Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Vnitřní řád školní družiny


Ředitelka školy na základě ustanovení § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává vnitřní řád školní družiny platný od 1. 9. 2018.
OBSAH:
I. Práva a povinnosti účastníků ve školní družině
II. Práva a povinnosti zákonných zástupců
III. Pravidla vzájemných vztahů účastníků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci
IV. Provoz a vnitřní režim školní družiny
V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků
VI. Ochrana účastníků před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
VII. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany účastníků
VIII. Používání mobilních telefonů a elektronické pošty

I. Práva a povinnosti účastníků ve školní družině
1. Práva účastníků
Účastníci mají právo:
a) užívat zařízení školní družiny a účastnit se všech akcí ŠD
b) podílet se na hodnocení své činnosti v ŠD
c) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, mají právo na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností na speciální péči v rámci možností školy jedná-li se o děti handicapované, s poruchami učení nebo chování
d) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku
e) na svobodu ve výběru kamarádů, na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku
f) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj
g) mají právo být seznámeny se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině
h) mají právo dostávat nápoj v rámci pitného režimu školy zdarma

2. Povinnosti účastníků
Účastníci mají povinnost:
a) řídit se pokyny vychovatelky při všech činnostech ve školní družině
b) své ošacení a aktovky odkládat na určené místo; věci, které je možno zaměnit, je nutné označit, případnou ztrátu či záměnu hlásí účastníci ihned vychovatelce
c) za hry, knihy, hračky i jiné pomůcky odpovídá kolektiv účastníků, kterému byly přiděleny; vychovatelka neodpovídá za přinesené hračky a mobilní telefony
d) dodržovat školní řád, vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, při využívání dalších prostor školy (tělocvična, hřiště, učebny informatiky, knihovna) dodržovat provozní řády těchto prostor
e) při vycházkách na veřejných komunikacích dbát dodržování pravidel silničního provozu
f) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
g) vyjadřovat svá mínění a názory vždy slušným způsobem
h) neprodleně nahlásit kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi školy stanou-li se svědkem krádeže, poškozování majetku nebo jiného závažného přestupku

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců
1. Práva zákonných zástupců
Zákonní zástupci mají právo:
a) na informace o chování účastníka v ŠD
b) na informace o akcích pořádaných ŠD
c) podávat návrhy k práci ŠD
2. Povinnosti zákonných zástupců účastníků
Zákonní zástupci mají povinnost:
a) zákonní zástupci účastníka jsou povinni oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost účastníka a změny v těchto údajích
b) zákonní zástupci účastníka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce školní družiny rozsah docházky a způsob odchodu účastníka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány v přihlášce
c) odchylky od docházky účastníka, nebo pokud má účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce, sdělit tyto skutečnosti vychovatelce písemně
d) ze ŠD si přebírat účastníky osobně (mohou uvést i další oprávněné osoby k vyzvednutí účastníka) nebo mohou písemně požádat, aby účastník odcházel ze ŠD samo v určenou hodinu (vše je řádně zaznamenáno na přihlášce)
e) vstup do budovy ŠD je pouze na zazvonění; dotyčný vyčká na pokyny vychovatele
f) vyzvednout účastníka nejdéle do 16,15 hodin, v případě nevyzvednutí účastníka ve stanovenou dobu, vyzve vychovatelka telefonicky zákonného zástupce, aby se pro účastníka dostavil; v případě, že tak zákonný zástupce neučiní, stará se vychovatelka o účastníka i nadále; pokud se zákonný zástupce nedostaví pro účastníka do 1 hodiny po ukončení provozní doby a nedá o sobě žádnou zprávu, uvědomí vychovatelka ředitelku školy, ta rozhodne o dalším postupu (podle situace je možné informovat OSPOD)

III. Pravidla vzájemných vztahů účastníků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci
a) všichni pracovníci školy a účastníci ŠD se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností
b) všichni pracovníci školy a účastníci ŠD dbají o dodržování základních pravidel slušného chování a pravidel slušné a zdvořilé komunikace
c) všichni pracovníci školy a účastníci ŠD dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy
d) vyzve-li ředitel školy nebo vychovatelka ŠD zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se účastníka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem
e) účastník zdraví pracovníky školy srozumitelným odpovídajícím pozdravem, ten účastníkovi na pozdrav odpoví
f) rodiče a další návštěvníci do učeben školní družiny nevstupují z hygienických důvodů
g) za cenné věci, vyšší finanční obnosy a hračky, které si děti přinesou svoje vlastní (mají je pod osobní kontrolou), školní družina neručí
h) vychovatelé zajistí, aby každý účastník měl v přihlášce/zápisním lístku zapsány tyto údaje:
telefonní čísla zákonných zástupců
zdravotní pojišťovnu účastníka
adresu účastníka a školy
i) vychovatelé věnují individuální péči účastníkům z málo podnětného prostředí, účastníkům se zdravotními problémy a specifickými poruchami učení či chování; při činnostech zohledňují výsledky lékařských vyšetření, zpráv a doporučení školského poradenského zařízení a sdělení rodičů o účastníkovi
j) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči pracovníkům družiny nebo ostatním účastníkům se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem, a je to důvod pro vyloučení ze ŠD
k) zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody; sledují zdravotní stav účastníka a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého účastníka; nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby; při úrazu poskytnou účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření účastníka lékařem, úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře; ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dozvěděl první

IV. Provoz a vnitřní režim školní družiny
a) Základní údaje
Adresa: Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
Telefon: 311 689 889, 728 955 017
Web školy: www.zs.tman.txt.cz; e-mail: zstman@seznam.cz
IČO: 750 30 683
Ředitelka: Mgr. Růžena Kybikásová
Vedoucí vychovatelka: Iva Brabcová
Vychovatelky: Pavlína Ziková, Tereza Podroužková
Kapacita: 80 účastníků
Provoz: 6,15 h - 7,50 h (oddělení ŠD)
11,50 h - 16,15 h (oddělení ŠD)
Pobyt venku: využíván areál školy, dětské hřiště v obci, hřiště TJ Tmaň
b) odchody ze ŠD jsou stanoveny takto: po obědě do 13,30h, 13,30 – 14,30 (zaměstnání ŠD), v 14,30 h, 15,00 h, dále již jak určí zákonný zástupce písemně na přihlášce. Pouze v závažných případech odchází účastník ze ŠD mimo dobu určenou v přihlášce. V případě změny odchodu ze ŠD je třeba tuto změnu nahlásit osobně předem. V nejnutnějších případech SMS zprávou na telefon: 728 955 017. Účastníci nebudou ze ŠD uvolňováni na základě telefonického rozhovoru
c) do ŠD se účastníci přihlašují písemně na přihlášku během prvních dvou týdnů v září; účastníka je možné přihlásit (musí být volná kapacita ŠD) kdykoliv během školního roku na základě písemné žádosti zákonných zástupců i odhlásit během školního roku
d) zákonní zástupci účastníků jsou seznámeni se školním řádem, vnitřním řádem ŠD, s ŠVP ZájV a se stanovením úplaty za ŠD při zápisu účastníků do ŠD; s vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí dítěte nebo písemnou formou (mohou využít školní notýsek pro sdělení nebo e-mail)

Kritéria přijímání účastníků
Ředitel školy stanoví ve vnitřním řádu školní družiny podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, způsob evidence účastníků takto:
a) evidenci účastníků ve školní družině zajišťuje vedoucí vychovatelka, evidence je vedena v Přehledu výchovně vzdělávací práce
b) o přijetí účastníka k činnosti školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky; součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny, plná moc, pokud účastníka bude vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce
c) dle Vnitřní směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání č.j. 537/18 se platí zpravidla ve třech splátkách za každý započatý měsíc (období září až prosinec, leden až březen, duben až červen); výše úplaty je stanovena na celý školní rok; účastník, který dochází do školní družiny jen jeden den v týdnu, uhradí nižší částku stanovenou směrnicí o úplatě
d) nepřítomnost účastníka v družině, odchylky od docházky účastníka, nebo pokud má účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce, sdělí zákonní zástupci družině písemně, je-li jim tato skutečnost předem známa; evidenci nepřítomnosti účastníků vedou vychovatelé v Přehledu výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení ŠD
e) odhlašování účastníků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců účastníků
V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků
a) bezpečnost a ochrana zdraví účastníků při ranních i odpoledních činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností
b) pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jako ve školním řádu; pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny; všichni účastníci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozily zdraví a majetek svůj ani jiných osob; účastníkům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou
c) každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou účastníci ihned ohlásí vychovatelce
d) vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního roku a dodatečné poučení účastníků, které při první hodině chyběly, provedou o tom písemný záznam; školní družina odpovídá za účastníky v době dané rozvrhem činnosti družiny
e) účastníci chodí slušně a čistě oblečeny a upraveny
f) účastníkům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači, při práci s nimi dbají pokynů vyučujících; při přecházení dětí do jiných učeben, či jiných akcích mimo budovu školy se děti řídí pokyny doprovázejících osob a pravidly silničního provozu; před takovýmito akcemi doprovázející vychovatelka účastníky zvlášť poučí o bezpečnosti a toto datum poučení zapíše do Přehledu výchovně vzdělávací práce
g) při činnostech v tělocvičně, na školním hřišti a zahradě, v knihovně, učebně IVT zachovávají účastníci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané provozním řádem odborné učebny; vychovatelé jsou povinni s nimi seznámit účastníky při první návštěvě těchto prostor; o všech poučeních BOZ dětí provede vychovatelka záznam do Přehledu výchovně vzdělávací práce; řády odborných učeben jsou součástí organizačního řádu školy a jsou vyvěšeny na viditelném místě v učebně
h) poučení na počátku školního roku provádí vychovatelka nebo jiný určený pedagogický pracovník, který účastníky seznámí zejména:
• s obsahem vnitřního řádu školní družiny
• se zásadami bezpečného chování ve školní družině, na chodbách, v šatnách, při odchodu a příchodu ze ŠD, na plechovém schodišti, na veřejných komunikacích a na autobusové zastávce
• se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním
• s postupem při úrazech
• s evakuací osob dle požárního evakuačního plánu
i) při poučení na počátku činností ve školní družině vychovatelka seznámí účastníky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku; při poučení před akcemi, které se uskutečňují mimo školní družinu (vycházky, výlety, apod.), seznámí se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod.
j) poučení před prázdninami provádí vychovatelka, která především:
• varuje účastníky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.
• upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí
• informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni, varuje před koupáním v místech, která neznají, apod.
k) každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činností ve školní družině, na chodbě, hřišti nebo dalších prostorách školy jsou účastníci povinny hlásit ihned své vychovatelce nebo jinému zaměstnanci školy

VI. Ochrana účastníků před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
a) všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených účastníků
b) školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách na zahajovací třídní schůzce rodičů; školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi zaměřenými na sociálně právní ochranu dětí a mládeže;
c) účastníci ŠD mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy; porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu; ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely; ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce dětí, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci
d) projevy šikanování a diskriminace mezi účastníky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (děti i dospělí), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu a řádu školní družiny; podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu účastníků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce
e) pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem
f) pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad účastníky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet
g) všichni pedagogičtí pracovníci věnují v souladu s minimálním preventivním programem náležitou pozornost výchově ke zdravému životnímu stylu a podporují preventivní aktivity v mimoškolní výchově; pečlivě sledují případné projevy zneužívání návykových látek a ostatní patologické jevy (hráčství, šikanování, vandalismus, kriminalita, xenofobie, rasismus) a navrhují cílená opatření; v této oblasti spolupracují s preventistou sociálně patologických jevů
h) pro účastníky a zaměstnance školy platí přísný zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v celém areálu školy
i) za hrubý přestupek proti školnímu řádu je považováno i přinášení nejrůznějších bodných, sečných a střelných zbraní, munice a zábavné pyrotechniky; tyto předměty budou v případě výskytu ve škole žákům odebrány a předány zákonným zástupcům, současně bude informována Policie ČR
j) při odhalení jakéhokoliv projevu šikany (slovní i fyzické) bude škola využívat všechna dostupná výchovná opatření a možné postupy při řešení této šikany, postupuje se podle Krizového plánu školy (k nahlédnutí na nástěnce školy nebo na webových stránkách školy http://www.zs.tman.txt.cz/clanky/111475/krizovy-plan-skoly/). Nepřípustný je jakýkoliv projev šikany. Šikanování a stejně tak pasivní přihlížení šikaně a její nenahlášení je hrubým porušením školního řádu. Projevy tohoto chování budou projednány s rodiči a dohodnuty kroky k nápravě. Pokud šikanující účastníci své chování nezmění, má škola ohlašovací povinnost Policii ČR. Stejná pravidla platí, pokud by agresivní jedinci obrátili takové chování vůči pracovníkům školy.

VII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany účastníků
a) účastník šetrně zachází se svěřenými pomůckami, hračkami a jiným školním majetkem; každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, účastníků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci účastníka, který poškození způsobil
b) každé poškození nebo závadu ve školní družině hlásí dítě vychovatelce
c) požaduje-li škola náhradu škody po účastníkovi, musí poškození věci vždy prošetřit vychovatelka a pořídit záznam z šetření s podpisy všech zúčastněných
d) každý účastník odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí; před odchodem ze školní družiny každé dítě uklidí své pracovní místo a jeho okolí
e) účastníkům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači
f) z bezpečnostních důvodů se účastníkům zakazuje otevírání oken ve školní družině
g) účastníci dodržují hygienické zásady na WC a v umývárnách, šetrně manipuluje s vodovodními bateriemi a splachovadly

VIII. Používání mobilních telefonů a elektronické pošty
a) všem vychovatelům i účastníkům se přiznává právo užívat ve školní družině mobilní telefon, jako ideálního komunikačního prostředku při náhlých a nepředvídatelných událostech i s ohledem k právu každého jedince na sociální kontakty
b) nošení mobilního telefonu do školní družiny a jeho používání zde se děje výhradně na vlastní riziko majitele přístroje; všechny osoby mají mobilní telefon pod osobní kontrolou
c) účastníci po příchodu do školní družiny mobilní telefon vypínají; jeho aktivní použití se děje pouze s vědomím vychovatele
d) je přísně zakázáno zneužívat mobilní telefon k anonymním a jiným nevhodným telefonátům, pořizovat filmovou dokumentaci či fotodokumentaci v celém areálu školy i při školních akcích
e) je přísně zakázáno zneužívání školních PC k odesílání a přeposílání poplašných zpráv a otevírání stránek s erotickým, rasistickým a nacionalistickým obsahem a stránek, které nejsou důvěryhodné a mohly by napadnout PC virem
f) při používání školních mobilních telefonů a při práci na školních počítačích je každý povinen dodržovat zásady Nařízení EU - GDPR o ochraně osobních dat týkající se IP adres a seznamu telefonních čísel. IP adresy a telefonní čísla nesmí být poskytnuta třetím osobám

Mgr. Růžena Kybikásová
ředitelka školy
01.07.2019 12:41:00 | Autor: MK, IB


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se