Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Plán činností ZŠ na školní rok 2019/2020


ZÁŘÍ
• slavnostní zahájení školního roku 3. 9.
• jednání PgR 3.9.
• DVPP pedagogického sboru v oblasti digitální gramotnosti
• jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Tmaň 14,15h + třídní schůzky 15,15h 6. 9.
• fotografování I.třídy, uveřejnění v MF Dnes 19.9.
• Bezpečně do školy a ze školy - dopravní výchova I., II.tř.
• Evropský den jazyků – školní kolo soutěže v AJ
• Tonda obal (EVVO) 26.9.
• exkurze Pražský hrad II.-V. tř. (100 let vzniku republiky) 19.,20.9.

ŘÍJEN
• jednání metodického sdružení
• komunální volby 5., 6. 10. 2018
• Bezpečně na komunikacích - dopravní výchova III.-V.tř. (spolupráce s Autoškolou Kvasnička)
• celostátní projekt Zdravé zuby (výchova ke zdraví)
• divadelní představení (dramatická výchova)
• nabídkové foto žáků
• Den otevřených dveří (spolupráce s OÚ Tmaň – 100 let republiky)
• podzimní prázdniny 29., 30.10.

LISTOPAD
• jednání pedagogické rady 14.11.
• třídní schůzky (prospěch a chování žáků za I. čtvrtletí školního roku) 13.11.
• návštěva učitelky MŠ v I. třídě
• fotografování jednotlivců
• týden globálního vzdělávání 12.11.- 16.11.
• výtvarná soutěž – školní kolo: Naše vlast
• Advent – rozsvícení vánočního stromu v obci a vystoupení žáků 1.12.

PROSINEC
• filmové představení 5.12. (dle nabídky kina v Berouně)
• regionální výtvarná soutěž: Naše vlast
• beseda s myslivci – Umíme se chovat v lese? I.-V.třída
• vánoční besídka MŠ
• vánoční prázdniny 22.12.-2.1.2019

LEDEN
• třídní schůzky (prospěch a chování žáků za I.pololetí) 10.1.
• jednání metodického sdružení
• jednání pedagogické rady 24.1.
• školní kolo recitační soutěže
• vydání výpisu vysvědčení 31.1.
• pololetní prázdniny 1.2.


ÚNOR
• jarní prázdniny 4.2.-10.2.
• okresní kolo matematické olympiády 5.ročník
• zjišťování výsledků vzdělání – matematická gramotnost Matematický klokan 2.-5.ročník
• školní kolo pěvecké soutěže – Tmaňský slavík
• Kalibro – testy pro 5.ročník
• zahájení plaveckého výcviku

BŘEZEN
• okresní pěvecká soutěž Králodvorská koruna
• XVII. Dobročinný ples
• Dětský karneval (ve spolupráci s OÚ Tmaň)
• kulturní vystoupení pro MS Hora Tmaň a pro Odborový svaz VáČS Tmaň
• Kavyl – exkurze I.-V.třída (EVVO)

DUBEN
• jednání pedagogické rady 16.4.
• soutěž EVVO Nižbor 11.4.
• kulturní vystoupení pro MS Hora Tmaň; pro Odborový svaz VáČS Tmaň
• Den Země ve spolupráci s VáČS Tmaň 23.4.
• zápis do I. třídy 25.4.
• dopravní výchova IV.-V.tř. (Autoškola Kvasnička)
• třídní schůzky (prospěch a chování žáků za III.čtvrtletí)
• Kalibro – testy pro 3.ročník

KVĚTEN
• společné foto tříd
• přírodovědná regionální soutěž družstev - EVVO
• škola v přírodě
• školní kolo sportovní soutěže – Pentatlon 23.5.
• soutěž málotřídních škol v atletické všestrannosti – Pentatlon 28.5.
• filmové představení (dle nabídky kina v Berouně)

ČERVEN
• Den dětí – sportovní dopoledne 3.6.
• sportovní den v ZŠ Suchomasty – V.třída
• návštěva dětí z MŠ Tmaň a MŠ Suchomasty v I.třídě
• jednání pedagogické rady 21.6.
• slavnostní rozloučení V. třídy s tmaňskou školou 27.6.

Zařazení plaveckého kurzu se řídí rozpisem Plavecké školy Kapka Hořovice, předpokládaný termín zahájení je únor 2019.
Oblast výchovy ke zdraví je zaměřena na zdravý životní styl, rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybové dovedností a tělesnou zdatnost žáků, na prevenci rizikového chování.
V oblasti inkluze je nutné se zaměřit na žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, spolupracovat s poradenskými zařízeními. Kontrolovat třídními učiteli, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti.
Třídní projekty jsou zaměřeny na realizaci průřezových témat a činnosti zaměřené na výchovu ke zdraví, environmentální výchovu, prevenci rizikového chování, etickou výchovu, čtenářskou a finanční gramotnost, ochranu člověka za mimořádných situací, dopravní výchovu.
Celoškolní projekt „NAŠE VLAST“ je v letošním školním roce zaměřen na oslavu 100 let od vzniku naší republiky.
V oblasti mimoškolních činností nabízí škola žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nápravný program školy a pro všechny žáky nabízíme zájmové útvary: výtvarný kroužek, angličtina pro nejmenší, míčové hry, počítačový kroužek. Všechny mimoškolní činnosti nabízené školou jsou pro naše žáky bezplatné. Ve spolupráci s ZUŠ Z.Tauberové umožňujeme výuku hry na nástroj. V případě dostatečného zájmu ze strany žáků umožníme výuku angličtiny Jazykovou školou PaedDr. H.Mottlové přímo na naší škole.
Jednání pedagogických rad, metodických sdružení a třídních schůzek jsou zařazena podle stanovených termínů na zahajovací pedagogické radě.
Škola v přírodě se uskuteční podle termínu dohodnutého s provozovatelem. Rodiče budou včas o přesném termínu informováni.
Priority DVPP – získání a prohlubování kvalifikace, inkluzivní vzdělávání; digitální, čtenářská, finanční a matematická gramotnost; školská legislativa; etická výchova, prevence rizikového chování; úpravy ŠVP ZV.

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 29. 8. 2018.

01.07.2019 12:42:00 | Autor: RK, MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se