě I. (multikulturní výchova)
-účast v projektu ZŠ Liteň: 110 let J. Novotné (výstava výtvarných prací) -Vítání občánků (kulturní vystoupení žáků) -Turisticko-poznávací výprava na Koukolovku (osobnostní rozvoj)
Říjen -prevence rizikového chování – způsoby práce PČR (spolupráce s Policií ČR) V. třída -podzimní prázdniny -Lampionový průvod obcí 27.10. (spolupráce SDH Tmaň a OÚ Tmaň) -Víčka pro Tomáška: zapojení škol v Lovosicích a Litoměřicích ve spolupráci s PČR –Říjen: měsíc kybernetické bezpečnosti I.-V. třída -sběr kaštanů a žaludů (MS Hora Tmaň) -Školní volby: nejoblíbenější předmět v naší škole – projekt V. třídy -nabídkové fotografování jednotlivců -Halloween v MŠ (průvod masek školními třídami)
Listopad -čtvrtletní pedagogická rada -třídní schůzky k chování a prospěchu za I. čtvrtletí školního roku -VV soutěž TOP památka/rok cestovního ruchu (školní kolo) -Vánoční jarmark – vyrábění pro jarmark konaný v Chodouni v hodinách PČ, ve výtvarném kroužku, v ŠD -dopravní výchova IV., V. třída (Autoškola Kvasnička) -generální zkouška na adventní vystoupení -Vánoční výstava v KD Tmaň (prezentace výrobků občanů Tmaně)
Prosinec -zahájení Adventu v obci Tmaň: vystoupení žáků při slavnostním rozsvícení vánočního stromu – hra o narození Ježíška, hudební koncertní vystoupení žáků, zpěv bývalých žáků školy -Vánoční jarmark (výtěžek věnován na pomoc potřebným dětem – spolupráce s OÚ Tmaň) -Mikulášská nadílka v KD Tmaň (společná akce se zřizovatelem) -Vánoční zpívání s Tmaňskou rolničkou (koncert dětí školy: kroužek Notičky) -regionální VV soutěž: TOP památka -Vánoční besídka MŠ -vystoupení Světlušek v kostele Československé církve Husitské -filmové představení kino v Berouně
Leden -třídní schůzky (projednání prospěchu a chování za 1. pololetí) -jednání pedagogické rady -projekt III. třídy - Návštěva na obecním úřadě u pana starosty -Ovoce do škol: návštěva maskota Bovýska ve škole; ochutnávka exotického ovoce ve všech třídách -vydání výpisu vysvědčení -školní kolo recitační soutěže - Básničky o dětech pro děti -Matematická olympiáda 5. r. (okresní kolo v Hořovicích – 4. místo 1žákyně, 10. místo 1žák)
Únor -zahájení výuky plavání (II., III. třída) -jednodenní pololetní prázdniny -školní kolo pěvecké soutěže Tmaňský slavík -Králodvorská koruna (hudební soutěž) -setkání s myslivci (vyprávění a ukázky pro všechny ročníky) -testy Kalibro 5. ročník (ČJ, M, AJ) -charitativní akce pro nadaci Život dětem -Masopustní odpoledne v družině -soutěž v AJ málotřídních škol
Březen
-školní kolo pěvecké soutěže Tmaňský slavík (sólový a sborový zpěv, hra na nástroj) -XVI. Dobročinný ples -jarní prázdniny -testy Kalibro 3. ročník (ČJ, AJ, M) -Matematický cvrček a klokan (II. - V. třída) -okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna (2. místo; postup do krajského kola) -třídní schůzky (prospěch a chování za 3. čtvrtletí; volby do školské rady) -kulturní vystoupení Světlušek v husitském kostele na Škaredou středu -školní kolo pěvecké soutěže Tmaňský slavík -pěvecká regionální soutěž Králodvorská koruna (účast 11 žáků – umístění na 1. nebo 2. místě -předškoláci v I. třídě (návštěva z MŠ Suchomasty)
Duben -kulturní vystoupení pro MS Hora Tmaň a pro Odborový svaz Stavba VáČS Tmaň -jednání pedagogické rady -třídní schůzky (prospěch a chování za 3. čtvrtletí, info ke konání Švp) -Den Země (spolupráce s VáČS Tmaň) -zápis do I. třídy 19. 4. 2018 -inspekční činnost ČŠI 18. 4. – 23. 4. 2018 -Dětský karneval v KD Tmaň -okresní soutěž ČČK (4. místo naší hlídky) -prevence rizikového chování: IV.,V. tř. „Holky, kluci, pozor na kyberprostor“ -V. tř. – exkurze na oddělení Policie ČR v Berouně -projekt Nadačního fondu Albert: Zdravá 5 (zdravé stravování) -Techmánie Plzeň (výlet za interaktivní programem) -charitativní akce Život dětem (žáci odeslali 3310Kč) -ukončení plaveckého výcviku (všichni žáci získali skvělé Mokré vysvědčení)
Květen -dopravní výchova (dopravní hřiště IV.,V. třída) -Bovýsek ve škole - ochutnávka ovoce a zeleniny v rámci „Ovoce do škol“ -okresní dopravní soutěž Besip (2. místo naší hlídky, 1. místo v jednotlivcích) -Notičky - hudební vystoupení hudebně dramatického kroužku Notičky -studio Karavana: Cesta po Evropě II. (multikulturní výchova) -škola v přírodě Orlík nad Vltavou: 3. ročník + MŠ Tmaň -beseda o Nepálu – všechny ročníky (dětem do Nepálu posíláme hračky) -Česko, náš domov v proměnách času (výstava výkresů v Husitském kostele ve Tmani) -vítání občánků (kulturní vystoupení žáků) -vybíjená v Karlštejně (soutěž málotřídních škol: 3. místo)
červen -MDD ve škole 1. 6. – společné „Bubnování“; Dětský den v obci 2.6. -Letní biatlon Beroun – 1.místo v jednotlivcích 5. r. -Letní biatlon Tmaň -škola v přírodě: Špičák Železná Ruda - 1., 2., 4., 5. ročník -návštěva V. tř. v MZŠ Suchomasty (vybíjená s VI. tř., prohlídka školy) -pedagogická rada: prospěch a chování za 2. pololetí -spolupráce 3. r. + předškoláci MŠ Tmaň: společné vystoupení – dětská opera -VV soutěž Besip Autoškola Kvasnička (2. místo) -atletické závody Lokomotiva Beroun -výlet do ZOO Plzeň, 3. r.+MŠ -slavnostní rozloučení s V. třídou

Zapojení do celostátních projektů
- Školní mléko (odebírání dotovaného krabičkového mléka a jogurtových výrobků) - Klub mladých čtenářů (nabídka finančně zvýhodněných dětských knih) - Zdravé zuby (ucelený program v péči o dětský chrup) - Ovoce a zelenina do škol (odebírání dotovaného ovoce a zeleniny) - Nadační fond Albert (zdravá strava)
Účast v charitativních akcích
-Sbíráme pro Tomáška (sběr plastových víček pro spolužáka se svalovou dystrofií)
-Život dětem (nákup invalidních vozíčků a chodítek pro handicapované děti)
-Sbírej toner (podpora lidí s handicapem)

9. Inspekční a kontrolní činnost
a)Inspektorky České školní inspekce provedly kontrolní činnost ve škole ve dnech 18. 4. - 23. 4. 2018.
Hodnocení vývoje
Vzrostl významně počet žáků a v důsledku toho i počet pedagogických pracovníků. Zlepšily se materiální podmínky pro realizaci školních vzdělávacích programů. Došlo ke zlepšení personálních podmínek pro předškolní vzdělávání.
Silné stránky
Kvalitní materiální a prostorové podmínky pro tělovýchovné aktivity jsou účelně využívány pro rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových dovedností žáků, dětí a účastníků. Efektivní spolupráce s partnery příznivě přispívá k realizaci školních vzdělávacích programů a zlepšování materiálních podmínek pro vzdělávání. Pedagogové se cíleně a zdařile zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj žáků, dětí a účastníků, což se pozitivně projevuje při vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD.
Slabé stránky nebo příležitosti ke zlepšení Nižší účinnost kontrolní činnosti se projevuje dílčími nedostatky v průběhu vzdělávání (chybí diferenciace úkolů i aktivit, přímá práce žáků s prostředky didaktické techniky).
Doporučení pro zlepšení činnosti školy
Zvýšit účinnost kontrolní činnosti (přijímat a realizovat účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků). Účinněji diferencovat vzdělávací nabídku s ohledem na skutečné potřeby a schopnosti dětí.
b) Dne 26. 1. 2018 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Beroun v provozovně Školní jídelna, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň a byla shledána závada – ve varně na stěně nad pracovními stoly opadává omítka, místy vlhký povrch stěny, to je porušení povinnosti stanovené v Článku 4 odst. 2 nařízení 852 ve spojení s kapitolou II bodem 1písm. b) příloha II nařízení 852. Bylo uloženo napomenutí č.j.KHSSC 04646/2018 ze dne 26.1.2018 a daný termín k odstranění závady ve lhůtě do 30. 7. 2018. To bylo splněno dne 20. 7. 2018. Jiné závady nebyly shledány.
KHS rovněž provedla kontrolu jídelníčku a zde nebyly shledány žádné závady. Sestavené jídelníčky byly hodnoceny stupněm výborným.
c)Předmětem tematické kontroly Hasičského záchranného sboru dne 25. 5. 2018 bylo dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu – viz předmět tematické kontroly, se kterým byla kontrolovaná osoba seznámena při zahájení požární kontroly.
Kontrolou nebyla shledána žádná porušení.
d)Zřizovatel provedl v naší organizaci kontroly dne: 21. 11. 2017, 30. 5. 2018. Předmětem kontroly ze strany zřizovatele byly údaje o hospodaření příspěvkové organizace, finanční operace, náklady a výnosy, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů k rozpočtu obce, stav pohledávek a závazků. Pověření pracovníci neshledali žádné pochybení ani závady. Čerpání finančních prostředků je v souladu s rozpočtovými pravidly a závaznými ukazateli.
e)Škola prošla dne 5. 4. 2018 nezávislým auditem hospodaření, nebylo zjištěno žádné pochybení ve vedení hospodaření ZŠ a MŠ Tmaň.

10. Základní údaje o hospodaření ZŠ a MŠ
Finanční prostředky státního rozpočtu poskytuje krajský úřad, a to dle krajských normativů pro jednotlivé součásti organizace (ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ) po dohadovacím řízení a následném schválení rozpočtu. Další úpravy rozpočtu během roku jsou prováděny jen na hlavní paragraf, tedy základní školu. Podle potřeby se přesouvají na další součásti organizace. Je vždy nutné dodržet při přesunu financí dělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.
Další finanční prostředky, se kterými naše organizace disponuje, jsou přiděleny zřizovatelem. Tyto prostředky se využívají především na provozní výdaje. Z rozpočtu zřizovatele jsou také dofinancovány mzdové náklady pedagogických i nepedagogických pracovníků, které nepokryje státní rozpočet a jejichž pracovní úkoly souvisí s doplňkovou činností školy. Rovněž z rozpočtu zřizovatele jsou hrazeny všechny dohody o provedení práce.
Údaje o rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tmaň jsou za kalendářní rok 2017. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu i z územně správního celku v roce 2017 je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy a u zřizovatele školy.
Celkové výdaje (SR+ÚSC) 8 606 586 Kč
Státní rozpočet
- mzdové výdaje (platy)
- odvody
- FKSP
- ONIV (učebnice, pomůcky, školení atd.)
- celkem
6 502 826 Kč
2 210 961 Kč
130 054 Kč
184 541 Kč
9 028 382 Kč
Územně správní celek
- mzdové výdaje (platy, dohody, odvody)
- provozní výdaje
- celkem
420 323 Kč
1 129 677 Kč
1 550 000 Kč
Provozní náklady na hospodářskou činnost v roce 2017 činily 214 660 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2017 činil 674,08 Kč a byl převeden do rezervního fondu. Škola v roce 2017 získala finanční účelové dary ve výši 53 643 Kč (výtěžek XV. Dobročinného plesu - 48 643 Kč, finanční dar MS Hora Tmaň - 5 000 Kč).

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola je zapojena projektu MAP ORP Beroun. O dotaci na některý z našich investičních záměrů, které jsou zaneseny ve strategickém rámci MAP ORP Beroun, jsme nežádali. Účastnili jsme se aktivit vzdělávacích programů, které MAP ORP Beroun nabízelo, a to jak pedagogové z MŠ tak ze ZŠ.
Ve školním roce 2017/2018 škola podala žádost o dotaci z rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2018. Dotace pokryla celkovou částku dopravy na výuku plavání.
V rámci rozvojového programu čj. MŠMT 28805-2/2017 byla škole poskytnuta dotace na zvýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje. Rovněž škola čerpala dotaci prostřednictvím KÚ Středočeského kraje MŠMT č.j.12415/2017 na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství.
Do dalšího rozvojového ani mezinárodního programu škola nebyla v tomto školním roce zapojena.

12. Celoživotní učení
Pedagogové naší školy se neúčastní žádného dlouhodobě systematického akreditovaného programu, který nabízí NIDV nebo vysoké školy v rámci svých oborů v oblasti celoživotního učení.

13. Projekty financované z cizích zdrojů
Byl přijat finanční příspěvek od firmy Mubea spol. s r.o. ve výši 49 716 Kč. Tento příspěvek byl plně využit na částečnou úhradu mzdy asistenta pedagoga pro žáka III. třídy.

14. Spolupráce s jinými subjekty a organizacemi
Ceníme si spolupráce se všemi spolupracujícími subjekty. Samozřejmě nejvíce spoléháme na zřizovatele školy - Obec Tmaň, který škole poskytuje pro všechny její součásti dostatek finančních prostředků k tomu, abychom měli kvalitní podmínky pro poskytování vzdělávání a výchovy našim dětem. Z rozpočtu USC se v tomto školním roce opět pořídily nové PC do učebny IVT, zakoupili jsme nové žákovské židle. V souvislosti s GDPR jsme koupily archivní skříně na všechna pracoviště, do ŠD jsme pořídili nové společenské hry. Pro podporu čtenářské gramotnosti jsme opět rozšířili nabídku knih ve školní knihovně a koupili jsme nové nástěnné výukové obrazy. Díky skvělému výtěžku z Dobročinného plesu jsme mohli částečně zafinancovat některé akce školy i školky. Vedle poskytování financí nad rámec schváleného státního rozpočtu, je pro náš provoz i neméně důležitá pomoc zřizovatele formou poskytnutí pracovníků obce pro úklid v areálu školy nebo pro práce, které nezvládne sám pan školník. Za tuto vstřícnost opravdu velké poděkování. Rovněž spolupráce při zahájení adventního času v obci, jehož součástí je dramatizace hry o narození Ježíška, konání Dobročinného plesu a některé další akce, by bez pomoci zřizovatele nebylo možné zorganizovat.
Spolupráce s MZŠ a MŠ Suchomasty, kam odchází většina našich páťáků do 6. ročníku, probíhá v těchto oblastech: -návaznost vzdělávacích programů po úpravách RVP ZV, -předávání pedagogické dokumentace, konzultace ŘŠ o žácích s IVP v V. třídě, -prohlídka školy pro budoucí šesťáky, zápas ve vybíjené mezi V. a VI. třídou, -návštěva předškoláků z MŠ Suchomasty v budoucí I. třídě, -účast ŘŠ a budoucí TU VI. třídy na třídní schůzce IV. a V. třídy.
Tradiční spolupráce je i s dalšími základními školami v regionu, které mají rovněž 1. až 5. ročník – Hýskov, Nižbor, Karlštejn, a to v oblasti sportovních, znalostních a výtvarných soutěží.
Důležitá je pro nás také spolupráce s Vápenkou Čertovy schody Tmaň a její odborovou organizací Stavba VáČS a VlČS Tmaň a.s. Každoročně společně připravujeme Den Země, zástupci Vápenky se účastní slavnostního zahájení školního roku. Naši žáci jako poděkování mají připravené kulturní vystoupení pro odborový svaz, který se podílí finančně na zakoupení výtvarných potřeb, školních pomůcek a dalšího vybavení ve školní družině.
Pokračujeme ve spolupráci s SDH Tmaň při konání Dětského dne v obci, můžeme využívat jejich venkovní areál pro pohybovou výchovu. Hasiči nám pomáhají organizačně při podzimní a jarní turistické výpravě do Lipek. Během zimního období využívají mladí hasiči školní tělocvičnu.
Velmi si pochvalujeme spolupráci s MS Hora Tmaň. Děti pro MS sbírají kaštany a žaludy. Zato nám věnují myslivci každoročně finanční dar, který je škole předán při kulturním vystoupení žáků na jejich výroční schůzi. Děti z naší školy navštěvují myslivecký kroužek – Koloušci.
Stále máme rezervy v navazování spolupráce s Tělovýchovnou jednotou VČS Tmaň. Škola využívá jejich areál při pořádání regionální atletické soutěže Pentatlon. Sportovcům vycházíme plně vstříc při pronájmu tělocvičny jejich oddílům. Žáci naší školy se účastní biatlonových soutěží, na kterých se organizačně TJ Tmaň podílí, a to jak v Berouně, tak ve Tmani.
Dalšími spolupracujícími subjekty jsou - Soukromá hudební škola Schola musica Stella Maris Dr. Zory Tauberové v Králově Dvoře, Policie ČR v Berouně, Autoškola Kvasnička Beroun, SPC Beroun, PPP Králův Dvůr a Hořovice, Jazyková škola H. Mottlové, Domeček Hořovice, Husitský sbor Tmaň, Taneční kroužek p. P. Kellerové, Státní archiv v Berouně.
Poděkování za spolupráci patří rodičům našich dětí, daří se nám vždy najít rozumné a přijatelné řešení jakéhokoliv problému. Máme stejný cíl a přání, kterým je vychovat z našich dětí odpovědného člověka, který si je vědom svých schopností a má nastavené životní hodnoty tak, aby prožil plnohodnotný život.
Děkuji všem zaměstnancům, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům, za odvedenou práci na vysoké úrovni během celého školního roku, za vstřícné jednání a rychlé operativní řešení problémových situací.
Poslední poděkování směřuji na zřizovatele, který opět dokázal, že je pro něho škola prioritou. Vyšel nám vstříc a akceptoval naši žádost o navýšení rozpočtu pro rok 2018 pro úhradu části úvazku učitelky MŠ. Děkujeme.

Výroční zprávu projednala a schválila pedagogická rada dne 29. 8. 2018.

Mgr. Růžena Kybikásová
ředitelka školy


01.07.2019 12:41:00 | Autor: RK, MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se